Cartoon: ‘Stedenband Nueva Guinea Sint-Truiden’

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.
Stedenband Nueva Guinea Sint-Truiden

“Van woensdag 23 maart 2011 tot en met maandag 4 april 2011 zal ik in Nicaragua zijn.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

Deze reis heeft enerzijds te maken met de stedenband, die de stad Sint-Truiden heeft met Nueva Guinea (een stad in het Oosten van Nicaragua) en anderzijds met een internationale conferentie rond ontwikkelingssamenwerking in Santo Tomas waar ik de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) als lid van het directiecomité vertegenwoordig.

“Het is de eerste keer dat ik sedert het ontstaan van de stedenband in 2002 (officieel goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 18 februari 2003), onder impuls van toenmalig schepen van ontwikkelingssamenwerking
Peter Dufaux/>, afreis naar Nicaragua.
Je moet nu éénmaal je zusterstad bezoeken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen hebben 30 van de 308 gemeenten/steden stedenbanden met partners buiten Europa.
Zowel op federaal niveau, als vanuit Vlaanderen wordt deze internationale samenwerking financieel ondersteund.
Hoofdreden voor deze stedenbanden is dat België en Vlaanderen goed georganiseerd en welvarend zijn en heel wat expertise en kennis kunnen aanbieden in derdewereldlanden over lokaal bestuur, lokale ontwikkeling, democratie en participatie.

Naast indirecte ontwikkelingsamenwerking door aandacht en financiële ondersteuning van verenigingen, die in Sint-Truiden actief zijn (zie de tekst ‘Kiezen voor de 0.7-norm!’ 6 juni 2008 op deze website), is er deze directe actie qua ontwikkelingssamenwerking.
Het ‘nieuwe’ zit in de langdurige samenwerking tussen twee gemeentebesturen en is gericht op de lokale bestuurskrachtversterking van Nueva Guinea. Concreet betekent dit onder andere het meewerken aan de verbetering van de diensten en de dienstverlening aan de lokale bevolking, aan de samenwerking tussen het gemeentebestuur en de lokale bevolking en het realiseren van lokale projecten ter plaatse.

Een stedenband is het beste middel om de eigen bevolking in Sint-Truiden te mobiliseren voor ontwikkelingssamenwerking.
Op talrijke activiteiten in Sint-Truiden duikt vandaag de stedenband met Nueva Guinea op
-        er is de jongerenbeweging Niquipo’s (zie de website http://niquipomundo.wordpress.com);
-        er is de autonome VZW Nicaragua Sint-Truiden (NCST) (zie de website www.trudomundo.be);
-        er is de Limburgse vzw VONKITA, die werkt aan educatie, gezondheidszorg en ontwikkeling in het algemeen.
Lopende projecten zijn de basisscholen Raflang in Managua en de Montessorischool emJAC in Nueva-Guinea, beiden in Nicaragua (zie de website www.vonkita.be
);
-        er zijn jaarlijkse workshops in de lagere scholen van Sint-Truiden onder de noemer Fiësta Latina;
-        er is het jaarlijks wereldfeest ‘Fiësta Tropical’;
-        sinds kort is er het Nicaraguaplein (zie de tekst ‘Sint-Truiden heeft een Nicaraguaplein!’ van 17 juli 2010 op deze website).

Waarom een stedenband met Nueva Guinea?
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de stad Sint-Truiden hebben verschillende mogelijkheden in diverse continenten en landen onderzocht.
Het gegeven dat onze huidige ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking Marcel Daniëls met zijn familie vier jaar in Nicaragua gewerkt heeft voor de niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) Volens heeft de doorslag gegeven.
Dit vergemakkelijkte de communicatie en de contacten, die onontbeerlijk zijn voor een goede samenwerking.

Nueva Guinea en Sint-Truiden zijn overeengekomen prioritair te werken op het gebied van duurzaam beleid, met name beleidsparticipatie van de bevolking, milieu en landbouw.
Dit moet leiden tot een verbetering van de levensomstandigheden van vooral jongeren en vrouwen en tot meer democratie en participatie.

Beide partners willen op lange(re) termijn Nueva Guinea ontwikkelen tot een gezonde en moderne stad waar het aangenaam is om te leven. Bovendien moet er extra aandacht zijn voor minderheidsgroepen om zich te ontwikkelen. Ook meer wederzijds begrip tussen de inwoners en hun gebruiken en culturen is één van de doelstellingen.

In Sint-Truiden is een comité opgericht dat zich in 2006 omgevormd heeft tot een autonome vzw Nicaraguacomité Sint-Truiden (vzw NCST), die deze stedenband opvolgt en concreet invult.

In het kader van deze stedenband zijn reeds heel wat concrete projecten opgezet op het vlak van jeugd, in de ecologische- en milieusector, op landbouwgebied, etc.

“Deze stedenband is misschien wel het meest tastbare bewijs hoe dat we ontwikkelingssamenwerking en internationale problemen dichtbij de burger ‘in de Dorpsstraat’ brengen.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Vooral de regelmatige uitwisseling van jongeren en de werking van de jongerenvergeniging Niquipo stemt mij op dat vlak hoopvol.”

U kan de dagelijks de Sint-Truidense delegatie op de voet volgen via de weblog http://stedenbandconferentie.wordpress.com.


Hierover is ook een item verschenen in Het Laatste Nieuws van 22 maart 2011 en 2 april 2011 en op LimburgActueel van 23 maart 2011.


Zie onder andere ook de teksten‘Vzw Nicaraguacomité!’ van 10 februari 2009,   ‘Sint-Truiden heeft een Nicaraguaplein!’ van 17 juli 2010 en ‘Nicaraguaanse jongeren op bezoek in Sint-Truiden!’ van 11 augustus 2010 op deze website.

Tags: