Geen bouw-, noch milieuvergunning voor afbraakwerken Croes bvba in Sint-Truiden

De berichten, onder andere in de media, zijn niet altijd duidelijk, dus ook niet voor de betrokken buurt tussen de Hasseltsesteenweg en Terbiest. Maar zowel de bouw-, als de milieuvergunning voor Croes bvba zijn wel degelijk geweigerd door de Limburgse deputatie.”, zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
De stad Sint-Truiden had op 5 april 2013 een gunstig advies gegeven aan de deputatie betreffende de milieuvergunning, maar de bouwvergunning geweigerd.

Het beroep van de bouwaanvraag is geweigerd, omdat het moeilijk was om het dossier ruimtelijk te beoordelen.
De ingediende plannen waren onvolledig.
De maximale stapelhoogte van de materialen was niet opgegeven en de omwalling van het terrein was niet aangegeven.
Over de bufferzone is er de onzekerheid of deze voldoende groot is vermits de maximale stapelhoogte niet is aangegeven.

Bovendien ontbraken er elementen in de aanvraag.
De opslag van materialen is voor het lot 3 niet aangegeven op het plan. Nochtans is het zeker de bedoeling van het bedrijf om op dit perceel materialen te stockeren, zoals blijkt uit de aanvraag van de milieuvergunning.
Om al deze redenen werd de bouwvergunning geweigerd.

Bij de milieuvergunning zijn er tijdens het openbaar onderzoek 19 schriftelijke bezwaren binnengekomen, waarvan 1 klacht ondertekend is door 46 personen. Tevens heeft de Afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid een proces-verbaal opgesteld voor overtredingen tegen de bestaande milieuvergunning, terwijl de procedure liep voor een nieuwe milieuvergunningsaanvraag!

Je moet het maar doen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Vandaar dat ik vind dat het gedrag van aanvragers bij eerdere bouw- en milieuvergunningen zou moeten in rekening gebracht worden bij nieuwe dossiers.
Ik zal elke milieuvergunningsaanvraag op zich behandelen, maar de voorgeschiedenis van aanvragen mee bekijken.
‘Hervallen’ is geen optie.

Momenteel zijn de bouw- en milieuvergunningsaanvraag nog 2 aparte procedures.
In de toekomst zal dit anders zijn indien het Vlaams parlement de zogeheten omgevingsvergunning goedkeurt.
Dan komt er 1 procedure voor bouw- en milieuvergunning.

Volgens de laatste stand van zaken zou Croes bvba beroep aantekenen tegen de weigering van de milieuvergunning door deputatie bij minister Joke Schauvliege.
Het is afwachten of de minister oor heeft voor de bekommernissen van de burger, zoals de deputatie dit gedaan heeft
.”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.  

Zie onder andere Alleen wie braaf was krijgt nieuwe milieuvergunning. www.madeinlimburg.be, 02-09-2013. Afbraakwerken Croes mag niet uitbreiden. Het Belang van Limburg, 03-09-2013, p.23. Vergunning afbraakwerken Croes geweigerd. Het Laatste Nieuws, 03-09-2013, p.21.

Zie ook Afspraken houden! van 26-04-2013 en  ‘Hervallen’ in milieuovertredingen mag niet beloond worden van 29-06-2013 op deze website.

Tags: