2 milieuvergunningen in Kortessem geweigerd

“Op mijn voorstel heeft de deputatie op donderdag 14 maart 2013 beslist om de milieuvergunningen voor 2 nieuwe pluimveebedrijven in Kortessem, 1 voor het houden van opfokpoeljen voor legkippen  en 1 voor het houden van slachtkippen af te keuren.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.
Voordien had de gemeente Kortessem al negatief advies gegeven na heel  wat kritiek van de buurt.

Ik probeer bij het toekennen of weigeren van milieuvergunningen steeds zoveel mogelijk rekening te houden met het standpunt van de gemeenten/de steden. Zij staan immers het dichtst bij de burger en kennen het best de plaatselijke situatie.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je hier in bepaalde gevallen, goed gemotiveerd, niet moet durven tegen ingaan.
‘Not in my backyard (NIMBY)’ mag geen algemeen principe worden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Bepaalde streken in Limburg, zoals Noord-Limburg (Kempen) en Zuid–Limburg, zijn precies ontstaan rond het landbouw –en/of fruitteeltgegeven en typische dorpen en het eigen dorpsleven vormen daar precies het uitvloeisel van. Zij mogen zeker niet verdwijnen, omdat zij ook onze provincie aantrekkelijk maken voor bezoekers en toeristen. 
De uitdaging bestaat erin de historische situaties, met boerderijen, te combineren met de leef –en woonfunctie, vooral van een aantal nieuwe families, die er zijn gaan wonen, onder andere omwille van de rust.
De boerderijen van vroeger zijn nu vaak echte bedrijven geworden, die steeds meer aan ruimtebeslag doen.

Dit algemeen probleem staat echter los van individuele milieudossiers.
Samen met de betrokken gemeentebesturen en collega–gedeputeerde bevoegd voor ruimtelijke ordening Inge Moors zullen we moeten bekijken hoe dit kan aangepakt worden. Ook hier moeten de betrokken gemeentebesturen hun verantwoordelijkheid opnemen en hun rol spelen.
Economisch leefbare landbouwbedrijven moeten nu eenmaal ergens hun activiteiten kunnen uitoefenen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht dat hierrond verspreid is.

Geen milieuvergunning voor 2 nieuwe pluimveebedrijven in Kortessem

De Limburgse deputatie heeft vandaag op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove 2 milieuvergunningen in Kortessem geweigerd. Hiermee hebben zij het meerderheidsstandpunt van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gevolgd.

De ene milieuvergunningsaanvraag was voor het houden van 84.000 slachtkippen, de andere voor het houden van 80.000 opfokpoeljen voor legkippen.

“Het advies van het college van burgemeester en schepenen was ongunstig omdat er al 2 industriële landbouwbedrijven in de onmiddellijke omgeving vergund zijn. Terecht vond het college dat alle cumulatieve milieueffecten onderzocht dienden te worden.”, legt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove uit.

In beide gevallen werden tijdens het openbaar onderzoek meer dan 100 (!) bezwaren en/of opmerkingen ingediend. De buurt ondervindt reeds een aanzienlijke hinder (geur, lawaai, verkeer, ongedierte, stof) van een bestaand bedrijf. De PMVC heeft geacht dat de draagkracht voor de omgeving bereikt is en dat het niet aangewezen is het bestaande hindergevoel voor de buurt nog te vergroten.
Gedeputeerde Vandenhove: “Zo veel klachten van hinder kunnen we niet anders dan serieus nemen. Als gedeputeerde van de provincie Limburg vind ik het belangrijk om zeker de mening van de gemeente en de burgers in rekening te nemen bij mijn beslissingen.”

Zie onder andere ‘Geen milieuvergunning voor pluimveebedrijven Kortessem’, TVL-nieuws, 14 maart 2013; ‘Kippenbedrijven krijgen geen milieuvergunning’, Het Belang van Limburg, 15 maart 2013, p.47; ‘Geen milieuvergunning voor twee kippenbedrijven’, Het Laatste Nieuws, 15 maart 2013, p.18;

Zie ‘Soepel, maar consequent!’ van 25 februari 2013 op deze website.

 

 

Tags: