Akkoord met standpunt J-SALK-platform

“Ik ben akkoord met de organisaties, die de J-SALK- platformtekst ondertekend hebben.”, zegt gedeputeerde en lid van de Task Force van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) Ludwig Vandenhove.

J-SALK-platform vraagt bijzondere aandacht voor de steeds grotere groep jongere werklozen in Limburg in de toekomstige sociaal-economische plannen voor Limburg.

Ik heb begrip voor hun actie en kan ze alleen maar ondersteunen.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“In teksten, in toespraken, op mijn website, etc. vraag ik ook regelmatig aandacht voor deze bijzondere doelgroep.”

Ludwig Vandenhove was, samen met de Vlaamse ministers Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen en collega-gedeputeerde Marc Vandeput , een van de deelnemers aan het rondetafelgesprek dat het J-SALK-platform op dinsdag 9 juli 2013 georganiseerd heeft in het ACW-vergadercentrum, Monseigneur Broekxplein 6 in Hassselt.
Nadien mochten alle politici poseren met Ons Nette, de mascotte van het ACW Bewegingsforum.  

Hieronder vindt u de platformtekst.

J-SALK-platform plaatst uitroeptekens bij economische relance-voorstellen!

6300 Limburgse jongeren onder de 25 jaar zijn op zoek naar een job. Dat is 16 % meer dan vorig jaar en dubbel zoveel als in 2008. De frustratie en uitzichtloosheid nemen toe. Het spook van de immense jeugdwerkloosheid van de vroege jaren ‘80 lijkt terug.
Limburgse organisaties geven samen een sterk signaal via het nieuwe... J-SALK-platform.
Vanuit een beknopte analyse van de realiteit, plaatsen zij drie belangrijke uitroeptekens.

Besparingen
Door de grote financiële druk die op hen afkomt, zijn er nu al gemeenten die besparen op jobs voor jongeren- en preventiewerkers. Men snoeit dan vaak in het jeugdwelzijnswerk en in (opvolgers van) jobs die er ooit kwamen dankzij tewerkstellingsmaatregelen van de overheid. Er zijn signalen dat een deel van de wegvallende ex-DAC-middelen voortaan naar de grootste Vlaamse steden zou gaan. Onder de huidige omstandigheden zou dat geen goede zaak zijn voor Limburg. Nog een paradox: ouderen moeten langer werken. Maar jongeren, met of zonder diploma, vinden geen job omdat ze te weinig ervaring hebben. In Limburg zal de concurrentie voor jongeren met weinig ervaring op de werkvloer nog fel toenemen door de verwachte toevloed op de arbeidsmarkt van werknemers van Ford en toeleveringsbedrijven.

Het SALK-rapport
Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) geeft een diagnose van de problemen in het Limburgse economisch weefsel. Anderzijds geeft het SALK-rapport ook een aanzet om strategische acties te ontwikkelen vanaf 2014. Deze oproep heeft zeker gewerkt. Vanuit vele hoeken werden in het totaal meer dan 700 fiches ingediend met uiteenlopende actievoorstellen. De Limburgse Taskforce zal hieruit een slimme, verantwoorde selectie moeten maken: welke acties ondersteunen het best de gewenste relance van de economie?

Werk, werk, werk
Diverse organisaties, diensten en verenigingen koppelen hun inzichten nu in een Limburgs J-SALK-platform. Vrijwilligers, jongerenwerkers, buurtwerkers en sociale dienstverleners vormen een deel van het sociaal kapitaal in onze Limburgse samenleving. Samen met het onderwijs, professionele opvoeders en vrijwillige jeugdbegeleiders staan zij midden in de praktijk. Gesteund door het brede middenveld onderschrijven zij de roep om werk, werk, werk. Zij zijn het er roerend over eens dat een duurzame job de beste vorm van empowering is voor jongeren. Daarom moeten er zoveel mogelijk volwaardige, concrete jobs komen.

Uitroeptekens
De organisaties die deze platformtekst onderschrijven plaatsen wel uitroeptekens bij de grote verwachtingen die het SALK-rapport oproept. Weinig ingediende fiches zetten echt in op alle jongeren. De versnelde versterking van de maakindustrie en logistieke en andere activiteiten met hoge toegevoegde waarde zijn maar een deel van de oplossing. Niet iedereen zal zijn weg vinden in ICT/digitale media, groene energie, cleantech/recycling, biotech/medtech en de creatieve industrie. Ook de sociale economie heeft een maatschappelijke meerwaarde en is voor vele jongeren veel meer dan een tijdelijke oplossing. Verschillende nieuwe vormen van maatschappelijk verantwoord en inclusief ondernemen verbinden ‘sociaal’ met ‘economie’.

Sociale randvoorwaarden
Het J-SALK-platform roept het beleid ook op om voldoende aandacht te geven aan de sociale randvoorwaarden die nodig zijn om meer jongeren aan volwaardig werk te helpen. We mogen van de jonge generatie geen verloren generatie maken. Wie enkel naar de cijfers kijkt door een enge, puur economische bril zal wellicht vooral middelen inzetten om het ondernemingsspoor te faciliteren. Dat zal dan duizenden innoverende jobs opleveren. Allemaal waar. Maar de problemen bij een steeds groeiende groep jongeren zitten dieper.

J-SALK-platform Limburg plaatst drie belangrijke uitroeptekens:

Uitroepteken 1: competenties versterken!
Het onderwijs moet zich niet zomaar aanpassen aan de individuele vragen die specifieke bedrijven hebben. Door de algemene competenties van jongeren te versterken verbetert de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Uitdrukkelijk vragen we dat de inspanningen voor de toeleiding van kortgeschoolde en ongekwalificeerde schoolverlaters versterkt worden, ook voor jongeren die nu moeilijk bereikt worden. Positief is dat in de SALK-fiches een aantal actoren hun ambitie uitspreken om het professionele aanbod van opleidingstrajecten, taalstimuleringen en geïntegreerde opvoedings- en gezinsondersteuning te willen uitbreiden. Maar soms worden jongeren toch moedeloos. We mogen niet vergeten dat de competenties van jongeren ook versterkt worden als we meer werken aan écht samenleven in buurten en in verenigingen. Maar ook daar kost koken geld.

Uitroepteken 2: horizontale aandacht voor jongeren!!
Het J-SALK platform vraagt om bij de beoordeling van elke ingediende fiche horizontaal aandacht te hebben voor ‘jongeren’. Met als hamvraag: in welke mate schept een concrete actie op korte of lange termijn werkkansen voor jonge mensen? Of sluit ze die uit en blijft een deel van de jongeren voor heel lange tijd in de kou staan? Het aanscherpen van de ratrace naar jobs creëert geen nieuwe jobs.

Uitroepteken 3: ‘start-up’ jongeren-coöperatieven!!!
Het platform stelt daarom voor om ruimte en middelen ter beschikking te stellen van kleinschalige initiatieven waarin jongeren zelf mee het heft in handen nemen. Jongeren willen vooral iets DOEN. Spontaan kwamen al enkele frisse ideeën op tafel in de mobiliteitssfeer, een segment waar vele jongeren mee bezig zijn. Liefst zien wij een uitdagende, open oproep gericht aan jongeren en hun verenigingen om een duurzame pilootonderneming op te starten. Van dromen naar daden… Jonge Limburgers zouden bijvoorbeeld in een werknemerscoöperatieve (deeltijds) kunnen werken in combinatie met een ervaringsgerichte opleiding, terwijl ondertussen hun persoonlijke en sociale randvoorwaarden versterkt worden door actieve coaching.
Het J-SALK-platform Limburg, 27 juni 2013.

Wil je meewerken om een constructief platform te vormen om aandacht te vragen voor jongeren in het SALK? Onderschrijft ook jouw plaatselijke of regionale vereniging of organisatie bovenstaande platformtekst, mail dan de bevestiging samen met jullie logo (.jpg of .pdf) naar rudi.haselaars@acw.be. We voegen jullie logo dan toe bij toekomstige communicatie, en je wordt uitgenodigd bij verdere initiatieven, acties of overlegtafels van het J-SALK-platform.

 

Zie ook Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken van 6 april 2013 en Echt iets doen aan de jongerenwerkloosheid! van 8 juli 2013 op deze website.

 

Tags: