Dierenwelzijn gaat voor op winst!

Dierenwelzijn blijft belangrijk voor mij.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Ik ben dan ook opgelucht met de veroordeling van Eddie Roggen van de vzw Swecom en bvba Ecor.
Tijdens mijn burgemeesterschap van stad Sint-Truiden heb ik door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken verschillende processen-verbaal (PV’s) tegen hem laten opmaken in verband met deze feiten.”

Hieronder vindt u de volledige perstekst.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove stopt samenwerking voor schapenbegrazing met vzw Swecom en bvba Ecor en wil aandacht voor het aspect dierenwelzijn in toekomstige aanbestedingsprocedures

Sinds een tiental jaren laat het provinciebestuur 13 overstromingszones begrazen met schapen met als doel de biodiversiteit in deze wachtkommen te stimuleren. Schapen dragen zaden in hun vacht en uitwerpselen en verspreiden zo planten. Ook zorgen schapen voor een duurzaam ‘maaibeheer’ (afvoer van maaisel is niet nodig).

In het huidige contract (de opdracht loopt sinds 1 juni 2013) werden door het provinciebestuur, na een aanbestedingsprocedure, de vzw Swecom en bvba Ecor aangeduid om de wachtbekkens te begrazen.  Het begrazen gebeurt via een stootbegrazing, dit wil zeggen dat de schapen slechts enkele weken op eenzelfde wachtbekken grazen en daarna verplaatst worden. In de wachtbekkens is dus geen permanente stalling van schapen voorzien. Dit moet elders gebeuren en de schapen moeten buiten het groeiseizoen elders ondergebracht worden.

Bvba Ecor is participant in de vzw Swecom en in de praktijk zijn beide organisaties verenigd rond dezelfde persoon, Eddie Roggen uit Zepperen, die als opdrachthouder optreedt. 
Voor beide overeenkomsten (een voor bvba Ecor en een voor vzw Swecom) betaalt het provinciebestuur 51.304,00 EUR inclusief BTW en dit voor periode van 2 jaar.

Hoewel er reeds diverse signalen (de massale sterfte - Rendac haalde alleen in 2009 119 dode schapen en 193 dode lammeren op -, de zware verwaarlozing, het niet-reglementair vaccineren tegen blauwtong, het bewaren van vervallen medicatie,...- informatie via het parket sinds 2005) het provinciebestuur bereikten in verband met wederrechtelijke feiten,  die zouden vastgesteld zijn, en pv’s die zouden opgemaakt zijn, hetzij door het Federaal Voedselagentschap, hetzij door de politionele instanties, kon door het provinciebestuur niet officieel ingegrepen worden omdat deze feiten zich niet afspeelden in de wachtbekkens of op provinciale terreinen, waar het provinciebestuur bevoegd is.

Recent werden er inbreuken vastgesteld op het winterverblijf en op een weide die dienst doet als ‘sterfweide’ voor zieke schapen. Op  basis van deze overtredingen heeft de rechter in Tongeren Eddie Roggen veroordeeld.

Rekening houdende met deze veroordeling stopt het provinciebestuur de 2 contracten en er zal een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart worden.
In de voorwaarden van de nieuwe aanbesteding zal er primaire aandacht worden geschonken aan dierenwelzijn, hetgeen voor Eddie Roggen ondergeschikt was aan winst.
Daarnaast is het de bedoeling om begrazingsprojecten toe te wijzen aan ‘kleinere’ schapenboeren uit de buurt van de overstromingszones. Door de kleinschaligheid hopen we meer sociale controle te kunnen inbouwen hetgeen dergelijke wantoestanden in de toekomst zal vermijden
.”, zegt gedeputeerde voor water en domeinen Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere Boer mag geen schapen meer houden. Het Belang van Limburg, 23-10-2013, p.7

Zie ook Rekening houden met dierenwelzijn wel degelijk mogelijk bij milieuvergunningen van 27-05-2013 en “Dierenpolitie is altijd belangrijk!”  van 21-08-2013 op deze website.