2 nieuwe windturbines in Beringen

2 nieuwe windturbines in Beringen

 

De deputatie leverde vandaag op voordracht van bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove de milieuvergunning af aan Werf en Vlasnatie nv voor het bouwen van een windturbinepark met 2 windturbines op het industrieterrein Ravenshout te Beringen, tussen de snelweg E313 en het Albertkanaal.
 

De Provinciale Milieuvergunningscommissie had op 20 januari 2014 een unaniem gunstig advies uitgebracht en geoordeeld dat de gevraagde milieuvergunning voor de twee turbines kan worden toegestaan voor 20 jaar.

In de zitting van deputatie van 19 februari 2014 heb ik de beslissing over deze aanvraag met één week laten uitstellen om in het besluit de door mij gevraagde passage in verband met burgerparticipatie op te nemen (*).”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De inplanting van de nieuwe turbines is voorzien in het provinciale windplan alsook in het “masterplan windmolens” van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg voor het industrieterrein in Beringen.

Op vraag van gemeente Beringen is aangedrongen dat Werf en Vlasnatie nv de nodige afspraken met met bedrijven en particulieren maakt over de bestaande productieverlies(PV)-installatie teneinde de nodige compensaties te voorzien.

 

(*) “Overwegende dat windenergie een duurzame energiebron bij uitstek is en dat wind een “gemeengoed” is en windturbines een impact hebben op de omgeving van een gemeenschap, is het aangewezen dat de ontwikkelaar inspanningen doet om het draagvlak voor windenergie te versterken en dit door middel van rechtstreekse participatie van minstens 20% voor de lokale gemeenschap (burgers, bedrijven en overheid) en daarnaast een nader te bepalen bijdrage stort in een nog op te richten fonds met als doel het verhogen van de kwaliteit rond de windturbines; de ontwikkelaar die niet maximaal inspanningen levert om bovenvermelde doelstellingen te bereiken geeft het signaal niet te willen meewerken aan de opbouw van een draagvlak voor hun windturbines in het bijzonder en aan de opbouw van een draagvlak voor windenergie in het algemeen;”

Tags: