Duidelijkheid!

“Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van Limburg als provincie.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“De Limburger, maar vooral het personeel heeft daar recht op.”

Ludwig Vandenhove: “Positief is dat de provincie als niveau blijft bestaan.
Voor Limburg, waar we geen grootstad hebben, is dit belangrijk om politiek in Brussel iets te blijven betekenen.

Negatief is  dat de provincie verder wordt afgebouwd. Zo zullen alle persoonsgebonden bevoegdheden wegvallen en verliezen provincies in feite hun fiscale autonomie, zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen.  
In de plaats hiervan wordt die opbrengst omgezet in een dotatie, rekening houdend met de uitgavenvermindering wegens het niet langer uitoefenen van de persoonsgebonden aangelegenheden.
Vervangt die dotatie het Provinciefonds? Wie zal het zeggen?

Slechts één cijfer: de opcentiemen op de onroerende voorheffing betekent voor Limburg 73 060 234, 00 EUR of ongeveer de helft (50%) van de begroting 2014. Een halvering dus!

Maar nog erger is de onduidelijkheid.
Wat is het plan van aanpak?
Wat is de timing?
Is er een tijdspad?
Wat betekent dit voor de begroting 2015 waar na het groot verlof moet aan begonnen worden?
Wat gebeurt er met het Provinciefonds?
Wat gebeurt er met het personeel dat nu instaat voor de persoonsgebonden aangelegenheden?
Is er een overgangsfase voorzien?
Etc.
Afhankelijk van de bron en van de meerderheidspartij horen we een andere interpretatie.
Is het misschien de bedoeling dat elke partij het akkoord op de eigen manier kan uitleggen?
Daar schiet de dienstverlening aan de Limburger niets mee op.

Krijgen de gemeenten en steden extra middelen voor de bevoegdheden, die ze erbij krijgen?
Wat met de taken, die door Vlaanderen zullen worden overgenomen van de provincie Limburg?
Gebeurt dit volledig, gedeeltelijk of worden sommige gewoon afgebouwd?

Niet langer dan vorig jaar zijn er ingevolge de interne Vlaamse staatshervorming overeenkomsten aangegaan tussen de Vlaamse regering en de provincies welke uiteindelijk zijn vastgelegd in bestuursakkoorden en/of decreten.
Nu komt Vlaanderen, met nochtans diezelfde CD&V en N-VA in de regering, hier op terug.
Is dit continuïteit ven beleid? Neen, Vlaanderen is eerder een onbetrouwbare partner, die de gemaakte afspraken niet nakomt.

Als sp.a zijn we bereid, ook al zitten we nu als sp.a op Vlaams niveau in de oppositie, om een realistisch en werkbaar model voor Limburg mee uit te werken.
Het provinciale niveau moet vooral ondersteunend werken naar de gemeenten toe en moet samenwerkingsverbanden tussen  Limburgse gemeenten, vooral de kleinere, stimuleren op alle mogelijke beleidsvlakken.
Dit vergt een aanpassing van ons als politici, maar ook vanwege de administratie.
Als sp.a  geloven wij in een typisch Limburgs model (‘stad Limburg’), maar dan moeten we hiertoe de mogelijkheden en de vrijheid krijgen vanuit Vlaanderen.
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse provincies (VVP) moeten actief bij deze operatie betrokken worden.

De Limburgers, maar zeker ook het provinciepersoneel, verdienen het niet om met een kluitje in het riet gestuurd te worden.
Over het Vlaams personeelsbeleid wordt gezegd ‘Met een selectief vervangingsbeleid laten we het aantal personeelsleden verder significant dalen’. En verder lezen we ‘maken we het mogelijk dat de diensten en de agentschappen van de Vlaamse overheid een beroep doen op uitzendarbeid, onder dezelfde voorwaarden als ondernemingen in de privé-sector’.
Dit voorspelt niet veel goeds voor de ambtenaren wiens beleidsdomeinen zullen overgaan naar Vlaanderen.
De vakbonden zullen hun werk hebben en op mij kunnen ze rekenen.

En wat moeten we verstaan onder ‘Geen overlappende werking meer tussen Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM), maar wel samenwerking.’
In welke mate zal LRM een instrument blijven dat mee vorm kan geven aan een eigen Limburgs beleid?
Dezelfde vraag geldt voor Limburg Sterk Merk (LSM).

Dit regeerakkoord werpt meer vragen op dan antwoorden te geven met betrekking tot de toekomst van de provincie Limburg.

Het wordt bangelijk afwachten voor Limburg.”

Zie onder andere Provincie betreurt inperken bevoegdheden, Het Laatste Nieuws, 24-07-2014, pag. 17, Nieuwe regering zet in op Noord-Zuidverbinding, TVL-nieuws, 23-07-2014 en Radio 2 Limburg-journaal, 23-07-2014.

Zie ook 5 provincies weg, 23 federaties van gemeenten in de plaats van 14-07-2014 op deze website.

Tags: