Everzwijnen

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Everzwijnen

"Het toenemend aantal everzwijnen in Limburg wordt een probleem. In sommige regio's is het al echt een probleem", zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove in de provincieraad van woensdag 18 oktober 2017 na een vraag van Open Vld-fractieleider Frederick Vandeput.

"In feite is het een Vlaamse bevoegdheid, maar dat belet niet dat ik vorig jaar rond deze periode zelf het initiatief genomen heb naar het Agentschap Natuur en Bos (ANB) toe. Bovendien overleg ik regelmatig met de Limburgse jagers.
Na mijn aandringen is ANB een traject van overleg opgestart om te komen tot een gedragen aanpak.
Vertegenwoordigers van landbouw, jacht, bijzondere veldwachters, natuur en lokale overheden zijn betrokken bij dit overleg.

ANB heeft Vlaanderen ingedeeld in zogeheten Faunabeheerszones (FBZ's).
Faunabegeerszones zijn gebieden welke afgebakend zijn door grenzen, zoals kanalen of autowegen.
Deze grenzen bemoeilijken everzwijnen om van het ene leefgebied naar het andere leefgebied te
migreren.

De aanpak moet zoveel mogelijk een antwoord bieden op de lokale problematiek.
In Limburg liggen 4 FBZ's, die soms overlappen met andere provincies.
Het gaat om FBZ 6 (Antwerpen, Vlaams-Brabant en Haspengouw), FBZ 7 (zuidelijk Limburg), FBZ 9 (centraal Limburg) en FBZ 10 (Voeren).
In de FBZ 7, 9 en 10 is er reeds een consensustekst, welke ik als gedeputeerde ondertekend heb om ons engagement na te komen.
De consensustekst van FBZ hebben we nog niet ontvangen.

De kaarten van de FBZ zijn door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) tot het maximale zoomniveau nauwkeurig aangemaakt.
Vermits de grenzen vaak liggen op percelen zonder kadastraal nummer - zoals waterwegen en openbare percelen, zoals autostrades - is de grens waarschijnlijk niet de kadastrale perceelgrens. Dus zou het duidelijk moeten zijn welke kadastrale percelen erin liggen en welke erbuiten.

Het overleg rond wild zwijn per FBZ wil een consensus bereiken over de populatiedoelstelling, de gezamenlijke aanpak en preventie naar schade door wild zwijn.

De deputatie nam al in 2001 een princiepsbeslissing om het jachtrecht te behouden op de natuurterreinen van de provincie Limburg.
We willen dit zo houden.

Bij aankoop van gronden door de provincie Limburg wordt de provincie automatisch jachtrechthouder.
Indien de provincie dit jachtrecht zou willen overdragen, kan dit volgens de jachtwetgeving enkel via een openbare aanbesteding.
Het beheer van de provinciale natuurterreinen wordt in concessie gegeven aan een erkende terrein beherende natuurvereniging. De provincie Limburg legt in de concessieovereenkomst ook op dat zij een aanvraag moeten indienen om de betreffende natuurterreinen te laten erkennen als natuurreservaat.
Volgens het natuurdecreet is het verboden om wild levende diersoorten te doden in een natuurreservaat, behoudens ontheffing in een (door ANB) goedgekeurd beheersplan.

Door de bovenvermelde principebeslissing blijft de provincie Limburg aansprakelijk voor eventuele wildschade, die onder bepaalde voorwaarden kan vergoed worden via het Milieu- en Natuur (MINA)-fonds. Ook kan de provincie Limburg, onder welbepaalde voorwaarden, een jager inschakelen om aan bestrijding te doen.
Bestrijding is iets anders dan jagen.
Tot nu toe is er door de provincie Limburg twee keer aan bestrijding gedaan: konijnen in Grootloon (Borgloon) door een jager en everzwijnen in Bokrijk door de bijzondere veldwachters.
Een eventuele bestrijding wordt steeds in overleg met de concessiehouder bekeken.
Dit past binnen de filosofie en het opzet van de FBZ: samen met alle partners en betrokkenen kijken waar en hoe de bestrijding kan plaatsvinden.

Eventuele schade voor landbouwers en burgers moet snel vergoed worden door ANB.

Net zoals bij wateroverlast en andere weerfenomenen moet er opgevolgd worden in welke mate de overheid moet blijven zorgen voor de uitbetaling van schadevergoeding bij bepaalde nieuwe natuurfenomenen, die zich in toenemende mate voordoen. (1) Zo is er eveneens het gegeven van het toenemend aantal bevers. (2)

Wij zullen onze rol als provincie Limburg blijven opnemen inzake de communicatie van de everzwijnenproblematiek en de aanpak ervan naar de gemeentebesturen toe (onder andere via het Regionaal Milieu en Duurzaamheidsoverleg (RMDO's)."  

 

(1) Bevers: de natuur doet zijn werk. www.ludwigvandenhove.be, 17-10-2017.
(2) ”Voor 10.000 euro goudvissen en kois weg”. Het Belang van Limburg, 17-10-2017, p. 19.

Zie ook Everzwijnenproblematiek: er moet iets gebeuren van 22-09-2017 en Everzwijnenplaag van 25-10-2016 op deze website.