“Als sp.a op de verschillende beleidsniveaus op 1 lijn zit, is veel mogelijk!”

Dat zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove over de geplande afvalenergiecentrale Bionerga in Beringen.

“Zo hoort het: de deputatie moet zoveel mogelijk rekening houden met de adviezen van gemeenten en steden, in dit geval de stad Beringen. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, weten zij immers beter dan wie dan ook wat er leeft bij de bevolking.
En als het over sp.a-bestuurders onder mekaar gaat, geldt dit nog meer.”
In het geval van Bionerga gaat het over een voor heel Limburg belangrijk dossier dat de stad Beringen ruim overschrijdt.

Het betreft een afvalenergiecentrale met een capaciteit van 200.000 ton afval per jaar.
In deze installatie zullen niet-recycleerbare, niet-gevaarlijke en enkel Limburgse afvalstoffen worden verbrand.

De site te Beringen werd gekozen omwille van een potentieel verhoogde warmteafzet (warmte, onder de vorm van stoom, die kan worden geleverd aan buurbedrijven). Zo worden 2 vliegen in 1 klap geslagen: afvalverwerking en alternatieve energie voorzien voor bedrijven.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Beringen was gunstig voor het concept van de afvalenergiecentrale, maar met strenge, bijzondere voorwaarden.
Het handelt in dit geval om een klasse 1–vergunning, dit wil zeggen dat de stad Beringen advies moet geven en de deputatie uiteindelijk beslist.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Ik ben het volledig eens met de strenge eisen, die de stad  Beringen wenst op te leggen aan Bionerga.
Dankzij een goed overleg met sp.a-schepen van leefmilieu Duygu Akdemir en sp.a-burgemeester Maurice webers zijn we tot een goedkeuring onder strenge en strikte voorwaarden kunnen komen.

Tevens heb ik aan de deputatie voorgesteld het unaniem ongunstige advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie betreffende de grondwaterwinning te volgen.
Er is in de aanvraag geen duidelijkheid betreffende een eventuele verlaging van de vergunde debieten op de naburige bedrijven indien Bionerga in een eigen grondwaterwinning zal voorzien. Vermits de eventuele impact niet beschreven is, bevat de aanvraag niet genoeg elementen voor advisering.”

De bijzondere voorwaarden bij de goedkeuring van de afvalenergiecentrale bevatten heel wat elementen, die de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk moet beperken. Zo zijn de emissiegrenswaarden voor de diverse stoffen beperkt. Ook voor de lozing van bedrijfsafvalwater en koelwater gelden strengere lozingsgrenswaarden dan wettelijk voorgeschreven.
De aanvoer van afvalstoffen mag niet plaatsvinden voor 6 uur en na 22 uur. Het vrachtvervoer dient zich bovendien te verplaatsen conform de wegen, die geselecteerd zijn in het ontwerp vrachtroutenetwerk van de provincie Limburg en de ontsluitingsvisie van het zwaar transport van de stad Beringen. Hierbij is tevens rekening gehouden met de buurgemeente Tessenderlo op vraag van sp.a-burgemeester Fons Verwimp. Ook in het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) zijn hier onder impuls van sp.a, in het bijzonder van viceminister-president van de Vlaamse Regering  Ingrid Lieten, financiële middelen voor uitgetrokken.

Het groenscherm moet worden aangelegd zoals bepaald in de afgeleverde of nog af te leveren bouwvergunningen.
Binnen een termijn van één jaar na opstart van het bedrijf moet door een erkend geluidsdeskundige een controlemeting worden uitgevoerd ter bepaling van het specifiek geluid van de inrichting en dit voor de respectievelijke periodes van de dag, avond en nacht.

Bionerga moet op uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen en van de deputatie vanaf de start van de bouwfase en permanent gedurende de exploitatie van de oven een communicatiecommissie opstarten met een afvaardiging van  de buurtbewoners van Tervant, het stadsbestuur en de gemeentelijke milieudienst.

De emissiemetingen moeten continu ter beschikking worden gesteld via de website van het bedrijf.

Op maandag 10 juni 2013 besliste de voltallige gemeenteraad van de stad Beringen om te onderzoeken of een nulmeting inzake lucht en geluid mogelijk is in de regio rond het industrieterrein Ravenshout.

sp.a-schepen van leefmilieu Duygu Akdemir wil zo, in samenspraak met sp.a–gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tegemoetkomen aan de inwoners van Tervant-Paal, die bijzonder bezorgd zijn over hun gezondheid gelet op de globale en historische ontwikkelingen rond het industrieterrein Ravenshout.
De procedure en de criteria voor het plaatsen van een meetpost door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zullen verder besproken worden.
Het eerste overleg hieromtrent heeft al plaatsgevonden op dinsdag 3 september 2013.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove besluit: “Zowel voor de stad Beringen, als voor de deputatie staat voorop dat de omwonenden geen of alleszins zo weinig mogelijk overlast mogen ondervinden van de nieuwe installatie. Bovendien vind ik het belangrijk dat er een nauw contact met de buurt is en dat zij permanent geïnformeerd worden over alle metingen en alle vorderingen in het traject. De communicatiecommissie is dan ook een belangrijke voorwaarde waar deze vergunning aan gekoppeld werd.
deze nieuwe afvalenergiecentrale moet onderworpen zijn aan de huidige strenge grenswaarden, aan nauwkeurige metingen en aan een transparante communicatie met alle betrokkenen.
Daar zullen wij als overheid over waken.

Iedereen produceert afval en beseft dat dit moet verwerkt worden, maar liefst niet in de eigen omgeving. Maar daarom zijn wij er als politici om keuzes te maken en onze verantwoordelijkheid op te nemen.” 

Zie ook Meer windturbines in Limburg? van 15-04-2013 op deze website.

 

 

 

 

 

 

Tags: