Co-financiering Europese Life+ projecten vzw Natuurpunt

“De provincie Limburg voorziet de komende jaren een totaalbedrag van 1.200.000 EUR voor cofinanciering van Europese projecten.”, zegt gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

 “De deputatie heeft op woensdag 18 december 2013 een eerste provinciale co-financiering van 500.000 EUR toegekend voor de uitvoering van het Life+ project ‘Itter en Oeter-Habitatherstel in Oost-Limburgse beekvalleien: Itterbeek en Bosbeek.

Met 40% van de Vlaamse Natura-2000 gebieden op Limburgs grondgebied, betekent versterkt beheer van deze gebieden een directe meerwaarde voor de provincie Limburg.
Het project beperkt zich niet alleen tot het versterken van de natuurverbindingen en het uitbouwen van een duurzame groene omgeving.
Door de aanleg van nieuwe wandelpaden en andere bezoekersfaciliteiten wordt het gebied voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers ontsloten zodat er ook een economische meerwaarde voor toerisme en horeca wordt gecreëerd”, aldus gedeputeerde voor economie Marc Vandeput en Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het gezamenlijk persbericht van gedeputeerden Marc Vandeput en Ludwig Vandenhove dat op 19 december 2013 verspreid werd. 

Provincie ondersteunt habitatherstel Oost-Limburgse beekvalleien Itterbeek en Bosbeek met aanvullende subsidie van 500 000 euro

De deputatie heeft gisteren aan Natuurpunt een provinciale cofinanciering van maar liefst 500 000 euro toegekend voor de uitvoering van het Life+ project ‘Itter en Oeter –Habitatherstel in Oost-Limburgse beekvalleien: Itterbeek en Bosbeek’. “Met 40% van de Vlaamse Natura-2000 gebieden op Limburgs grondgebied, betekent versterkt beheer van deze gebieden een directe meerwaarde voor de provincie Limburg. Het project beperkt zich niet alleen tot het versterken van de natuurverbindingen en het uitbouwen van een duurzame groene omgeving. Door de aanleg van nieuwe wandelpaden en andere bezoekersfaciliteiten wordt het gebied voor wandelaars, fietsers en andere bezoekers ontsloten zodat er ook een economische meerwaarde voor toerisme en horeca wordt gecreëerd”, aldus gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove en gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Marc Vandeput.

De valleien van de Itterbeek en de Bosbeek, gelegen in Oost-Limburg, behoren op het vlak van natuur, biodiversiteit en landschap tot de meest waardevolle beekvalleien in onze provincie. De beekvalleien behoren tot het Europees Natura 2000 netwerk en zijn gecatalogeerd als belangrijke biotoop voor heel wat bedreigde planten- en dierensoorten.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove: “De waarde en de diversiteit in beide beekvalleien is echter de laatste decennia sterk gedaald en dreigt de komende jaren zonder de gepaste maatregelen nog verder onder de druk te staan. Diverse oorzaken kunnen hier genoemd worden. Vooreerst is er habitatverlies door versnippering van de aangesloten biotoop ten gevolge van gebrek aan beheer, ontginning, intensivering van de landbouw, de aanleg van harde structuren zoals weekendhuisjes, onnatuurlijk vijvers,… Habitatverlies is ook opgetreden door de aanplant van productieve exotische houtsoorten zoals de populier en de grove den waardoor de historische graslanden, moerassen en heide zijn verdwenen. Tot slot hebben verschillende ingrepen in de afwatering van het gebied geleid tot een wijziging van de waterhuishouding van het gebied met een verstoring van de natuurlijke habitat van verschillende kleine diersoorten tot gevolg.”

Via het Life+-project ‘Habitatherstel in Oost-Limburgse beekvalleien: Itterbeek en Bosbeek’ onderneemt Natuurpunt acties om de aanwezige habitat en soorten te herstellen en te verbeteren. Tegelijkertijd worden de nodige communicatie-acties opgezet om de bevolking te betrekken bij het project en om een maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid te realiseren.

Provincie voorziet half miljoen euro voor Limburgs Natura 2000 gebied

Gedeputeerde van Europese Aangelegenheden Marc Vandeput: “Het project is eerder goedgekeurd in het kader van het Europees Life+ programma. Life+ is het co-financieringsprogramma van de Europese Commissie waarbij concrete milieu- en natuurprojecten met Europese subsidies kunnen worden ondersteund. De provincie heeft een lange traditie van stimulering van promotoren om projecten in te dienen, niet alleen in de meest gekende Europese programma’s zoals doelstelling 2 en Interreg, maar ook in alle andere thematische programma’s. Naast inhoudelijke ondersteuning kan een aanvullende en bijkomende financiële ondersteuning worden gegeven. Naast de 1 897 000 euro die door Europese Life+-programma is toegekend, kan Natuurpunt voor de uitvoering van het project ook nog eens rekenen op 500 000 euro van de provincie Limburg. De totale projectkost is bijna 3,8 miljoen euro.”

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove “Het project habitatherstel van de Itterbeek- en Oeterbeekvallei spoort samen met het provinciaal beleid, dat gericht is op het vergroten van de samenhang tussen natuurkernen, soortenbescherming, de monitoring van biodiversiteit en draagvlakcreatie. Een provinciale ondersteuning voor een project dat de natuurverbindingen versterkt en bij wil dragen aan een duurzame regio, is dan ook evident. Bovendien willen we met de tussenkomst van de provincie de cruciale rol benadrukken die  de valleien van de Itterbeek en de Bosbeek spelen als corridor en stapsteen voor een aantal bedreigde soorten tussen verschillende Natura-2000 gebieden, gelegen op het Kempisch plateau en de Maasvallei.”

Van natuurherstel tot socio-economische impact

Dit financiële draagvlak moet de projectpartners in staat stellen uitvoering te geven aan hun innovatieve aanpak van herstel van kwetsbare natuur. Concreet beoogt het project 45 ha Natura 2000-habitats te herstellen, minstens 24 ha aan nieuwe habitats te creëren en 26 ha aan oppervlakte te vrijwaren van exoten.

Het project beperkt zich niet alleen tot het versterken van natuurverbindingen en het uitbouwen van een duurzame groene omgeving. Natuurpunt gaat met “Itter en Oeter - Habitatherstel in Oost-Limburgse beekvalleien Itterbeek en Bosbeek” ook voluit voor een maatschappelijke verankering van dit Natura 2000-gebied en dit op verschillende manieren. Zo zullen er nieuwe wandelpaden en andere bezoekersfaciliteiten aangelegd worden, waardoor meer wandelaars, fietsers en andere bezoekers het projectgebied kunnen ontdekken en beleven. “De ondersteuning en uitbouw van ongerepte natuur en groengebieden in Limburg draagt dus niet alleen bij aan het provinciaal biodiversiteitsbeleid maar creëert ook economische meerwaarde voor toerisme en horeca”, aldus gedeputeerde van Economie en Europese Aangelegenheden Marc Vandeput.

Daarnaast is er binnen het project ook veel aandacht voor samenwerking met belangrijke actoren en stakeholders en voor maatschappelijke participatie. Zo wordt binnen het project de samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, de betrokken gemeenten, waterbeheerders, landbouwers en omwonenden versterkt. Door de deze laatste bij de uitvoering van het project te betrekken, beoogt men de verduurzaming na afloop van het project te kunnen garanderen.

 

Zie onder andere Provincie geeft half miljoen aan natuurproject Itter & Oeter. Het Belang van Limburg, 21-12-2013, p. 33. Provincie ondersteunt habitatherstel Oost-Limburgse beekvalleien. www.limburg-actueel.be, 07-01-2014.

 

Zie ook Creatief project in ‘De Wijers’ van 21-09-2013 op deze website.