"Het leger zal sociaal zijn of zal niet zijn!"

Dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove tijdens zijn toespraak op de Grote Markt van Sint-Truiden op donderdagavond 25 november 2010 naar aanleiding van de officiële ‘Erkenning van de Promoties 2010’/> van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) van Saffraanberg.


Ondanks de koude en de regen was er een grote publieke belangstelling voor deze militaire parade.

“Net zoals bij de tweejaarlijkse taptoe, is nog maar eens bewezen dat onze Grote Markt zich uitstekend leent voor dit soort initiatieven.”, zegt Ludwig Vandenhove.
Vooral het moment dat de leerlingen in het Nederlands en het Frans het Belgisch volkslied zongen, was erg beklijvend.”

Hieronder vindt u de integrale toespraak van burgemeester Ludwig Vandenhove.

Geachte genodigden, burgerlijke en militaire autoriteiten
Beste oud-strijders
Beste leerlingen/studenten, ouders, familie en vrienden
Beste familie van de peter
Dames en heren
Beste vrienden

Chers invités, autorités civiles et militaires 
Chers anciens combattants
Chers élèves/étudiants, parents et amies
Chère famille du parrain
Mesdames et messieurs
Chers amis

Hartelijk welkom in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw, maar tegelijkertijd fruit, monumenten- en evenementenstad.
In het bijzonder wil ik de nieuwe leerlingen/studenten van de KSOO en hun familie van harte welkom heten.

Bienvenue à Saint-Trond, la capitale de la Hesbaye.
Plus particulièrement, je souhaite la bienvenue les nouveaux élèves/étudiants de l' Ecole Royale Technique des sous-officiers et leurs familles.

Als burgemeester van een gemeente/stad, die in België en Vlaanderen bekendstaat als één van de meest militairvriendelijke gemeenten/steden, misschien wel de meest militairvriendelijke, ben ik bijzonder fier dat als locatie voor de 'Erkenning van de Promoties' of de officiële opening van het academiejaar vandaag - trouwens al voor de derde maal - onze Sint-Truidense Grote Markt wordt uitgekozen, de tweede grootste in België.
Hiermee tonen leger en stad andermaal aan dat er goed samengewerkt wordt.

En tant que bourgmestre d’une commune/ville, qui est connue en Belgique et en Flandre comme une des plus grandes amies des militaires, peut-être même la plus grande amie des militaires,  je suis particulièrement fière que la Grand Place de Saint-Trond a été choisie - déjà pour la troisième fois - comme location pour la reconnaissance des promotions.

Driemaal begint al stilaan op een traditie te lijken en wat mij betreft, mag het dat gerust worden.
Het kan alleen maar ons imago van militairvriendelijke stad ten goede komen.

Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel van 'militairvriendelijke stad' geclaimd en wij doen er alles aan om dit imago nog te verstevigen.
De volgende cijfers bevestigen dat deze titel terecht is: naast de duizenden miliciens, die hier gepasseerd zijn op de basissen Brustem, Bevingen en Saffraanberg, toen er in ons land nog verplichte legerdienst was, wonen er momenteel zo’n 800 actieve militairen op ons grondgebied, naast de kleine 4000 gepensioneerde militairen, die in Sint-Truiden wonen of zijn blijven wonen (of moet ik zeggen blijven hangen).

Een gevolg hiervan zijn de bestendiging en/of uitbreiding van gemeenschappelijke activiteiten, waarbij de militaire basissen van Bevekom/ Beauvechain en Saffraanberg en het stadsbestuur van Sint –Truiden, nauw samenwerken. Denken we onder andere maar aan de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt - de volgende gaat door in juni 2012 en ik kan u zeggen dat we hierover vorige week al een eerste vergadering gehad hebben -, het partnerschap tussen de basis Bevekom/ Beauvechain en de stad Sint-Truiden, de regelmatige organisatie van de zogeheten militaire academie met eminente sprekers in onze historische Academiezaal en de vestiging van het historisch centrum luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis Bevingen en Brustem - in de abdijsite hier in het stadscentrum.
Op dat laatste kom ik straks nog even terug.

Met de verhuis van de Wing Heli van Bierset naar Bevekom/ Beauvechain sedert dit jaar proberen we het peterschap uit te breiden naar de stad Borgworm, die altijd peter geweest is van de Wing Heli.
U merkt het: er zijn nog Belgische initiatieven!

In diezelfde context past het initiatief dat ik hier vorig jaar bij deze zelfde gelegenheid aangekondigd heb.
Er is al veel geschiedenis gemaakt en geschreven over de militaire aanwezigheid in Sint-Truiden, maar tot nu toe ontbreekt een echte publicatie met anekdotes. De stedelijke erfgoedcel is dan ook bezig hier werk van te maken via de methode van 'oral history', met andere woorden via het interviewen van bevoorrechte getuigen.

Vermeldenswaard in dat verband is ook het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg BMS, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie is en waarbij er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve, als gepensioneerde militairen.
BMS is een uniek samenwerkingsverband - het enige in België - dat past binnen de beleidsoptie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten.

En ik weet dat dit laatste, gezien de besparingen waaraan tevens defensie niet ontsnapt en zich zogenaamd moet toespitsen op haar kerntaken, begrijp buitenlandse missies, meer en meer ter discussie staat.
Mijn mening hierover is duidelijk en ik laat geen enkele gelegenheid onbenut om dit te zeggen, ook nu niet: het leger zal open, maatschappelijk ingebed en sociaal zijn of zal niet (meer) zijn!
Alleen onder die voorwaarden zal de burger bereid zijn belastingen te (blijven) betalen voor defensie. Het is een boodschap, die ik wil meegeven aan de legerleiding, maar eveneens aan de toekomstige minister van Defensie.

De familieleden en vrienden van de leerlingen, die deze namiddag een geleid toeristisch bezoek gebracht hebben aan onze stad zijn opgevangen door BMS -vrijwilligers, waarvoor ik ze nog eens hartelijk wil bedanken.

Dames en heren
Beste vrienden

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de KSOO sedert het academiejaar 2007-2008 - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

Dit hogere aantal leerlingen/studenten heeft een uitbreiding van de militaire tewerkstelling met zich meegebracht, maar ook voor de stad Sint -Truiden is dit (on)rechtstreeks een bijkomende economische troef.
Denken we alleen al maar aan het extra cliënteel voor middenstand en horeca.

Ik hoop natuurlijk dat niet alleen de leerlingen/studenten onze stad regelmatig zullen aandoen, maar dat hun ouders, familieleden en vrienden zich hier eveneens thuis voelen.
Een voorsmaakje van een bezoek aan deze stad hebben deze laatsten alvast deze namiddag gekregen door een aantal toeristische bezienswaardigheden open te stellen.
Ik hoop dat u onze stad en streek bij andere gelegenheden opnieuw zal bezoeken.

In dat verband vraag ik even uw bijzondere aandacht voor het historisch centrum luchtmachtbasis Brustem dat inmiddels elf jaar gevestigd is in de abdijsite.
Het wordt, zoals de meeste militaire musea, gerund door vrijwilligers en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, in 2009 bijvoorbeeld waren er 5 619 individuele bezoekers en 608 bezoekers in groepsverband en in 2010 waren er 2170 individuele bezoekers en 225 in/> groepsverband.

En wat mij betreft, is de vestiging van dit militair museum in onze historische abdij een ideale combinatie. Immers, personen, die het museum bezoeken, worden ineens geconfronteerd met de geschiedenis van onze abdij, zijn erfgoed en monumentenzorg en omgekeerd.
‘De vrienden’ van het historisch centrum luchtmachtbasis Brustem kunnen op mijn steun blijven rekenen. Zij versterken immers ons imago als militairvriendelijke stad.

Meteen wil ik een oproep doen aan alle hier aanwezige militairen en politici dat wij deze militaire musea meer zouden ondersteunen, financieel en materieel. Ik denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke promotie, een gezamenlijke website, etc.
Dit kost echt niet veel geld en is vooral een kwestie van organisatie. En ook voor de FOD Defensie geldt 'wie zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst'.

Nog één bedenking in mijn functie als ex-voorzitter van de kamercommissie voor de Landsverdediging en zeker nadat deze week de resultaten bekendgemaakt zijn van een Europese studie, waaruit blijkt dat onze jongeren slecht scoren qua burgerzin en verdraagzaamheid: meer dan ooit moet er in de opleidingen van toekomstige militairen aandacht zijn voor burgerzin en maatschappelijke vorming.
Militairen moeten met hun twee voeten in de democratische, maatschappelijke realiteit staan!
Voor alle duidelijkheid: dit geldt iets meer voor toekomstige militairen, maar in wezen voor de ganse jeugd en ons gans onderwijssysteem.

Tot slot wens ik alle aanwezigen een aangename avond toe en wens de studenten onderofficier veel succes in hun opleiding.

Enfin, je vous souhaite une soirée agréable et aux étudiants sous-officiers, je leur souhaite beaucoup de succès avec leur formation.

Je vous remercie pour votre attention.

Bedankt voor uw aandacht.