DE VRAGENDE PARTIJ: RUP Brustempoortbuiting

Net zoals de meeste media, besteedt ook de nieuwsdienst van de Vlaamse Radio en Televisieomroep (VRT) aandacht aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Elke burger kan in haar/zijn gemeente een voorstel doen en dat proberen op de politieke agenda te plaatsen door er zoveel mogelijk steun voor te zoeken.
Op het voorstel dat het vaakst gesteund wordt, kunnen de lijsttrekkers reageren.
Gedurende 5 weken komen er zo 2 voorstellen per week.

Zie www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/dvp.

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “Onderstaand voorstel ligt vandaag voor:
Ik stel voor dat jullie een standpunt innemen over het geplande RUP Brustempoortbuiting. 

Mijn reactie is:
sp.a/Lijst Burgemeester is voorstander van nieuwe woonprojecten met een gezonde mix van gewone en sociale woningen. Een torengebouw vol sociale huurders is voor ons compleet passé, wij zijn tegen gettovorming. Bovendien is het ruimtelijk op deze plaats niet gepast om met een toren te komen, ook niet als baken. Wat Brustempoort betreft, zijn wij voor een vergroening, net zoals de hele Naamsevest, niet voor een ondergrondse parking en een doorsteek naar de Noord-Oostelijke omleiding.

En iets uitgebreider:
Voor sp.a /Lijst Burgemeester is het duidelijk dat de volksgezondheid een belangrijk aandachtspunt is.
In bepaalde gemeenten/steden worden verkavelingen onder hoogspanningskabels geweigerd, op andere plaatsen is dat niet het geval. Deze aangelegenheid moet zeker nader onderzocht worden en hier zou een eenduidig en consequent standpunt rond moeten ontwikkeld worden op basis van criteria qua gezondheid en welzijn, die voor gans Vlaanderen gelden.

Op het gewestplan is de betrokken projectzone ingekleurd als woonuitbreidingsgebied.
Dat betekent concreet en decretaal dat als deze wordt aangesneden dit voor groepswoningbouw is tenzij de stad via een plan dit wenst te wijzigen.
Het aantal sociale woningen is een beleidskeuze. Het is niet omdat Sint-Truiden die minimum grens bijna bereikt heeft dat er geen nood meer is aan sociale woningen.
Op deze plaats lijkt ons een mix van sociale huur- en koopwoningen en (goedkopere) private woningen (via projectontwikkeling) ideaal.
Sp.a/Lijst Burgemeester is voorstander van nieuwe woonprojecten met een gezonde mix van gewone en sociale woningen.
Wij staan voor echte volkswoningbouw, waar tevens de middenklasse terecht kan.
Een torengebouw vol sociale huurders is voor ons compleet passé, wij zijn tegen gettovorming. Bovendien is het ruimtelijk op deze plaats echt niet gepast om met een toren te komen, ook niet als baken.

Het inplanten van sociale woningen en koopwoningen en (goedkopere) private woningen, waarbij rekening gehouden wordt met de aard van bebouwing in de omgeving, alsook met de volksgezondheid qua hoogspanningskabels, is voor de sp.a/Lijst Burgemeester mogelijk.
Door het reduceren van het aantal woongelegenheden, zal het mobiliteitsprobleem naar een aanvaardbaar niveau komen.

Er moet een fundamentele keuze gemaakt worden qua betere fietsverbindingen met het centrum.
Een doorsteek via het Europaplein en een ondergrondse parking zijn geen optie voor sp.a/Lijst Burgemeester.
Er moet bekeken worden hoe de Luikersteenweg en de Tongersesteenweg kunnen heringericht worden, zodanig dat zeker op 1 van die 2 wegen extra aandacht is voor voetgangers en fietsers.
Het Europaplein moet heringericht worden met groenvoorzieningen en een halte en stopplaats voor de bussen van De Lijn.

Zie ook de tekst “2012 DE VRAGENDE PARTIJ” van 29 augustus 2012 op deze website.