Cartoon: quads en Vespa’s welkom in Sint-Truiden? Ja, maar!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Quads en Vespa’s welkom in Sint-Truiden? Ja, maar!

De lokale politie krijgt steeds meer klachten over quads en Vespa’s, die het fietsroutenetwerk en/of de ruilverkavelingswegen gebruiken.
Een beleid dringt zich op!

Hoewel er wel degelijk een onderscheid moet worden gemaakt tussen quads enerzijds en Vespa’s anderzijds, geven ze beide aanleiding tot overlast en verkeersonveiligheid.

Quads rijden vaak zeer onveilig in het normale verkeer, tot zelfs in het stadscentrum toe, en worden ook regelmatig betrapt op privé-akkers en -velden, waar ze echt illegaal ‘crossen’.
Dit zijn fenomenen, die bij het Vespagebruikers veel minder of zelfs niet voor komen.

De gebruikers van Vespa’s en quads zijn ook andere doelgroepen.
Bij de quads gaat het meestal over eigenaars, bij de Vespa’s in overwegende mate nog steeds over personen en/of gezinnen, die Haspengouw komen bezoeken en hiertoe Vespa’s huren.
Nochtans zijn er ook meer en meer personen in Haspengouw, die zich zelf een Vespa aanschaffen.

Wat is de oplossing?
DE oplossing bestaat ook hier niet.
Wij moeten hier streven naar een combinatie van wederzijds begrip tussen enerzijds gebruikers van quads en Vespa’s en anderzijds de rest van de bevolking, aangevuld met preventieve en repressieve acties.
Het gebruik van quads, en zeker van Vespa’s, is nu eenmaal het gevolg van de toeristische ontwikkeling van Haspengouw, vooral na het succes van de Katarakt-reeks op Eén.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal samen met de verhuurders van Vespa’s rond de tafel gaan zitten om te trachten een eenvormige folder te ontwerpen, die kan meegegeven worden aan iedereen, die een Vespa huurt. Ook wordt er gewerkt aan een specifieke Vesparoute door Haspengouw, zoals er nu al een autoroute bestaat.
Voor de quads wordt er eveneens aan een folder en/of andere preventieve acties gedacht, maar deze groep van weggebruikers is moeilijker te bereiken, omdat zij niet zo gegroepeerd zijn, bijvoorbeeld per locatie van verhuur, zoals bij de Vespa’s.
Hier zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken vooral de verkopers benaderen.

Buiten de overlast op de wegen, is er eveneens de geluidsoverlast.
Hier is het belangrijk dat de betrokken weggebruikers, samen met de verhuurders en/of verkopers, hun verantwoordelijkheid opnemen door de voertuigen zo af te stellen dat ze aan de wettelijke geluidsnormen voldoen.

Haspengouw is (mee) groot geworden door het fietsroutenetwerk en door het gegeven dat heel wat gemeenten en steden, in onderlinge afspraak en in samenwerking, ruilverkavelingswegen vrijgemaakt hebben voor de zwakke weggebruiker. De stad Sint-Truiden heeft zo bijvoorbeeld eind jaren ’90, na contacten met de aangrenzende gemeenten en steden, de meeste ruilverkavelingswegen verkeersvrij gemaakt, op uitzondering van landbouwvoertuigen (zogeheten aangelanden), fietsers, voetgangers en ruiters.
Enkele uitzonderingen hierop zijn de historische verbindingen tussen de oorspronkelijke dorpskernen.

De uitdaging bestaat erin om dit fietsroutenetwerk en deze ruilverkavelingswegen te behouden voor de toerist en de zwakke weggebruiker, maar langs de andere kant toch ook mogelijkheden te bieden voor de quads en de Vespa’s om op een bepaalde manier de mooie OPEN ruimte in Haspengouw te bezoeken.
Dit vergt een consequente aanpak en wederzijds begrip tussen alle gebruikers.

Politiek is een visie op lange termijn ontwikkelen.
Ik heb dit altijd trachten te doen.
Al vele malen heb ik erop gewezen in teksten en toespraken dat de toekomst van Haspengouw in het zacht recreatief natuurtoerisme ligt en dat we moeten opletten dat de commercialisering niet te zeer toeslaat. De overlast, die op dit ogenblik de quads en Vespa’s veroorzaken, dreigt onder andere dit evenwicht te storen.
Ik heb dan ook geen begrip voor collega-politici, die blijkbaar van oordeel zijn dat de oproep van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken én mijzelf om aan deze problematiek van de quads en de Vespa’s iets te doen, ongeschikt vinden. Zij zijn blijkbaar van mening dat wetten en regels zomaar kunnen overtreden worden, ook al zijn ze op lange termijn nadelig voor onze regio.

Haspengouw heeft al zoveel problemen opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat met de nodige inventiviteit en overleg ook deze aangelegenheid zal aangepakt worden.

In afwachting zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de drie gemeenten/steden alleszins de nodige controles uitvoeren en opdrijven om gebruikers van quads en Vespa’s op hun plichten te wijzen.

Conclusie: het blijft aangenaam en gezellig om Haspengouw te bezoeken, bij voorkeer te voet of per fiets, maar het kan evenzeer per auto, quad of Vespa, als iedereen zich maar aan de regels houdt en begrip heeft voor elkaar!

Zie ook de tekst ‘Nieuw verkeersbord’ op www.truineer.be.

Zie ook het voorwoord van het informatieblad van maart op deze website.

 

 

 

 

 

Tags: