Ambassadeur Verenigde Staten (VS) spreker op de politieacademie in Sint-Truiden!

Op woensdag 23 juni 2010 was de heer Howard Gutman, ambassadeur van de VS, gastspreker op de politieacademie.
Zijn bijdrage handelde over ‘België en de Verenigde Staten: een partnership dat rechten respecteert en veiligheid garandeert’.


Burgemeester en voorzitter van de politieraad en het -college Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
Ludwig Vandenhove/>: “Het is een hele eer voor de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken dat zo’n eminent persoon bereid is ‘af te zakken’ naar onze stad voor de politieacademie.
Voor mij is het nog maar eens een bewijs van het goede imago dat onze politiezone heeft in heel België en Vlaanderen.

Na de uiteenzetting - er was simultane vertaling voorzien - kregen de aanwezigen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Bovendien is de ambassadeur nog een tijdje op de receptie, na het officiële gedeelte, gebleven, zodat er nog mogelijkheid was voor de nodige informele contacten.

Het was de eerste keer dat VS-ambassadeur Howard Gutman de stad Sint-Truiden aandeed, maar het zal zeker niet de laatste keer zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een initiatief naar het secundair onderwijs toe.

Hieronder vindt u de integrale inleiding van burgemeester
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van deze 12e editie van de politieacademie.

Wie interesse heeft in de toespraak van ambassadeur Howard Gutman, vertaald in het Nederlands, kan die opvragen door een mailtje te sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Mijnheer de ambassadeur van de Verenigde Staten (VS)
Geachte aanwezigen in al uw functies en hoedanigheden
Dames en heren geïnteresseerden
Beste vrienden

Als voorzitter van de politieraad en het -college van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en in naam van mijn collega-burgemeesters Charly Moyaerts van Gingelom en Benny Bamps van Nieuwerkerken wil ik u van harte welkom heten op deze internationale editie van onze inmiddels in heel België en Vlaanderen bekende politieacademie.
As president of the police board and police council of the zone Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken and on behalf of my colleagues Charly Moyaerts from Gingelom and Benny Bamps from Nieuwerkerken, I have the privilege of welcoming you on this international edition of the police academy, already well known in Flanders and in Belgium.

Het koppelen van eminente sprekers op het vlak van justitie en veiligheid aan deze historische academiezaal zorgt voor een unieke combinatie.
To link eminent speakers on the field of justice and safety to this historical location provides a unique combination.

In diezelfde zin hebben we de militaire academie rond defensie en/of internationale problemen in samenwerking met het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS).

De politieacademie is een traditie geworden.
We zijn al aan de 12de editie toe.
Verschillende bekende sprekers hebben de revue al gepasseerd:
Marc Rubens, procureur des Konings over de werking van justitie;
Koen Dassen toenmalig administrateur-generaal van de staatsveiligheid, over niet-politionele intelligence: geen mythe, wel een noodzaak?;
Kris Peeters, huidig Vlaams minister-president en toen nog secretaris-generaal van Unizo en
Kris Van Limbergen/> van de firma Crime Control over de veiligheid van zelfstandigen;
Marion Van San, criminologe en sociologe, over gevoelens van onveiligheid in een veranderde samenleving;
Herman Fransen, commissaris-generaal van de federale politie, over zware criminaliteit in België;
(afgevaardigde van) Patrick Dewael, vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken over integrale veiligheid;
André Vandoren, voorzitter van het Vast Comité voor Toezicht op de Politiediensten (Comité P.) over ‘Wie controleert de politie?’;
Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de federale politie, over de toekomst van de politie;
Tony Heeren, voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg/>, over de knelpunten binnen justitie;
Rik Coolsaet, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Gent en auteur van het boek ‘De geschiedenis van de wereld van morgen’, over terrorisme en radicalisering in Europa en België;
Jo Vandeurzen, ex-minister van Justitie, over de samenwerking tussen politie en openbaar ministerie;
Howard Gutman, Amerikaanse ambassadeur in België, over België en de Verenigde Staten, een partnership dat rechten respecteert en veiligheid garandeert.

Ik ben bijzonder blij en fier dat we vandaag niemand minder dan de ambassadeur van de VS, de heer Howard Gutman, te gast hebben.
Hij zal het hebben over ‘België en de Verenigde Staten: een partnership dat rechten respecteert en veiligheid garandeert’.
I’m very proud to present the ambassador of the
United States/>/>, mister Howard Gutman as our guest today.
He will talk about ‘Belgium/> and the
United States/>/>: a partnership that respects rights and guarantees safety’.

Ik heb het voorrecht de heer ambassadeur al een aantal keren in formele, maar ook in informele omstandigheden ontmoet te hebben.
De formele omstandigheden betroffen dan voornamelijk gesprekken in mijn voormalige functie als voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordiger over de relaties tussen de VS en België in het algemeen en het beleid ten aanzien van Afghanistan in het bijzonder. En ook al verschilden we (soms) van mening, het waren steeds open gesprekken met respect voor elkaars standpunten.
I’ve already had the privilege to meet the ambassador on several formal as well as informal occasions.
The formal occasions concerned the reunions in my former function as president of the commission of defence in the chamber of representatives on the relation between the United States and Belgium in general and the policy with regard to Afghanistan in particular.
Even though we sometimes disagreed, the conversations were always open with respect for each others point of view.

En zo kom ik al meteen een stuk terecht bij het onderwerp van vandaag, want veiligheid in de meest brede betekenis van het woord en in onze OPEN wereld waarin we leven, heeft met justitie en politie, maar ook met defensie te maken.
Ik geef maar twee voorbeelden:
-          internationale opdrachten worden niet meer enkel uitgedrukt in defensie inspanningen en/of ontwikkelingssamenwerking, maar ook in bijstand qua justitie en/of politie;
-          de veiligheid van een land wordt mee bepaald door internationale keuzes, die gemaakt worden inzake het al dan niet sturen van troepen naar bepaalde gebieden in de wereld.
Deze keuzes kunnen al dan niet gevolgen hebben voor de toename van de terreurdreiging in het eigen land.

De toch nog altijd relatief nieuwe ambassadeur van de VS in België - sedert juli 2009 - heeft zich voorgenomen alle steden in België te bezoeken.
Deze politieacademie leek mij hier voor Sint- Truiden een ideale gelegenheid toe, hetgeen niet wil zeggen dat hij eveneens niet welkom is bij andere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens de bloesemperiode.
Ik heb daar al met hem over gesproken, maar natuurlijk is het niet zo evident, omwille van veiligheidsmaatregelen, om hem incognito via bijvoorbeeld het fietsroutenetwerk en/of een wandeling onze fruitbomen in volle bloesem te laten bewonderen.
Howard W. Gutman is relatively new as the Ambassador of the United States/> to Belgium/> - since July 2009 - but he intends to visit all the cities of
Belgium/>/>.
This police academy seemed to be the right moment to invite the ambassador in Sint-Truiden, which doesn’t mean that he’s not welcome at any other time for example during the blossom season.

Dames en heren
Beste vrienden

Uiteraard krijgt u straks de kans om vragen te stellen aan de heer ambassadeur.
Vermits het ‘zijn’ avond is, wil ik hier mijn inleiding afronden en alleen nog maar enkele voorzetten geven, die het debat straks alleen maar levendiger kunnen maken:

- de soepele wetgeving qua wapenbezit in (sommige staten van) de VS;
- de bijzonder complexe en weinig transparante politionele organisatie, zeker ten opzichte van België na de politiehervorming;
- in de VS is de zogeheten ‘sheriff’, de hoogste politieambtenaar van een ‘county’, meestal door de bevolking gekozen.
Zie je dat hier al gebeuren met onze hoofdcommissaris-korpschef?
Zouden wij zoiets niet beschouwen als een politisering van het politieapparaat?;
- voor ons bijna ondenkbaar en onvoorstelbaar: er zijn ongeveer 20.000 staats- en lokale instanties qua politie actief in de VS, die niet echt structureel met elkaar contact hebben en/of verbonden zijn.
Dringt zich daar geen politiehervorming op?
Is zo een systeem effectief en efficiënt?;
- hoe zit het met de internationale samenwerking tussen de VS en de Europese Unie (EU) en België op het vlak van justitie en politie?.

Ik geef nu graag het woord aan de heer ambassadeur en nadien aan jullie voor alle mogelijke vragen en/of opmerkingen.
I now would like to hand over the floor to the ambassador. Afterwards the audience will get the opportunity to ask questions or make remarks.

Nadien volgt de traditionele receptie waar nog lang kan nagepraat worden.

Voor alle duidelijkheid: iedereen kan in haar/zijn eigen taal spreken, er is simultane vertaling voorzien.

Ik wens u een prettige en vooral inhoudelijk sterke avond toe.

Bedankt voor uw aandacht.