Bomenbeleidsplan stad Sint-Truiden in uitvoering

Op de wijk Terbiest - de straten Kampveld, Kommanderijstraat en Terbiest (vanaf het rondpunt tot aan de expresweg) - worden een 200-tal bestaande bomen geveld omwille van de expansieve wortelgroei.
Er komen nieuwe bomen in de plaats.

Het is de eerste fase in de uitvoering van het Bomenbeleidsplan dat in het voorjaar 2012 werd goedgekeurd op initiatief van schepen van openbaar groen Filip Moers.

In het verleden zijn er op verschillende plaatsen in Sint-Truiden ‘verkeerde bomen’ geplant of alleszins bomen, die op die plaats niet thuishoren.
De vzw Swecom heeft de opdracht gekregen hier een inventarisatie van te maken en een degelijk bomenbeleidsplan op te maken.
Eind 2010 - begin 2011 zijn hier hoorzittingen rond doorgegaan in de alle buurten, dorpen en wijken.

“De expansieve wortelgroei van de bomen op Terbiest vormt een bedreiging voor de ondergrondse brandstoftanks van de aanpalende woningen en veroorzaakt structurele schade aan de bestaande verhardingen. Ook de slechte gezondheidstoestand van een aantal bomen vormt een gevaar voor omwonenden en voorbijgangers.”, aldus Filip Moers.

Het is het eerste dossier dat uitvoering geeft aan het Bomenbeleidsplan.

Naast een inventaris en een beschrijving van alle bomen op het openbaar domein, zijn in dit plan opmerkingen geformuleerd over bomen, die echt hinderlijk zijn en/ of die omwille van ouderdom en/of veiligheidsredenen best vervangen worden.

Op maandag 8 oktober 2012 werd er een buurtoverleg georganiseerd in het stadsmagazijn, Schurhovenveld 1032 (Sint-Jorisstraat) voor de inwoners van Kampveld, de Kommanderijstraat en Terbiest en werd er rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden in verband met de voorgestelde nieuw aan te planten boomsoort.
Er wordt voorgesteld om een onderhoudsvriendelijke boomsoort aan te planten, namelijk de Fraximus Ornus “Arie Peters” of “es”.

Deze boom wordt maximum 8 meter hoog met een dichte, ietwat onregelmatige en breed ovale kroon, bloeit met opvallende roomwitte pluimen in mei - juni en is niet vruchtdragend.
Er worden in het totaal opnieuw een 230-tal stuks van deze boomsoort aangeplant in het eerstvolgende plantseizoen, voorjaar 2013.
Het is de bedoeling om de boomspiegels mee aan te planten om alzo de groei van het onkruid tegen te gaan.
Deze ingreep past in het sproeireductieplan van onze stad.

Het aanbestedingsdossier voor de kappingen en de aanplant werd goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 19 november 2012.

Het is nu aan de nieuwe bestuursmeerderheid om dit Bomenbeleidsplan verder uit te voeren.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.                                        

 

Hieronder vindt u de tekst, die over het bomenbeleidsplan op de website van schepen Filip Moers (www.filipmoers.be) op 21 oktober 2010 verschenen is.

Eerste infovergaderingen over het bomenbeleidsplan in Sint-Truiden van start

Al geruime tijd proberen we met eigen personeel ons bomenbestand te inventariseren. Hierbij was het eveneens de bedoeling om er een beheersplan aan te koppelen. Omdat we jammer genoeg moesten vaststellen dat er geen of onvoldoende schot in de zaak  kwam, en de klachten ons blijven bereiken, heb ik deze zomer het initiatief genomen om een beroep te doen op een externe firma.

De vzw Swecom kreeg de opdracht om een degelijk bomen(beleids)plan op te maken voor de stad Sint-Truiden.

Per deelgemeente gebeurt een inventarisatie van de laanbomen, solitairen, bomen op pleintjes en  bomen in taluds en wegbermen.

Vervolgens wordt een onderhoudsplan opgesteld waarbij het vervangen van bomen, de onderhoudsfrequentie, de wijze van onderhoud en de keuze van bomen en nieuwe beplantingen aan bod komen.

Het inventaris van de deelgemeenten Velm, Aalst, Kerkom, Zepperen, Brustem, Ordingen,Gelinden, Groot-Gelmen en Engelmanshoven is inmiddels gemaakt. De infovergaderingen met de bewoners in de regio Gelmen en Brusten - Zepperen zijn inmiddels reeds achter de rug. Volgende week komen de inwoners van Aalst, Kerkom en Velm aan de beurt. Ik vermoed dat we tegen het einde van dit jaar of begin 2011 volledig rond zijn.

Aan de basis van dit plan ligt een onderzoek naar klachten en een gestructureerde aanpak van de meldingen, zoals hinder van wortels op de stoep, hinder door het vallen van vruchten, te grote kroon, bladluizen en parasieten, gebrek aan snoei enz. We moeten ons inderdaad vragen durven stellen of bepaalde boomsoorten wel thuishoren op sommige plaatsen waar ze nu staan. Bomen hebben ook geen eeuwig leven. Van sommige is de houdbaarheidsdatum verstreken en steken veiligheidsproblemen de kop op. Het is de bedoeling om planmatig te werken volgens een bepaald onderhoudsschema en op lange termijn (20 jaar).

Wij hopen met een dergelijk plan het groen in de binnenstad en de deelgemeenten op te waarderen, want dergelijke beplantingen dragen immers bij tot het esthetisch uitzicht van de straten en de pleinen en hebben een ecologische meerwaarde als verbindingsfunctie en als habitat.