Gemeenteraden december 2016 stad Sint-Truiden

Volgens de traditie, die ik ingevoerd heb sedert ik burgemeester werd in 1995, zijn er in de maand dat de begroting behandeld wordt steeds 2 gemeenteraden. Dus ook dit jaar: op maandag 19 december 2016 met de gewone agendapunten, op dinsdag 20 december 2017 met de begroting, de meerjarenplanning en aanverwante punten.

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove: “Het belangrijkste agendapunt tijdens de eerste gemeenteraad was de herbevestiging van de procedure voor de vaste benoeming, onbeperkt in de tijd, van de stadssecretaris en de financieel beheerder.
Ter herinnering: ik ben grote voorstander van de mandaatfuncties voor leidinggevende ambtenaren boven een bepaald niveau, voor het overige blijf ik voor vaste benoemingen bij de overheid.
Ik zou veel argumenten kunnen geven voor mijn standpunt, maar ik beperk het hier tot één.
Ik hoor die leidinggevenden vaak klagen over personeel en dat ‘ze er niets kunnen aan doen’, omdat ze vastbenoemd zijn. Maar als het over hen individueel gaat, is het een heel ander verhaal. Dan zijn ze ook ineens voor vaste benoemingen.
Indertijd als burgemeester heb ik mandaatfuncties (voor 7 jaar) voorgesteld en democratisch laten beslissen. CD&V en Open Vld waren daar eveneens mee akkoord.
Nu willen zij het anders, ondanks het feit dat we al een vast benoemde secretaris en financieel beheerder bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) hebben.
Gezien de op til zijnde fusie tussen OCMW en stad, zullen we 4 personen hebben voor 2 functies.
Begrijpen wie kan!
In andere gemeenten trachten ze net het omgekeerde te doen: evenveel functies als ze kandidaten hebben.

Ik had tegen deze gang van zaken klacht ingediend.
De gouverneur gaf mij gelijk, Vlaams minister Liesbeth Homans maar gedeeltelijk.
Minister Liesbeth Homans vond dat er geen afdoende rechtvaardiging was om de procedure achter gesloten deuren te behandelen. Dus heeft ze het gemeenteraadsbesluit van 20 juni 2016 vernietigd. De minister was wel akkoord met de inhoud dat de decretale graden worden omgezet in een statutair mandaat, op voorwaarde dat dit in een openbare zitting bekrachtigd werd en dit gebeurde op maandag 19 december 2016.
Maar ik ga hier geen commentaar op geven.
Ik respecteer als ‘oude politieker’ de hogere overheid nog.        

Dat kan niet gezegd worden van de reactie van de CD&V-Open Vld-meerderheid bij de beslissing van de gouverneur.

Conclusie voor mij: het failliet van het personeelsbeleid van deze meerderheid.
Politieke benoemingen van laag tot hoog.
Is het hele opzet niet dat de huidige financieel beheerder, die een duidelijke CD&V-signatuur heeft, vast benoemd moest worden?”

Op dinsdag 20 december 2016 was er de bespreking van de begroting.
De discussie was kort.
Dat had vooral te maken met de weer veel te lange uitleg van burgemeester Veerle Heeren ‘hoe goed zij het wel doet’. Gewoonweg zelfverheerlijking!

sp.a-fractieleider Filip Moers is in zijn tussenkomst ingegaan op de gestegen personeelskosten, de gestegen werkingskosten en vooral de enorme toename van  de schuld.
Het zijn precies 3 parameters waar de CD&V-Open Vld-meerderheid het anders ging doen.

Ludwig Vandenhove: ”Eind vorige legislatuur bedroegen de personeelskosten 21,7 miljoen euro.
In het budget van 2017 staat 24,3 miljoen euro of 2,6 miljoen euro meer na 4 jaar beleid.
Het gaat hoofdzakelijk over hoge(re) functies, want heel wat basistaken zijn precies uitbesteed, meestal zelfs geprivatiseerd. Die bedragen moeten dus in principe nog bijgeteld worden bij de personeelskosten van  de vorige legislatuur. Zo is er de ophaling van het huisvuil, de aanplanting van de perken met winter- en zomerbeplanting en het onderhoud van  de kerkhoven. Voeg daar ook nog bij dat er enorm veel studieopdrachten aan privé-bureaus zijn toegekend.

De werkingskosten bedroegen eind vorige legislatuur 8,9 miljoen euro, in 2016 na begrotingswijziging 12,5 miljoen euro.

Bij het einde van de vorige legislatuur bedroeg de stadsschuld 68 miljoen euro.
De CD&V-Open Vld-meerderheid beloofde deze te halveren. Zonder gewijzigd beleid gaan we echter op het einde van  de legislatuur naar een schuld van 134,3 miljoen euro (de schulden van de autonome gemeentebedrijven AGOST (Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden) en PATRI (kan een transparant beleid voeren inzake het bestaande en op te richten patrimonium van de stad Sint-Truiden) inbegrepen).
De schuld per hoofd van de bevolking zal bij het einde van  de legislatuur 3 357,50 euro bedragen tegenover 1 700,00 euro bij het begin, een quasi verdubbeling.
Wie gaat dit allemaal betalen?
Dit zal een enorme last leggen op de komende (politieke) generaties.”

Alles samen: geen al te beste afsluiting van het politiek jaar in Sint-Truiden!

 

Zie ook Begroting 2016 stad Sint-Truiden van 23-12-2015, Politieke benoemingen? van 07-07-2016 en Selectieprocedure secretaris stad Sint-Truiden geschorst van 26-09-2016 op deze website.