Cartoon: Monumentenbeleid in Sint-Truiden moet verdergezet worden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Monumentenbeleid in Sint-Truiden moet verdergezet worden!

De stad Sint -Truiden heeft nood aan een fulltime monumentenbeheerder, zoals dat onder het paars beleid van 1995 tot en met 2006 het geval geweest is.
CD&V en Open VLD hebben via een stemming in de gemeenteraad van maandag 16 november 2009 de functie van monumentenbeheerder voor de stad Sint -Truiden echter 'uitgehold' door de functie in te laten vullen door een architect met ‘affiniteiten in de monumentenzorg’.
Een echte kaakslag voor de zovele Truienaren, die het goed voor hebben met hun monumenten.

"Als Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) hebben wij deze zaak aangekaart bij de provincie Limburg, vermits wij van mening zijn dat de voorwaarden qua aanwerving voor een monumentenbeheerder niet zomaar kunnen gewijzigd worden, omdat het hier louter over een loopbaanonderbreking gaat.", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Bovendien wordt hierdoor het jarenlang gevoerd monumentenbeleid compleet uitgehold en verliest onze stad één van de sterkste troeven qua uitstraling.
Wij wachten het resultaat af."

"Hieronder vindt u een korte tekst van mij over het gevoerde monumentenbeleid in Sint-Truiden, wat zeker een fulltime -monumentenbeheerder rechtvaardigt.
Deze tekst wordt door voormalig monumentenbeheerder Petra Boekstal als basis gebruikt voor een bijdrage in het tijdschrift 'Monumenten en Landschappen' dat in februari 2010 verschijnt.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Sinds ik burgemeester van Sint-Truiden ben vanaf 1 januari 1995 is er een zeer actief monumentenbeleid gevoerd, waarin diverse elementen aan bod komen.

Wij zijn dat als stad Sint-Truiden met 245 beschermde monumenten (inclusief landschappen en stads- en dorpsgezichten) aan onszelf verplicht.
We zijn daarmee de zesde monumentenstad in Vlaanderen en de belangrijkste in Limburg.

Ook hebben we talrijke kerken en kloosters en zijn er een aantal gebouwen/sites, die beschermd zijn door de United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).

Vooreerst hebben we de specifieke functie van monumentenbeheerder statutair ingeschreven in ons personeelsorganogram, daar waar deze voorheen tijdelijk van aard was.
De monumentenbeheerder wordt geacht advies te geven bij elk dossier, bijvoorbeeld een bouwaanvraag, dat te maken heeft met een beschermd monument. Ook individuele personen, die vragen hebben, van welke aard dan ook rond monumentenzorg, kunnen bij de monumentenbeheerder terecht.
De monumentenbeheerder moet de ziel van het gevoerde monumentenbeleid zijn.

Vervolgens is het belangrijk, misschien wel het belangrijkste, in het gevoerde monumentenbeleid, dat de eigen bevolking, maar ook en vooral de toeristen gesensibiliseerd worden voor heel het gebeuren van de monumentenzorg.
Elk jaar wordt met veel succes deelgenomen aan de Open Monumentendag (OMD) en sedert 2001 wordt er jaarlijks voor een specifieke publicatie gezorgd.
Zie de tekst ‘Open Monumentendag 2009!’ op deze website.
Onze talrijke monumenten vormen één van de speerpunten in ons gevoerde toeristisch beleid.
De uitdaging bestaat erin deze monumenten het ganse jaar door aantrekkelijk te maken, niet enkel naar aanleiding van OMD.

Ten derde moet bij het uitgetekende beleid qua ruimtelijke ordening rekening gehouden worden met het specifieke van onze stad met zijn talrijke monumenten.
De stad Sint-Truiden was de 2e stad in Vlaanderen met een ruimtelijk structuurplan (we zijn het nu al aan het herzien) en bijgevolg ook met de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).
Het is belangrijk, net zoals bij bijzondere plannen van aanleg (BPA’s), dat hier rekening gehouden wordt met de specificiteit van een stad met veel monumenten.

Ten vierde voeren wij, aanvullend op de decretale verplichtingen, een (beperkt) subsidiebeleid op het vlak van monumentenzorg.
Het mooiste voorbeeld hiervan is de kaleipremie op het Begijnhof.
Hier worden de eigenaars financieel ondersteund om de oorspronkelijke eenheid van het Begijnhof te herstellen door het aanbrengen van een kaleilaag op de gevels.

Ten vijfde functioneert er rond onze abdijsite, historisch verbonden met onze stad, maar visueel ook zeer nadrukkelijk aanwezig in ons stadsbeeld, een autonome vzw Abdij, Stad en Regio, die, zoals ik het altijd zeg ‘de belangen van de abdij’ verdedigt.
De vzw werkt autonoom en onafhankelijk met (beperkte) subsidies van de stad en organiseert een jaarlijks een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld Open Abdijdagen, los van OMD.
De vzw houdt de aandacht voor de abdij, de parel van ons monumentenbeleid, mee levendig.

Ten zesde zorgen wij voor de maximale instandhouding van ons erfgoed en ons religieus patrimonium. Zo hebben wij bijvoorbeeld sedert 14 augustus 2008 het beschermde gedeelte van het Ursulinenklooster in erfpacht genomen, waar we een aantal typische stadsdiensten (bijvoorbeeld erfgoedcel en monumentenzorg) willen vestigen en waar we de vzw Kant in Vlaanderen huisvesting bieden om zo de historische band met de kantschool en -kunst van de Eerwaarde Zusters Ursulinen te vrijwaren.
Hetzelfde geldt voor het Hoflokaal van het Minderbroedersklooster dat de stad sedert 1 juni 2008 in/> bruikleen heeft, waar we een interreligieus centrum willen vestigen met lezingen, tentoonstellingen, voordrachten en andere activiteiten in het verlengde van de tentoonstelling 'Van hieraf moet je gaan' naar aanleiding van de Heilige Trudofeesten van 2005.
Zie ook de teksten ‘Stad Sint-Truiden werkt aan 'Een educatief centrum voor vergelijkbare godsdienstwetenschap!’ en ‘Trefpunt wereldgodsdiensten in de abdijsite van Herkenrode in Hasselt: Sint-Truiden gepasseerd?’ op deze website.

Ten zevende is er de jaarlijkse monumentenprijs, die sedert 2008 onder impuls van schepen van monumentenzorg
Els Sneijers/> is ingevoerd en die in 2009 naar aanleiding van de OMD voor het eerst in uitgereikt aan mevrouw Mia Selis en de heer Ludo Sleurs voor het als monument geklasseerde project de Sint-Martinus-herberg in de Stapelstraat 70 en de aanpalende woningen in de Gootstraat 1, 3 en 5.

Ten slotte hebben wij heel wat aandacht voor het roerend en immaterieel erfgoed.
Sinds 2006 heeft de stad een cultureel erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid om te werken aan een geïntegreerd en integraal cultureel erfgoedbeleid op haar grondgebied.
De erfgoedcel voert een actieve projectmatige werking, die erop gericht is zoveel mogelijk erfgoedactoren, zoals collectiebeherende instellingen, geschied- en heemkundige kringen en personen, die onder allerlei vormen bezig zijn met het roerend en immaterieel erfgoed van Sint-Truiden, te begeleiden en te ondersteunen. Via het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedinitiatieven stimuleert ze bovendien de erfgoedactoren om zelf allerlei initiatieven rond Sint-Truidens cultureel erfgoed te ontwikkelen.
Op vraag van de Vlaamse overheid zal deze erfgoedcel nog nauwer gaan samenwerken met deze van de stad Tongeren, zodat de regio Haspengouw als geheel kan bestreken worden en er alzo nog beter kan ingespeeld worden op de globale toeristische ontsluiting.
In datzelfde verband moet ons stadsarchief gezien worden met een statutair aangestelde stadsarchivaris.

Beleidsmatig pleit ik ervoor dat initiatieven rond onroerend en roerend erfgoed (in de meest brede betekenis van het woord) zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden en zeker zoveel mogelijk samen ontsloten worden voor de burger. Al te lang is dit immers los van elkaar gebeurd en nochtans zijn ze vaak onlosmakelijk met mekaar verbonden. Voor mij hoort hier ook het industrieel en wetenschappelijk erfgoed bij.
Als stad Sint-Truiden proberen we dit beleid in de praktijk om te zetten.

Tags: