Groenstructuurplan

Groenstructuurplannen zijn een relatief nieuw begrip binnen het Vlaams gemeentelijk beleid.
De stad Hasselt is er, onder impuls van sp.a–schepen Valerie Del Re, momenteel mee bezig.

Op dinsdag 11 maart 2014 ging er een studienamiddag door over dit thema in PXL Tech op de Universitaire Campus in Diepenbeek.
Initiatiefnemer was de stad Hasselt in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met PXL Tech voor de uitwerking van een groenstructuurplan voor Hasselt.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove deed de inleiding. Momenteel zijn er ook gesprekken bezig met de uitgeverij Politeia om hier een publicatie aan te wijden.

-Welkom heten in naam van de organisatoren.
PXL TECH, Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG), Centrum Duurzaam Groen (CEDUGRO) en provinciebestuur Limburg op initiatief van de stad Hasselt (schepen Valerie Del Re).

-De uitdaging van de ‘provincies nieuwe stijl’ is ondersteunend werken naar gemeenten/steden toe.
Daar horen laagdrempelige, goedkope en praktische studie- en vormingsdagen bij.
Deze studienamiddag ‘Groenstructuurplan’ past daar perfect in.

-Initiatief ‘School of Excellence’ (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), U (Universiteit) Hasselt, PXL, het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en de provincie Limburg.
Wil het Limburgs aanbod structureren.

-Ook inhoudelijk willen we meer een aantal elementen op mekaar afstemmen binnen mijn bevoegdheden van leefmilieu en natuur (bijvoorbeeld U Hasselt, PXL, Limburgse Koepel voor Natuurstudie  (LIKONA),  het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC).
Professionelen en wetenschappers werken samen met vrijwilligers!

-Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat de inrichting van groene zones een impact heeft op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid in een gemeente.
Stedelijk groen efficiënt ontwerpen en beheren heeft een economische waarde: hoe tevredener de inwoners, hoe aantrekkelijker de stad wordt voor nieuwe inwoners, bedrijven, consumenten en toeristen.

Meer en beter doen met minder middelen: dat is ook de uitdaging in de groensector.
Lokale besturen staan meer dan ooit voor de uitdaging om met minder middelen hun groenbeleid te organiseren en de tevredenheid van hun burgers te versterken.

-Momenteel hebben in België Gent en Dendermonde al een groenstructuurplan, Antwerpen is ermee bezig en Hasselt start dit jaar.
Arnhem is een voorbeeld in Nederland.

-Groenstructuurplanning levert duurzaam en evenwichtig groen op. En met duurzaamheid komen we terecht in het verhaal van CO2 terugdringen en Limburg  klimaatneutraal.

-Groenstructuurplanning heeft een belangrijke impact op de inrichting van het openbaar domein en alzo op de objectieve en subjectieve veiligheid.
Op zijn beurt is dit bevorderlijk voor de aantrekkingskracht en de leefbaarheid van een regio of gemeente.

-Waarom een groenstructuurplan in Limburg?
1. Limburg is de groene provincie bij uitstek.
Het groen is een toeristische en economische troef.
Momenteel belkijken we welke de strikte economische betekenis is van groen en natuur buiten het toeristische aspect.
2. Veel groen betekent een goede omgeving om in te leven, te werken, te vertoeven, te verblijven. Mensen hechten daar ook meer en meer belang aan.
Dit kan uiteraard niet los gezien worden van het element mobiliteit.
Zie de opinie in ‘Het Belang van Limburg’ van zaterdag 8 en zondag 9 maart 2014 van Bart Derison ‘Ook Limburg moet nadenken over toekomstige mobiliteit. Limburgse kust tram langs  de Maas.’
Hetzelfde geldt voor andere lange termijnvisies (bijvoorbeeld ontginnen van mijn –en/of schaliegas).
3.Tegelijkertijd wordt dat groen  meer en meer geclaimd en geconsumeerd op een niet –samenhangende manier, niet evenwichtig voor mens, natuur en milieu.
4.Samenwerking over de gemeentegrenzen heen.
Hier kan de provincie Limburg ,als bovenlokaal bestuur, een belangrijke rol in spelen.
Onze groene zones en onze waardevolle natuur strekt zich meestal uit over verschillende gemeenten.
Sedert 1 januari 2014 is de provincie Limburg, in het kader van de interne staatshervorming, bevoegd voor de Bosgroepen en de Regionale Landschappen.
Dit biedt de kans het provinciaal groen- en natuurbeleid nog meer te stroomlijnen.
5.Het groenstructuurplan ligt in het verlengde van het ruimtelijk structuurplan: de inrichting en het beheer van gemeentelijk groen kan best bepaald worden voor langere tijd om tot een samenhangend en duurzaam geheel te komen.
6.Een groenstructuurplan ligt in de lijn van een langetermijnplanning wat de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) zou moeten zijn.
Ik geloof  in planning en het BBC als beheerssyteem,  niet als beleidssysteem. De politiek in Vlaanderen verliest hierdoor trouwens nog meer zijn prerogatieven.
7.Een groenstructuurplan is een belangrijk element in de communicatie naar de bevolking toe.

-Maar opletten met de planlast!
Plannen zijn maar een middel, in Vlaanderen zijn ze te zeer een doel op zich geworden.
Inwoners (de belastingbetalers) willen concrete realisaties zien (zie artikel in ‘De Standaard van vandaag ‘…’).

 

Zie ook Samenwerken in de OPEN ruimte! van 26-06-2014 en  DENKDAG natuurverenigingen van 16-06-2013 op deze website.