Dossier brandweervoorpost op militaire basis Saffraanberg: activeren!

“Het dossier om een voorpost van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden te vestigen in de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) moet geactiveerd worden.”

Dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove op donderdag 22 november 2012 tijdens de militaire parade op de Grote Markt naar aanleiding van de Erkenning van de Promoties van de KSOO.
Het is een voorstel van hem in zijn toenmalige functie van voorzitter van de Commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (van 28 juni 2007 tot en met 6 mei 2010).

In 2009 was dit dossier zo goed als rond.
Alle betrokken partijen waren het  erover eens (de minister van Defensie Pieter De Crem, de toenmalige Chief of Defence (CHOD) Generaal August Van Daele, de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie, meer bepaalde de Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DG JM), de verantwoordelijken van de campus Saffraanberg en de gewestelijke bandweer Sint-Truiden).
Zelfs de datum voor de ondertekening van het akkoord, in aanwezigheid van (de toenmalige) gouverneur Steve Stevaert in januari 2009, lag vast.
Toen maakte de DG JM ineens problemen over de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van het militaire brandweerpersoneel als zij eerst op de calamiteit zouden toekomen.

Het gaat om een voorstel met alleen maar positieve punten: samenwerking tussen de militaire en burgerlijke overheid en geen meerkost voor de betere bescherming van sommige (deel)gemeenten (de oostkant, zoals Aalst en Brustem) in Sint-Truiden en bepaalde deelgemeenten van Heers (zoals Klein-Gelmen). Met andere woorden, beter en efficiënter gebruik van overheidsgelden.

De stad Sint-Truiden kan het bijkomend materiaal leveren (onder andere een brandweerwagen) dat gestationeerd wordt op de militaire basis te Saffraanberg en het brandweerpersoneel op de campus Saffraanberg kan tijdens de diensturen in een beperkte straal buiten de kazerne opereren.
Belangrijk hierbij is te weten dat een aantal van de militaire brandweermannen reeds actief zijn als vrijwilliger bij de gewestelijke brandweer Sint-Truiden. Dus een dossier met alleen maar winnaars!”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Hoewel collega-parlementslid en  -burgemeester van Heers Gerald Kindermans achter mijn voorstel stond, is het uiteindelijk ’stilgevallen’.
Ik heb altijd de indruk gehad dat minister van Defensie Pieter De Crem mij dat dossier politiek niet gunde.
Nu ik vanaf volgende week geen burgemeester van Sint-Truiden meer zal zijn, is dat euvel voorbij.

Het ‘officiële probleem’ was dat de minister precies wilde weten “hoe het zit met de burgerlijke aansprakelijkheid van het militaire personeel.” (*)

Dit is nochtans oplosbaar.
In de onderofficierenschool van Saffraanberg zijn er militaire brandweerlui, die als vrijwilliger actief zijn in de gewestelijke brandweer Sint-Truiden.
Bij een interventie van de voorpost in Saffraanberg zijn ze al gedekt door de verzekering van de Truiense brandweer.
Het probleem van aansprakelijkheid stelt zich voor de militaire brandweerlui die niet bij de Truiense brandweer actief zijn. “Maar”, zegt Ludwig Vandenhove, “die personen kunnen op dezelfde manier verzekerd worden als onze brandweervrijwilligers.”

Ik heb het dossier geactualiseerd door het opnieuw aan te kaarten bij kolonel Herman Ruys en brandweerbevelhebber Etienne Leers.
Zij staan er beiden achter. Tevens zal ik hieromtrent mijn opvolgster Veerle Heeren en federaal volksvertegenwoordiger en lid van de Commissie voor de Landverdediging Gerald Kindermans informeren.  

Zie onder andere de teksten ‘Brandweervoorpost op militaire basis Saffraanberg?’ van 2 juli 2009 en ‘Leger - tewerkstelling’ van 23 november 2012 op deze website.

(*) parlementaire vraag in de kamercommissie Defensie op 1 juli 2009 -  Vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Landsverdediging over "de campus Saffraanberg" (nr. 13901).