Biostrades

“Ik steun het voorstel van vzw Vlaams Bijeninstituut voor meer ‘biostrades’. (1)
De bedoeling is dat meer gemeenten en steden aangesloten bloemenstroken aanleggen ten gunste van wilde bijensoorten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De vzw Bijeninstituut is een organisatie van imkers en bijenliefhebbers.

Ik heb in mijn periode als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur diverse initiatieven in die richting genomen.
Alle - toen nog - 44 Limburgse gemeenten hebben deelgenomen aan diverse projecten in het kader van ‘Limburg wild van bijen’”, aldus Ludwig Vandenhove.

Elke gemeente, die enigszins een beleid wil voeren rond biodiversiteit, zou een globaal plan moeten hebben rond deze belangrijke bestuivers.
In Haspengouw, met de belangrijke fruitsector, zijn zulke initiatieven nog belangrijker.

Wilde bijen hebben problemen.
De voornaamste redenen zijn het verlies aan leefgebied door een intensief landgebruik, het gebruik van pesticiden en de versnippering van het landschap.
Vooral het slechts fragmentarisch voorkomen van bloemstroken met voldoende stuifmeel en nectar is een probleem.
Wilde bijensoorten hebben nood aan meer verbinding tussen bloemenstroken om zich te verspreiden en hun genrijkdom uit te breiden.
Dit in tegenstelling tot de honingbijen, die een reikwijdte hebben van 3 à 5 kilometer.
Met kleine, maar juiste ingrepen kunnen we al ver geraken. Bovendien missen gemeenten vaak de nodige knowhow inzake wilde bijen bij het groen beheer, de aanleg van groene ruimten en parken en vooral het bijenvriendelijk maaien.”