Sint-Truiden voert een echt duurzaam beleid!

Dit is de laatste weken nog maar eens gebleken.


Enerzijds verscheen er in het tijdschrift Lokaal van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van 1-15 april 2006 een interview met drie pioniers op het gebied van lokaal duurzaam beleid: Els Leenaers, Gert Deryckere (Destelbergen) en Benita Van Hurck (Tervuren).

Sint-Truiden was één van de eerste steden en gemeenten in Vlaanderen die een duurzaamheidsambtenaar aanstelde.

In 1998 werd Els Leenaers aangeworven met als taak een doorgedreven aanpak inzake duurzaam beleid uit te werken en te realiseren voor het stadsbestuur van Sint-Truiden.

Anderzijds vond er op dinsdag 25 april 2006 in/> het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden de causerie ‘Duurzame ontwikkeling en de Europese politiek’ plaats, met als sprekers burgerlijk ingenieur materiaalkunde Peter Tom Jones en Vlaams parlementslid Bart Martens. Europees parlementslid Bart Staes moest in laatste instantie verstek laten gaan. Burgemeester - senator en voorzitter van de vriendenkring van het Koninklijk Atheneum
Ludwig Vandenhove/> leidde de causerie in.

Zowel leerlingen van het Koninklijk Atheneum als leerlingen van het Collège Lucien Sigala uit het Franse Duras, die in Sint-Truiden verbleven in het kader van een uitwisselingsproject, waren hierop aanwezig.

Als bijlage vindt u het interview uit Lokaal en de tekst die
Ludwig Vandenhove/> gebruikte als inleiding voor de causerie. 

Inleiding causerie: Sint-Truiden voert een echt duurzaam beleid!

Duurzaamheid is een manier van een maatschappelijke ontwikkeling, waarbij op een rechtvaardige en eerlijke manier wordt tegemoetgekomen aan de menselijke behoeften, met maximale inbreng en participatie van de belanghebbenden.

Duurzame ontwikkeling overstijgt de milieuthematiek. Alle sociale, economische en natuurlijke elementen zijn hierbij betrokken. Het milieubeleid maakt enkel deel uit van het duurzaam beleid. De duurzaamheidsgedachte vormt dus een fundering van een duurzaam lokaal milieubeleid.

Een duurzaam beleid kan niet worden gevoerd zonder de richting te kennen waarheen men als maatschappij wenst te evolueren. Het is van belang dat een zo groot mogelijke eensgezindheid omtrent een visie op de toekomst wordt bereikt.

Duurzaam beleid weerspiegelt zich als een rode draad, horizontaal door alle beleidsdomeinen heen. De huidige bestuursmeerderheid van de stad Sint-Truiden past dit toe. De stad Sint-Truiden voert een echt duurzaam beleid!

De stad Sint-Truiden ging als één van de eerste steden in Vlaanderen effectief aan de slag met duurzaam beleid. In mei 1998 werd de duurzaamheidsambtenaar aangeworven en in 1999 mocht de stad Sint-Truiden als enige Limburgse gemeente een subsidie van de Vlaamse overheid ontvangen voor haar gevoerde beleid.

Tot en met 2001 werd het duurzaam beleid vertaald in optie 7 ‘duurzaam gemeentelijk beleid’ van het Milieuconvenant.
De opvolger van het Milieuconvenant is de samenwerkingsovereenkomst, die loopt tot en met 2007.
De samenwerkingsovereenkomst legt de nadruk op een horizontaal beleid dat bestaat uit twee delen: enerzijds een instrumentarium (organisatie van de gemeentelijke diensten, het basismilieubeleid) en anderzijds zes clusters.

Deze clusters zijn de volgende:

- de cluster Vaste Stoffen behandelt alle producten in een ‘van wieg-tot-grafbenadering’. De cluster focust op twee deelthema’s: milieuverantwoord productgebruik en afvalstoffen;

- de cluster Water bevat acties voor een duurzaam gemeentelijk watergebruik en een engagement voor integraal waterbeheer, waarbij ook de ruimtelijke ordening aangesproken wordt;

- de cluster Natuurlijke Entiteiten verzamelt alles wat natuur, bos, groen en landschappen betreft en bouwt verder op het Gemeentelijk NatuurontwikkelingsPlan (GNOP);

- de cluster Hinder behandelt zowel geur en geluid als licht;

- de cluster Mobiliteit heeft als doel om milieubeleidsdoelstellingen op te nemen in het mobiliteitsdenken;

- de cluster Energie werkt verder aan Rationeel Energiegebruik en er wordt ook een aanzet gegeven naar hernieuwbare energie, zongericht verkavelen, …

Er zijn verschillende niveaus waarbij niveau 1 beschouwd wordt als basisniveau, niveau 2 als intermediair en niveau 3 als het meest ambitieus.

De stad Sint-Truiden heeft de overeenkomst ondertekend op niveau 2 voor het instrumentarium en de clusters Vaste Stoffen, Water, Hinder en Energie. Natuurlijke Entiteiten en Mobiliteit werden ondertekend op niveau 1.

De stad Sint-Truiden probeert op alle beleidsdomeinen een duurzaam beleid te voeren. Bij wijze van voorbeeld sommen wij hier een aantal beleidsmaatregelen op.

Zo werd de huisvuilbelasting afgeschaft om het principe ‘de vervuiler betaalt!’ zo goed mogelijk te kunnen toepassen. Zelf geven we ook graag het goede voorbeeld aan onze burgers. Er wordt namelijk enkel met duurzaam servies en bestek gewerkt binnen de administratieve diensten. Wegwerpbekers zijn binnen onze diensten verboden. Het afval wordt op die manier beperkt en het afval dat er toch nog is, wordt goed gesorteerd.

De stad Sint-Truiden voert ook een goed waterbeleid, denken we maar aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘water en valleien’. Maar niet enkel wateroverlast is een zorg voor het bestuur (de stad Sint-Truiden voert hier een globaal beleid rond en is hier het voorbeeld voor Vlaanderen), ook het duurzaam gebruik van het water is een materie waar we dagdagelijks mee bezig zijn. Wanneer er sanitaire werken zijn gepland binnen de gemeentelijke gebouwen wordt steeds nagekeken welke duurzame aanpassingen kunnen genomen worden. Meestal gaat dit over het plaatsen van wc's met dubbel toetssysteem, het vervangen van douchekoppen, het plaatsen van een regenwaterput, …
Bij de vernieuwing van de Velmerlaan werd via de Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water een deskundige tijdelijk aangeworven om de inwoners van de Velmerlaan persoonlijk te begeleiden om zo goed mogelijk gescheiden aan te koppelen op de nieuwe riolering die er onder andere werd aangelegd. Daarbovenop gaf de stad Sint-Truiden zelfs een subsidie van 1.000,00 EUR aan die inwoners die bereid waren om de nodige werken te doen om gescheiden aan te koppelen op de riolering.

Op het gebied van natuur zijn we volop bezig met het heropwaarderen van de holle wegen. De holle weg van Velm (Lieve Heerke) werd reeds gefatsoeneerd. De holle wegen van Straeten, Kerkom en Bevingen staan nog op het programma van dit jaar.
Ook de jeugd proberen we in ons natuurbeleid zo goed mogelijk te betrekken. Zo hebben meer dan 700 kinderen in maart meegeholpen aan het planten van een vredesbos in het kader van de afsluiting van de Vlaamse vredesweek, die vorig jaar in Sint-Truiden heeft plaatsgevonden.

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken werkt eveneens mee aan het duurzaam beleid. Klachten rond geur, geluid en licht worden steeds onderzocht en indien het probleem zich niet onmiddellijk oplost, worden er buurtvergaderingen met de betrokken partijen georganiseerd.

De verplaatsingen binnen onze stadsdiensten worden tevens op een duurzame manier gedaan, zoveel mogelijk te voet of met de fiets. Om grotere verplaatsingen milieubewust te doen werden er recent twee hybride-voertuigen aangekocht.
Ook de bevolking wordt aangespoord om de verplaatsingen zo milieuvriendelijk te doen. Denken we maar aan het lopende ‘korte rittencontract’.

Voor alle stadsgebouwen en binnenkort ook voor het nieuwe politiegebouw is er een duurzaambeleidsplan uitgewerkt.

Rationeel energiegebruik (REG) wordt steeds toegepast binnen de gemeentelijke gebouwen. Er werden reeds verschillende relightings uitgevoerd (sportcomplex Sint-Pieter, administratief centrum, bibliotheek, sporthal Jodenstraat,…).
Als eerste Limburgse gemeente heeft de stad Sint-Truiden het (EU) Green-Light label ontvangen.
Het (EU) Green-Light certificaat is een internationale erkenning die voorbehouden is voor bedrijven, scholen of instellingen. Dat een stad het label ontvangt voor haar globale REG-werking inzake energiezuinige verlichting is vrijwel uniek.
Aan de hand van een subsidie voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen of een zonneboiler worden de (ver)bouwers gestimuleerd om energiezuinige toepassingen in hun verbouwing mee te nemen.

In het duurzaam beleid wordt er ook gestreefd om de telefoonkosten, de drukwerkkosten, kopieerkosten, frankeringskosten, … tot een minimum te herleiden.

Sint-Truiden voert ook een duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening en had als één van de eerste steden in Vlaanderen een ruimtelijk structuurplan.
Via ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) wordt dit ruimtelijk structuurplan nu meer concreet gestalte gegeven in de zin van ‘waar willen we in Sint-Truiden met de (open) ruimte naartoe?’.
Zo wordt nu bijvoorbeeld de nodige aandacht geschonken aan de hoogstamboomgaarden. De stad Sint-Truiden wil de hoogstamboomgaarden die er nu nog zijn behouden en indien mogelijk nog bijkomende laten aanplanten. Hiervoor werd er speciaal een RUP opgemaakt waarin onder andere de hoogstamboomgaarden vastgelegd worden en op die manier behouden kunnen blijven. De eigenaars worden hiervoor uiteraard vergoed.
Sint-Truiden hoopt op die manier haar landschap verder te verfraaien en nog meer aantrekkelijker te worden voor het duurzaam toerisme.

Nog een typisch voorbeeld van het voeren van een duurzaam beleid inzake ruimtelijke ordening is het RUP ‘water en valleien’ (nog in opmaak) waarin onder andere bepaalde bouwgronden gemarkeerd worden als ‘niet geschikt’ om te bouwen.

Denken we maar aan de recente bouwvergunningen in Velm die werden geweigerd omdat de verplichte watertoets negatief advies geeft. Momenteel zijn de eigenaars enorm boos omdat zij hun spaargeld in deze ‘bouwgrond’ hebben gestoken. Aan de andere kant zouden diezelfde eigenaars ook boos zijn als ze toch mogen bouwen op deze gronden en achteraf met wateroverlast te kampen krijgen. Het is beter om nu goede en consequente beslissingen te nemen waar achteraf iedereen baat mee heeft.

Duurzaam beleid is een zeer uitgebreid begrip en de acties, de genomen maatregelen die hierboven vermeld staan zijn slechts enkele voorbeelden van het duurzaam beleid. Op de website: www.sint-truiden.be onder de rubriek milieu kan je vanaf 23 mei 2006 het milieujaarprogramma 2006 vinden. In dit programma staan zeer gedetailleerd de genomen en toekomstige maatregelen omschreven.

Een duurzaam beleid kan alleen maar slagen wanneer diverse instanties (de bevolking, de overheid en de bedrijven) bereid zijn om hieraan ten volle mee te werken. Duurzaam beleid is met andere woorden een beleid dat SAMEN moet gedragen en uitgevoerd worden.

Duurzaam beleid voeren is als politicus zeker niet altijd populair, integendeel zelfs, want het komt meestal neer op langetermijnbeslissingen nemen. En in deze tijden van toenemend individualisme wordt dit steeds moeilijker. Diezelfde burger, die de politici vaak verwijt enkel kortetermijnbeslissingen te nemen, reageert heftig als er langetermijnbeslissingen genomen worden, die haar of hem echter persoonlijk raken.

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
senator

Interview Lokaal