Jaarrapport 2014 dienst milieuvergunningen provincie Limburg

Het jaarrapport 2014 van de dienst milieuvergunningen van de provincie Limburg is klaar.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: "Het totaal aantal gekende exploitaties in de provincie Limburg bedraagt volgens de huidige provinciale milieuvergunningsdatabank 2 112, waarvan 1 835 klasse 1-bedrijven en 277 klasse 2-inrichtingen.
Van de klasse 1-inrichtingen gaat het om 488 landbouwbedrijven.

In het kalenderjaar 2014 zijn er 401 dossiers ingediend, waarvan 392 in eerste aanleg (aanvragen, wijzigingen van voorwaarden, meldingen van overname en mededeling van kleine verandering) en 9 beroepen.
Vanaf 2014 is er voor het eerst weer een lichte stijging van het aantal aanvragen.
Het aandeel van  de beroepsdossiers neemt verder af.

In 2014 nam de deputatie in 355 dossiers een definitieve beslissing in eerste aanleg of beroep.
In 339 gevallen werd akte genomen (overnamemededeling kleine verandering) of werd de vergunning verleend (aanvragen-beroepen). Dus meer dan 95% van de beslissingen was positief.
Slechts 12 vergunningen werden geweigerd.
2 dossiers waren onontvankelijk en 1 dossier was zonder voorwerp.
De deputatie ging in 2014 over tot  de schorsing van de vergunning van 1 bedrijf.

Alle beslissingen over milieuvergunningsaanvragen zijn tijdig genomen.
Stilzwijgende weigeringen zijn onbestaand.
Het merendeel van de beslissingen werd genomen binnen de Vlaams Reglement voor Milieuvergunning (VLAREM)-termijn van 4 maanden.
Slechts in uitzonderlijke omstandigheden werd de behandelingstermijn verlengd met 2 maanden.

In 2014 werden 224 dossiers behandeld door de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC).
Niet alle ingediende dossiers worden behandeld door de PMVC: meldingen van overname en mededelingen van kleine veranderingen worden zonder advies van de PMVC voorgelegd aan de deputatie.
In de loop der jaren is het aantal behandelde dossiers door  de PMVC stelselmatig afgenomen, hetgeen erop wijst dat er kleinere dossiers bij het provinciebestuur worden ingediend.
Om en bij de 90% van de dossiers kregen een gunstig advies.  

Van de 224 dossiers behandeld door de deputatie werd in 5 gevallen een unaniem gunstig advies van de PMVC omgezet in een weigering van  de vergunning.
In 7 dossiers is bij een unaniem ongunstig advies van de PMVC een vergunning verleend.
In 1 dossier is de vergunning verleend nadat de meerderheid van de PMVC een ongunstig advies verleende. Dus de deputatie volgde in meer dan 94% het advies van de PMVC.
In het geval van afwijking werd meestal het advies van de gemeente gevolgd met als overweging dat het gemeentebestuur het dichtst bij de bevolking staat en de situatie het best kan inschatten.

Voor mij is dit nog maar eens het bewijs dat de beoordeling van milieuvergunningen vanuit de provincie Limburg soepel en snel verloopt.
Ik hou mijn hart vast of de omgevingsvergunning daar echt een verbetering zal worden.

Handhaving blijft voor mij een probleem inzake milieudossiers. Daarover ben ik nog meer bekommerd met de komende omgevingsvergunning.
Deze Vlaamse regering zal zeker de mogelijkheden van de afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu niet verhogen..."

Zie onder andere THUWIS, G. "Omgevingsvergunning biedt veel minder controle". Het Belang van Limburg, 21-05-2015, p. 22.

Zie ook Ludwig Vandenhove hard voor vergunningenbeleid van de Vlaamse regering van 07-05-2014 en Omgevingsvergunning: ja, maar! van 04-02-2013 op deze website.