Weer NEEN!

Vuilniszak limburg.net

“Collega gemeenteraadslid Filip Moers en ikzelf hebben namens sp.a Sint-Truiden voorgesteld om de burgers uitstel te geven voor de betaling van de afvalfactuur, omdat ze in feite dit jaar tweemaal moeten betalen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het antwoord? NEEN, zoals altijd als wij als oppositie iets voorstellen of vragen.

Wij hebben ook gevraagd om de geschenkbon, die bepaalde bevolkingsgroepen in ruil krijgen, dan vroeger ter beschikking te stellen. Tweemaal in een jaar belastingen doen betalen, betekent voor ons ook tweemaal geld terugkrijgen”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Antwoord

“De inwoners ontvingen het aanslagbiljet voor de huisvuilbelasting 2018 in de maand november 2018. De inwoners kregen de tijd tot 9 januari 2019 (2 maanden) om deze factuur te betalen. Tegelijk werden de alleenstaanden en éénoudergezinnen per brief geïnformeerd dat ze hun Trud’Or-cheque konden komen afhalen. Op uitdrukkelijke vraag van Limburg.net werd het kohier van belastingplichtigen voor het aanslagjaar 2019 vroeger opgemaakt, zodat de inning in hetzelfde boekjaar kan gebeuren. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 augustus 2019 het kohier goedgekeurd. Op basis van deze beslissing heeft Limburg.net de facturatie voor de huisvuilophaling 2019 opgemaakt en eind augustus verstuurd. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van twee maanden conform artikel 4 § 6 van het decreet van 30/05/2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen.

De diensten zijn momenteel volop bezig met de voorbereiding van de registratie en de aanmaak van de Trud’Or-cheques voor het aanslagjaar 2019. Alleenstaanden en éénoudergezinnen zullen midden oktober 2019 een schrijven ontvangen om de cheque af te halen.”