2 maanden in de oppositie ...

“Ja, officieel zit sp.a in Sint-Truiden nu iets meer dan 2 maanden in de oppositie en de lijnen van de meerderheid CD&V en Open Vld zijn duidelijk.”, zegt ex-burgemeester en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Van de gemaakte beloften van CD&V en Open Vld komt (voorlopig) weinig in huis en de opgestelde beleidsnota lijkt eerder enkel op  papier te bestaan dan de realiteit te weerspiegelen (‘luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden’). Bovendien moet  alles weg wat ook maar enigszins gelinkt is aan sp.a–dossiers en/of –realisaties van de voorbije 18 jaar.
Het negativisme blijft blijkbaar overheersen in plaats van een positief beleid in functie van de Truienaar.

Enkele voorbeelden:

- de marktkramers en de foorreizigers, waar wij als sp.a een echt beleid rond uitgewerkt hebben dat zelfs als basis gediend heeft voor de uitwerking van een aangepaste federale wetgeving, dreigen de eerste slachtoffers te worden van louter electorale berekeningen.

Voor sp.a blijven foorreizigers en marktkramers middenstanders zoals alle anderen en zijn zij een belangrijk economisch en handelsgebeuren voor de stad Sint-Truiden. Ook de Sint-Truidense horeca en de andere middenstanders moet duidelijk gemaakt worden dat de voordelen van het markt- en kermisgebeuren veel groter zijn dan de nadelen. Maar zoiets vergt visie en lange termijnbeslissingen in plaats van korte termijn electorale berekeningen.

Zie onder andere ‘Ik ga desnoods mee betogen met mijn burgemeesterssjerp aan!’ van 4 februari 2010 en ‘Foorkramers blijven welkom in Sint-Truiden, ook tijdens de carnavalperiode!’ van 26 februari 2010 op deze website.

- CD&V en Open Vld nemen de oppositie niet ernstig.

Alle maatregelen, die onder mijn periode als burgemeester genomen zijn, bijvoorbeeld elke maand 4 raadscommissies, in alle openheid dossiers en verslagen van vergaderingen van colleges van burgemeester en schepenen kunnen inzien en kunnen fotokopiëren, de jaarlijkse begroting tijdens een afzonderlijke gemeenteraad behandelen, etc., zijn afgeschaft of minstens ernstig teruggeschroefd.

-met de adviesraden wordt helemaal geen rekening gehouden ondanks ‘de aankondiging’ in de beleidsnota.

De begroting 2013 is zelfs niet doorgespeeld aan de adviesraden, laat staan besproken met hen, zoals dit steeds gebeurde tijdens mijn periode als burgemeester.

-de begroting 2013 is een fotokopie van de begrotingen van de laatste jaren.

Waar is dat ander beleid?

Zie onder andere ‘Politie- en veiligheidsbeleid nog zo slecht niet!’ van 22 februari 2013 op deze website.

En dan de krappe meerderheid van 17 op 33: CD&V en Open Vld hebben beslist om met hun beide de stad te besturen (!?) en zij dragen hier de verantwoordelijkheid voor.
Het is niet (nooit!) aan de oppositie om hen voor welk dossier of welke situatie dan ook te depanneren.

Last but not least de voorzitter van de gemeenteraad: elke gemeenteraad wordt nu bijna een klucht.
Dit was op maandag 2 januari 2013 al het geval bij de installatie van de gemeenteraad toen er van alles verkeerd liep bij de verkiezing van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) –raad en de politieraad en nu was het niet anders bij de gemeenteraad van maandag 25 februari 2013.
Ere–burgemeester Jef Cleeren zou zich dat zelf niet meer mogen aandoen op zijn leeftijd. Bovendien moeten mensen soms tegen zichzelf beschermd worden, ook in de politiek.
Zie onder andere ‘Populisme en liegen!’ van 27 december 2010, ‘Erg, heel erg!’ van 25 november 2011 en ‘Een soep!’ van 9 januari 2013 op deze website.

Het ziet er niet goed uit voor onze dierbare stad Sint-Truiden de komende jaren.

Ja, het doet pijn zoveel realisaties zomaar zien verloren te gaan. Ook hier geldt dat afbreken veel sneller gaat dan opbouwen.”

 

Zie de artikels van sp.a-fractieleider Filip Moers, op zijn website www.filipmoers.be.

Hieronder vindt u een aantal van zijn teksten over de gemeenteraad.

Stad loopt 80.000€ mis met het negeren van de milieuraad!
1 maart 2013

Afgelopen maandag werd de begroting op de gemeenteraad voorgelegd. Opvallend hierbij is dat geen enkele adviesraad op voorhand werd geraadpleegd om over dit financieel document een advies te geven.
In een gezamenlijk schrijven van alle adviesraden werd maandag alsnog een schrijven gericht aan het schepencollege om uitleg te vragen waarom de 11 adviesraden die onze stad telt, werden gepasseerd bij de opmaak van dit belangrijk document en werd tevens de opmerking gemaakt om deze begroting niet ter stemming voor te leggen op de gemeenteraad.
Het niet inwinnen van deze adviezen zal ook financiële consequenties hebben voor de stad. In de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest inzake milieu staat onder artikel 4.3 expliciet vermeld dat de milieuraad, in dit geval de STAL (Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu) advies moet geven.
“Door deze flater is het meer dan waarschijnlijk dat we de subsidies voor een bedrag van 80.291,54 euro aan onze neus zien voorbij gaan”, aldus Filip Moers, sp.a-fractieleider en voormalig schepen van leefmilieu.

Is dit goed bestuur?
22 februari 2013

Maandag 25 februari 2013 vindt de volgende gemeenteraad plaats. In tegenstelling tot de voorbije 18 jaar wordt het belangrijkste document, de stadbegroting nu geagendeerd op een gemeenteraad met maar liefst 61 andere agendapunten.
In de voorbije 18 jaar werd de stadsbegroting steeds op een aparte gemeenteraadszitting behandeld.
Er moeten niet minder dan bij 44 agendapunten geheim stemmingen gehouden worden om afgevaardigden aan te duiden in diverse intercommunales en verenigingen.  Daarnaast staan er nog enkele dossiers op die heel wat inwoners en/of betrokkenen rechtstreeks aanbelangen.  Velen gaan dan ook komen luisteren naar de standpunten van de diverse fracties en de stemming.
Deze agendapunten, alsook de stadsbegroting staan helemaal achteraan op de agenda. Is dit bewust gedaan om deze punten te kunnen behandelen tegen middernacht als de geïnteresseerden en de pers al terug naar huis zijn?
Mijns inziens getuigt dit van weinig respect en is dit alles behalve een  voorbeeld van goed bestuur.
Tijdens de periode dat de dossiers kunnen ingezien worden, hebben zich ook enkele feiten voorgedaan die in strijd zijn met het gemeentedecreet en het gemeentelijk huishoudelijk reglement. Zo werd o.a. het inzagerecht voor de raadsleden geschonden wat een klacht bij de gouverneur verantwoordt.
Als sp.a-fractieleider heb ik een constructief schrijven gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad om alsnog de begroting apart te behandelen.
Helaas.

Donkere wolken op komst voor markt- en foorkramers
17 februari 2013

De voorzitter van de Truiense foorkramers heeft mij deze perstekst bezorgd die op 12 februari werd verstuurd naar de pers.
Helaas heeft dit nieuws geen aandacht gekregen in de media.
Om Michel zijn oproep wat kracht bij te zetten, publiceer ik de tekst alvast op mijn site.

Mijn mening is dat in de voorbije 18 jaar door mijn voorgangers en mezelf alle beslissingen op voorhand op de kermis- en marktcommissie werden besproken. Het schepencollege heeft steeds met het nodige respect rekening gehouden met deze adviezen. Blijkbaar is deze manier van werken onder het nieuwe beleid achterhaald. Dat deze manier van werken de voorbode was van nog ergers, stond in de sterren geschreven. Op het schepencollege van vrijdag 15 februari werd zelfs al beslist om de abonnementen van de markt- en foorkramers op te zeggen. Blijkbaar wil men andere prioriteiten leggen tijdens de zaterdagmarkt en de kermis en dit ten koste van de markt- en de foorkramers. In deze moeilijke economische tijden zullen zij dit nieuws als kiespijn kunnen missen. Dit voorstel moet nog op de gemeenteraad behandeld worden, benieuwd welke houding Pascy Monette en Christoph Elen – beiden lid van CD&V – Open Vld meerderheid en al jaren bekende marktkramers  zullen innemen?

Hieronder kan u de oorspronkelijke perstekst lezen:

Kermiscommissie na 18 jaar buitenspel gezet!

18 jaar geleden werd een kermiscommissie en marktcommissie in het leven geroepen om het schepencollege en gemeenteraad bij het nemen van beslissingen te adviseren.
Naast de bevoegde schepen en plaatsmeester, bestaat deze commissie ook uit mensen die op het terrein actief zijn zoals marktkramers en foorkramers.
Zeker bij de organisatie van zowel de carnavalskermis als de augustuskermis, werd steeds een kermiscommissie samen geroepen waar de organisatie van deze kermissen uitvoerig werd besproken.
“Dit is bij de huidige carnavalskermis niet meer het geval geweest en dat betreur ik”, aldus Michel Clabots, plaatselijk voorzitter van de foorkramer.
“De taak van deze commissie is onder ander om erover te waken dat de kermis aantrekkelijk blijft. Niet teveel stielen van dezelfde aard, want dit maakt niet alleen de foor eentonig maar het moet ook nog financieel leefbaar zijn voor de foorkramers. Het resultaat, van deze kermiscommissie buiten spel te zetten, is er al. Maar liefst 6 kramen met een visspel staan op deze kermis, waar dit voorheen beperkt was tot 4. Ook staan er nu maar liefst 3 kramen met een pottenspel waar dit voorheen beperkt was tot  1 kraam. Ik kan begrijpen dat  het nieuw beleid eigen accenten wilt leggen maar zaken uit het verleden die goed zijn, mogen zo maar niet overboord gegooid worden”, besluit Michel Clabots, voorzitter van de Foorkramers Sint-Truiden.

Michel Clabots
Voorzitter Foorkramers Sint-Truiden
0495541041

 

Zie ook ‘Akkoord met sp.a-fractie’ van 3 januari 2013 op deze website.

 

 

 

 

 

               

 

Tags: