Dichtbij de burger!

Als sp.a proberen we zoveel mogelijk dossiers op te volgen, ook buiten de sp.a-bevoegdheden.
Zo neemt schepen Filip Moers voornamelijk ruimtelijke ordening voor zijn rekening.

We proberen de Truienaren telkens zo goed mogelijk in te lichten via diverse kanalen, onder andere bewonersbrieven.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een bewonersbrief, die in dit geval in verband met de vergunningsaanvraag van de sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom voor het bouwen van 11 woongelegenheden in de Vlierboomstraat bedeeld werd.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste inwoner

Op vrijdag 16 maart 2012 hebben wij op vraag van mevrouw Sara De Brandt een delegatie van de Vlierboomstraat ontvangen in verband met bovenvermeld project.
Aangezien er door de aanvrager met de buurt op voorhand geen overleg werd georganiseerd en de buurtbewoners  blijkbaar nog heel wat vragen hadden over het project, werd op initiatief van de sp.a-fractie tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag 16 maart 2012 het dossier uitgesteld.
Nadien werd een overleg georganiseerd met de bewoners en de bevoegde schepen.

Tijdens het college van burgemeester en schepenen van vrijdag van 30 maart 2012 werd het dossier opnieuw behandeld.
De sp.a-schepenen hebben zich onthouden bij de stemming over het voorliggend project (Open VLD (2) en CD&V (1) hebben voor gestemd).

Wij willen met deze onthouding een duidelijk signaal geven: dergelijke projecten, die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving, moeten op voorhand met de omwonenden besproken worden. Bovendien vinden wij dat het voorziene hoekpand niet echt in verhouding staat met de bestaande aangrenzende gebouwen.

Op vrijdag 4 mei 2012 heeft het college van burgemeester en schepenen de aanvraag geweigerd, omdat de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar een bindend ongunstig advies heeft uitgebracht omwille van de schaalvergroting en het ontbreken van een overgang naar de naastliggende kleinschalige bebouwing. Bovendien wordt ook gewag gemaakt dat de privacy in het gedrang zou komen.

De aanvrager heeft wel nog de mogelijkheid om tegen deze weigeringsbeslissing bij de bestendige deputatie hoger beroep in te stellen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, en zullen u over de eventuele verdere evolutie van het dossier op de hoogte houden.

Voor bijkomende informatie neem gerust contact op met schepen Filip Moers op het nummer 0498-93 90 05.

Met vriendelijke groeten

Filip Moers
schepen

Ludwig Vandenhove
burgemeester

Zie de teksten ‘Dichtbij en tussen de burger’ van 12 januari 2012 en ‘Druk! Druk! Druk!’ van 7 mei 2012 op deze website.