‘Huis van de Wereld’ Sint-Truiden officieel geopend!

Op zaterdag 17 december 2011 werd ‘Het Huis van de Wereld’ officieel geopend in de voormalige gebouwen van het koninklijk atheneum, Zoutstraat 46.

De stad Sint-Truiden is uitgegroeid tot een stad met een grote diversiteit aan culturen en religies, waar meer dan 100 nationaliteiten in vertegenwoordigd zijn (106 op 1 januari 2011).

 

Dit is een verrijking, maar betekent dat het samenleven in diversiteit in goede banen moet worden geleid.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens bevoegd voor integratie.

 

“Met de komst van heel wat asielzoekers naar onze fruitregio (vooral Sikhs) in het begin van de jaren ’90 om het tekort aan fruitplukkers op te vangen en de opening van het Opvangcentrum voor asielzoekers van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) in december 1998 werd Sint-Truiden voor het eerst in grote mate geconfronteerd met vreemde culturen.
Voor de stad Sint-Truiden was dit een nieuw fenomeen, vermits de stad daarvoor nauwelijks of niet te maken had met inwoners van allochtone afkomst.”

 

Immigratie beperkte zich in Limburg hoofdzakelijk tot de mijngemeenten, waar na de tweede wereldoorlog heel wat buitenlanders in de steenkolenmijnen zijn komen werken. En hoewel Limburg met de toenmalige Provinciale Onthaaldienst voor Gastarbeiders (POG), thans het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC), een voorloper vormde op het vlak van immigratiebeleid, had deze organisatie weinig of geen ervaring met asielzoekers.
Dit was/is een totaal ander fenomeen dat een bijzondere aanpak vergde/vergt: migranten blijven hier en moeten geïntegreerd worden, asielzoekers blijven slechts voor een klein gedeelte hier (althans zo zou het moeten zijn) en het is vooral het gegeven van een asielcentrum dat moet geïntegreerd worden in een lokale samenleving. Bovendien waren de migranten in hoofdzaak afkomstig van Oost-en Zuid-Europa en komen de asielzoekers vanuit heel de wereld.

 

 

 

 

“Het stadsbestuur van Sint -Truiden voert daarom al sedert het midden van de jaren ‘90 een gericht integratiebeleid.
Het is belangrijk dat nieuwkomers hun weg vinden in onze samenleving, zodat zij zo snel mogelijk deel uitmaken van en mee kunnen bouwen aan een verdraagzame samenleving.
Maar het is even belangrijk dat de eigen inwoners de middelen en mogelijkheden krijgen om snel kennis te maken met ‘de anderen’, de nieuwkomers in Sint-Truiden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Vaak krijg ik de vraag wat ik mijn belangrijkste verwezenlijking vind in mijn periode van bijna 17 jaar burgemeester en ik zeg dan altijd het beleid dat ik gevoerd heb rond verdraagzaamheid in het algemeen en de asielzoekersproblematiek in het bijzonder.
Dit wordt algemeen erkend in Vlaanderen, ook al werd/wordt dit door de bevolking niet altijd in dank afgenomen en begrepen bij aanvang zelfs een aantal collega-politici, ook in de eigen partij, dat niet.
Het is nu éénmaal geen populair thema, maar ik heb er van bij het begin openlijk over gedebatteerd en problemen niet onder de mat geschoven.
Sommige problemen, die er zich nu in onze maatschappij voordoen rond het gegeven diversiteit en multiculturaliteit, zijn precies het gevolg van het feit dat de politiek er veel te weinig mee bezig geweest is.
Zie de tekst ‘Asielcentrum Bevingen 10 jaar open!’ van 24 december 2008 op deze website.

 

 

‘Zacht als het kan, hard als het moet’, blijft één van mijn leidmotieven in de politiek. Daarom vind ik het zo belangrijk dat de beleidsdomeinen veiligheid en integratie in handen van de burgemeester zijn.
Bij de bevoegdheidsverdeling tijdens deze legislatuur heb ik er eveneens nog duurzaam beleid en ontwikkelingssamenwerking bijgenomen, omdat dit een geïntegreerd en horizontaal beleid mogelijk maakt. Dit ‘Huis van de Wereld’ heeft dus wel degelijk een inhoudelijke onderbouw.”
Zie de tekst ‘Burgemeester Ludwig Vandenhove bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking!’ van 29 december 2006 op deze website.

 

 

Sedert begin 2003 heeft de stad Sint-Truiden een integratiecontract afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap.  

 

 

In de periode 2003 - 2005 ontstonden de organisaties het Huis van het Nederlands Limburg en het Onthaalbureau Inburgering Limburg, waarmee het Vlaams inburgeringsbeleid verder vorm kreeg.
Hun vestiging voor Zuid-Limburg werd ondergebracht in het Huis van Diversiteit, Kazernestraat 34.
De integratiedienst was daar reeds gehuisvest. Hierdoor kregen we voor het eerst in Sint-Truiden een centraal punt rond integratie en inburgering.

 

 

Al snel werden deze provinciale diensten zo groot dat ze zich genoodzaakt voelden om elders onderdak te zoeken.
Enkele jaren huurden ze een pand in de Leopold II straat.

 

 

Met de verhuis van de preventiedienst naar het politiehuis op de Sluisberg, kwam er ruimte vrij in het Huis van Diversiteit.
De dienst ontwikkelingssamenwerking verhuisde begin 2007 naar het Huis van Diversiteit.
Een nauwe samenwerking tussen de integratiedienst en dienst ontwikkelingssamenwerking volgde.

 

 

Na een veiligheidsonderzoek bleek het Huis van Diversiteit niet meer te voldoen aan de huidige eisen.  Ofwel moest het gebouw gerenoveerd worden, ofwel moest er een andere kantoorruimte gezocht worden.
Er werd gekozen om uit te kijken naar een andere locatie.

 

 

Gezien de stad Sint-Truiden vanaf het begin de diensten rond integratie en inburgering graag op een locatie wilde huisvesten, bleef de stad ijveren voor een gemeenschappelijke huisvesting van deze diensten op één locatie.

 

 

Er werden allerlei locaties overwogen: hetzij om te huren, hetzij om te kopen.
Uiteindelijk werd gekozen om de linkervleugel (gelijkvloers) van het Oud Atheneum te
renoveren en daar deze diensten te huisvesten.

De diensten konden deze zomer het gebouw intrekken.

 

 

 

 

“Het Huis van de Wereld is dé poort naar inburgering van de (anderstalige) nieuwkomer en oudkomer.
Het vormt als het ware ‘een éénloketfunctie’.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Bovendien is het een ideale combinatie met alle verenigingen, die in het oud atheneum gevestigd zijn.
Zie onder andere de tekst ‘Opendeurdag oud atheneum op zaterdag 1 oktober 2011’ van 12 september 2011 op deze website.
Het kan de drempel van allochtonen naar Sint-Truidense verenigingen alleen maar verlagen.

 

 

Het dossier van Het huis van de Wereld is een bepaalde periode geblokkeerd geweest door de politieke problemen in Sint-Truiden, maar ik ben blij dat CD&V en Open VLD uiteindelijk bijgedraaid zijn.”
Zie de teksten ‘Totale miskenning van de integratiedienst!’ van 7 oktober 2009 en ‘Onbegrijpelijk!’ van 25 november 2009 op deze website.

 

 

Het Huis van de Wereld huisvest zes diensten: de stadsdiensten integratie, ontwikkelingssamenwerking en flankerend onderwijs, de vzw Huis van het Nederlands Limburg, de vzw Onthaalbureau Inburgering Limburg en het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) Limburg.

 

 

De diensten, die in dit gebouw gehuisvest zijn, staan in voor de integratie en inburgering integratie van burgers van diverse herkomst of hebben er direct mee te maken.
Dat deze diensten nu op een locatie gecentraliseerd zijn, komt de dienstverlening sterk ten goede.
De gebruiker kan vlotter en beter geholpen worden en de diensten kunnen hun dienstverlening nu beter op elkaar afstemmen en nauwer met elkaar samenwerken.

 

 

Redenen genoeg dus om de opening van het Huis van de Wereld feestelijk te vieren.
Iedereen kon het gebouw, de diensten en hun medewerkers beter leren kennen.
De bezoeker kon verschillende reportages van TV Limburg (TVL) en TV Publiek over integratieprojecten uit Sint-Truiden bekijken.

 

 

Er was een tentoonstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, er waren enkele unieke historische foto’s te bekijken van het gebouw, voor kinderen waren er specifieke activiteiten voorzien en per dienst konden er projecten en materialen bekeken worden.
Er was een receptie waar iedereen kon genieten van sommige typische drankjes en proeven van verschillende Oosterse en Zuiderse hapjes.

 

Het geheel werd omlijst door een leerlinge van de Academie Haspengouw [Podium], die mooie gitaarstukken bracht.
Vanaf 17.00 uur vrolijkte The RoseRoomSwing de opening op met vrolijke gipsy muziek.

 

 

In het hele programma speelden de mensen uit de doelgroep een prominente rol, zowel in de presentatie van het programma, als in de dranken en hapjes, die werden rondgedeeld.

 

 

Na toespraken van de gedeputeerden Mieke Ramaekers en Frank Smeets en burgemeester Ludwig Vandenhove werd omstreeks 17.00 uur het gebouw officieel geopend.

 

 

 

 

 

Ik wil iedereen bedanken, die op de ene of andere manier heeft bijgedragen tot de realisatie van dit project, zeker schepen van gebouwen Johnny Vangrieken.

 

 

Het deed mij ook enorm plezier dat de heer en mevrouw Vandereycken - Degroot aanwezig waren bij deze officiële opening.
Zij woonden in het voormalig koninklijk atheneum als huisbewaarders in de periode dat ik er school liep en kwamen een kijkje nemen hoe hun woning veranderd is.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

In het kader van de opening van het Huis van de Wereld, is er een presentatiemap gemaakt met een informatiefiche per dienst.
Daarmee heeft de lezer een praktisch instrument in handen om de zes diensten beter te leren kennen.
Deze presentatiemap kan bekomen worden via info.integratiedienst@sint-truiden.be of burgemeester@sint-truiden.be

 

 

Hierover is op woensdag 21 december 2011 een item uitgezonden op TVPubliek van TVLimburg (TVL).