Klimaatbeleid: veel meer graag in Sint-Truiden!

hoogstamboomgaard sGravenvoeren Voervallei

Dat zegt gemeenteraadslid en gewezen gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove staat stil bij het toegevoegd agendapunt van Groen en sp.a tijdens de laatste gemeenteraad van maandag 27 mei 2019.

"Er wordt vanuit het college van burgemeester en schepenen bevestigd dat er enige achterstand is bij de realisatie van het Burgemeestersconvenant en dat er een tandje gaat bijgestoken worden", aldus Ludwig Vandenhove.
"Zulke 'toegeving' is goed, want dat gebeurt niet vaak vanuit de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid.

Maar dat is niet voldoende.
Die Burgemeestersconvenant is enkel een ondersteuning en leidraad voor de Limburgse gemeenten vanuit de provincie Limburg.
Er kan, mag en moet verder gegaan worden.

Een klimaatbeleid moet horizontaal over alle bevoegdheden heen gevoerd worden en moet duidelijke doelstellingen en beleidskeuzes vooropstellen.
Dat kan enkel gebeuren als de burgemeester die bevoegdheid naar zich toetrekt en voldoende ernstig neemt.

De uitslag van de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 zou er wel eens kunnen voor zorgen dat de klimaatproblematiek niet meer zo hoog op de politieke agenda staat als de jaren en zeker maanden ervoor met de talrijke klimaatmarsen. Nochtans blijven de problemen even groot en worden ze nog elke dag groter.

Waarom niet elk jaar een gemeenteraadscommissie organiseren om de evolutie op te volgen rond het Burgemeestersconvenant?
Dit zou best gebeuren in de rand van de goedkeuring van de jaarlijkse begroting.
Als gedeputeerde heb ik bij het einde van mijn mandaat mijn diensten nog een document laten opstellen met een algemeen kader en voorstellen aan elke Limburgs gemeente rond de 'Integratie van het klimaatbeleid in de Beleids- en beheerscyclus'. (1)
Het geeft in detail aan wat per beleidsdomein kan gedaan worden om tot een echt klimaatbeleid te komen."

Hieronder vindt u het bijkomend punt voor de gemeenteraad van maandag 27 mei 2019.


Gemeenteraad

Ontwerp besluit

Zitting van 27 mei 2019

2019_GR_00114 - Suggesties tot opvolging van en het betrekken van meerdere stakeholders bij de Burgemeesterconvenant KLIMAAT - Goedkeuring

BEVOEGDHEID
Veerle Heeren

MOTIVERING

GEGEVEN

Op 30 oktober 2017 keurde onze gemeenteraad unaniem de toetreding goed van onze stad tot het "Burgemeesterscovenant voor Klimaat en Energie". In het bestuursakkoord 2019-2024 wordt dit engagement herhaald. Tegen eind oktober van dit jaar zou er een klimaatactieplan op tafel moeten liggen.
Zo’n alles omvattend plan om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40 % te verminderen, is een serieuze uitdaging: we slagen hier enkel in als er een breed draagvlak is.
Daarenboven beweegt er al wat in Sint-Truiden: kijk maar naar de klimaatmanifestatie van de jongeren en naar de maatregelen die onze stad al nam: vergroening van het wagenpark, zonnepanelen op de daken van de stadswerkhuizen en recent de opstart van een project voor collectieve wijkrenovatie.
Er blijven ons nog 5 maanden tot oktober, waarin ook nog de zomervakantie valt: hoog tijd om aan het werk te gaan.

WETTELIJKE BEPALINGEN

- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

BESLUIT

ARTIKEL 1

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een raadscommissie te agenderen over wat er kan opgenomen worden in het klimaatactieplan, zodat alle raadsleden en burgers vanaf het begin mee zijn in het verhaal.

ARTIKEL 2

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een koepel samen te stellen waarin naast het bestuur en ambtenaren ook ondernemers, kmo's, scholen, verenigingen, adviesraden en zo meer betrokken zijn vanaf de eerste opmaak vna het klimaatactieplan.


Ik blijf pleiten voor een gemeentelijk milieu- en natuurcharter, aanvullend op dit Burgemeestersconvenant.
Dat zou afgesloten kunnen worden tussen de representatieve verenigingen en en zou jaarlijks kunnen geëvalueerd worden samen met de Burgemeestersconvenant.
Dit is echt werk voor een gemeenteraadscommissie, zodat de hele gemeenteraad er systematisch bij betrokken zou worden.

Foto: hoogboomstamgaard.be