Gewijzigde wetgeving bouw- en sloopafval

Op maandag 29 januari 2018 werd er in de Boudewijnzaal van het Limburgse provinciehuis een informatienamiddag georganiseerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) rond ‘Gewijzigde wetgeving bouw- en sloopafval’.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove deed de inleiding.

Ludwig Vandenhove: “Hartelijk welkom.
Voor mij blijft het ondersteunen van gemeenten één van de basistaken van het provinciale niveau. Wij werken dan ook graag mee aan dit initiatief van OVAM.

De gewijzigde wetgeving inzake bouw- en sloopafval is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de sector. Zo heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de vzw’s Grondbank en Tracimat opgericht.
Het achterliggende doel van beide vzw’s is streven naar een verbetering van de kwaliteit van herbruikte materialen bouwtechnisch en qua verontreiniging, zowel van sloopmaterialen, als van uitgegraven grond.
Als de kwaliteit van die herbruikbare materialen beter wordt en gegarandeerd wordt via een goed werkend systeem, stijgt het vertrouwen in die markt en dan is dat een belangrijke hefboom naar een versterking van de circulaire economie. De materialenkringloop kan zo beter gesloten worden en gevaarlijke afvalstoffen worden eruit geweerd.

Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de bedrijven in deze sector geen al te goede naam hebben.

De verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de afvalstoffen blijft een belangrijk gegeven.
Milieu- en andere schade, bijvoorbeeld qua gezondheid, blijft een risico als de materialen herbruikt worden in de bouw. Het proces moet dus goed bewaakt worden.

De vzw Tracimat is sinds augustus 2017 erkend als sloopbeheerorganisatie.
Er is een sloopbeheersysteem uitgewerkt dat alle stappen van het proces  opvolgt en traceerbaar maakt.

Vanaf augustus 2018 gaat het nieuwe acceptatiebeleid voor bouw- en sloopafval in voege.
Het is belangrijk dat iedereen zich nu al zo goed mogelijk tracht voor te bereiden, zodat meerkosten kunnen vermeden worden.

De vzw Grondbank zal op deze informatienamiddag een aantal zaken toelichten in verband met de recente wijzigingen in de grondverzetregeling.
Belangrijk in dat verband is hoe er moet omgegaan worden met potentiële asbestverontreiniging in de bodem.

Asbest is een actueel thema, waar de bevolking nog al ongerust over is.
Er zijn recent een aantal grote asbestbranden in Limburg geweest en veel burgers worden geconfronteerd met asbestvervuiling in hun eigen woning, waarvan ze niet altijd weten wat ermee kan of moet gebeuren. Maar ook bij grondverzet en bij sloop- en afbraakwerken is asbest een thema dat aandacht vereist en goed moet opgevolgd worden.
De bedoeling moet zijn asbest voor eens en voor altijd uit de wereld te helpen.
Limburg.net en wij als provincie Limburg hebben vorig jaar nog een brochure uitgegeven waarin alle nuttige informatie en richtlijnen inzake asbest overzichtelijk weergegeven worden.

Het gebrek aan handhaving in Vlaanderen op het vlak van leefmilieu, maar tevens op heel wat andere beleidsvlakken is één van mijn stokpaardjes. En hier geldt hetzelfde: zonder opvolging en handhaving dreigt deze aangepaste wetgeving dode letter te blijven.
Er zijn hier vandaag heel wat gemeentelijke milieuambtenaren, die ik heel vaak zie. Bovendien krijgt de afdeling Handhaving, Milieu-inspectie Limburg van de Vlaamse overheid, steeds minder mogelijkheden.
Hoe zou er dan aan voldoende handhaving kunnen gedaan worden?

Ik wens jullie een leerrijke studienamiddag.”

 

Zie www.ovam.be, www.vcb.be, www.grondbank.be en www.tracimat.be.

Zie ook Meer handhaving door de provincies? van 06-12-2017 en Folder ‘Asbest in huis’ van 19-05-2017 op deze website.