Aquadra-project: nog meer samenwerken!

Binnen het Europees Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Duitsland, Nederland, Wallonië en Vlaanderen 4 jaar lang samen aan 12 pilootprojecten voor een duurzaam waterbeheer.

Het Aquadra-project eindigde met een symposium in het Gallo-Romeins Museum (GRM), Kielenstraat 15 in Tongeren op vrijdag 13 september 2013.
Wie het eindrapport wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be

Tevens werd een toekomstgericht charter ondertekend door alle partners.
Voor de provincie Limburg tekende bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

“Dit soort overeenkomsten en samenwerkingen zijn belangrijk voor de aanpak van wateroverlast.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Immers water stopt niet aan de grenzen. Zo hebben de betrokken burgers hier iets concreet aan.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Aquasolidariteit over de grenzen heen voor Jeker, Voer, Geul en Berwijn

Binnen het Europese Aquadra-project werkten waterbeheerders uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Duitsland vier jaar lang aan 12 pilootprojecten voor een duurzaam waterbeheer. Het Aquadra-project eindigt nu met de ondertekening van een toekomstgericht charter.

Water trekt zich van bestuurlijke grenzen niets aan. In de Euregio Maas-Rijn zijn er heel wat waterlopen die de grenzen van Vlaanderen, Wallonië, Nederland of Duitsland oversteken. De Jeker doet dat zelfs vier keer. Ook de Voer, de Berwijn en de Geul zijn grensoverschrijdende zijlopen van de Maas. Ze kennen allemaal problemen van verontreiniging, wateroverlast en te hoge sedimentgehaltes als gevolg van erosie. De bewoners binnen deze rivierbekkens zijn door het water met elkaar verbonden.

Grensoverschrijdende effecten
Binnen het Europese Aquadra-project (2009-2013) werkten waterbeheerders vier jaar lang in deze grensregio aan 12 pilootprojecten voor een duurzaam waterbeheer. Voorbeelden daarvan in Vlaanderen zijn de hermeandering van de Jeker in de Kevie (Tongeren), de herwaardering van de Beek in Vreren-Nerem en de erosiebuffer in Horstergrub in Voeren. Aangezien het water voortdurend in beweging is, zijn de gevolgen van deze ingrepen ook meetbaar en voelbaar in de aangrenzende regio.

De maatregelen vertrekken daarom van een grensoverschrijdend solidariteitsgevoel tussen de bewoners van een rivierbekken: aquasolidariteit. Binnen Aquadra is zo ook het project Schone Maas (http://schonemaas.nl/)  opgezet. Doel is om de hoeveelheid drijvend plastic in het water en op de oevers te verminderen. Aan Nederlandse zijde is o.a. ervaring opgedaan met het Opruimloket, waar verenigingen tegen een vergoeding oevers opruimen na het hoogwater. Die aanpak wordt hopelijk uitgebreid.

Het Aquadra-project betekende ook een doorstart voor een toekomstgerichte betere samenwerking over de grenzen heen. Zo werd er heel wat kaartmateriaal samengevoegd, werden meettoestellen vernieuwd en computermodellen gedeeld tussen de partners. Dit soort kennisdeling en afstemming zorgt voor een gegronde basis voor toekomstige samenwerking.

Verwezenlijkingen en uitdagingen
Om die duurzame samenwerking voor waterbeheer te garanderen ondertekenen de acht partners op het slotsymposium van Aquadra  een charter met een duidelijk engagement. De partners verbinden er zich toe om het overlegplatform Aquadra blijvend vorm te geven. Er zal minstens twee maal per jaar overlegd worden. Dit zal de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen bevorderen en kan leiden tot gemeenschappelijke acties. Uitdagingen zijn er genoeg in elk van de vier rivierbekkens.

Zowel de uitdagingen voor de toekomst als de verwezenlijking van het Aquadra-project worden op 13 september voorgesteld op het slotsymposium van Aquadra. De betrokken partners voor het Vlaamse gedeelte zijn de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Limburg, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het bekkenbestuur van de Maas.

Europese steun
Het totale budget van het Aquadra-project bedraagt 4,5 miljoen euro.  De helft daarvan is gesubsidieerd door Interreg IVA, een Europees programma dat de samenwerking tussen verschillende grensregio’s bevordert.

Projectcoördinatie: Agence de Développement Local de Plombières, Lontzen et Welkenraedt
Partners : Ardenne & Gaume Asbl, Contrat de Rivière Meuse-aval et affluents Asbl, Vlaamse Milieumaatschappij, Provincie Limburg (B), Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg (NL)
Geasocieerde partners: Vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Waals Gewest, Province de Liège, Stadt Aachen, Bekkensecretariaat Maasbekken

Meer informatie over het project Aquadra kan u vinden op: http://www.aquadra.eu/

 

Zie ook Risico op wateroverlast in Wellen weer verkleind van 23-06-2013 en Aanpak wateroverlast blijft belangrijk voor ons van 03-07-2013 op deze website.