Klimaatvriendelijke kernversterking in Limburg

Op donderdag 15 maart 2018 werd  de eerste interactieve workshop georganiseerd binnen het thema ‘Klimaatvriendelijke kernversterking’ in een organisatie van de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de vzw Duurzaam Bouwen Limburg (DuBoLimburg) en de provincie Limburg.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur en voorzitter van de vzw DuBoLimburg Ludwig Vandenhove gaf de inleiding.

Ludwig Vandenhove: “De bedoeling van deze interactieve workshops is te werken rond een drietal hefbomen:
-waar (ver)bouwen we ? En waar beter niet?;
-hoe stuur je als gemeente naar kernversterking?;
-hoe zorgen we via ruimtelijke ordening voor extra hernieuwbare energie?.

Ik wou hier al lang een initiatief rond nemen en we hebben hiervoor gekeken naar de provincie Vlaams Brabant, waar de Bond Beter Leefmilieu hetzelfde opgezet heeft.

Kernversterking is één van de uitgangspunten voor klimaatvriendelijke gemeenten en steden.
De bevoegdheden ruimtelijke ordening en leefmilieu gaan hierbij hand in hand. In Limburg gaat dit trouwens ook goed qua concrete dossiers, zoals blijkt met de omgevingsvergunning.

Klimaatvriendelijke kernversterking is eveneens een stokpaardje van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck, hoewel de Vlaming er niet staat voor te springen. (1)

Hogere bouwdichtheden in centra zorgen voor een hogere woonkwaliteit.
Verplaatsingen kunnen immers meer te voet of met de fiets afgelegd worden en er is minder afhankelijkheid van autoverkeer.
Openbaar vervoer kan efficiënter georganiseerd worden en autodelen wordt rendabeler.
Gezien de grote CO2-uitstoot als gevolg van het verkeer en de mobiliteit, ook in Limburg, is dit een belangrijk gegeven.

Het economisch draagvlak voor handelszaken wordt versterkt door meer woongelegenheden op kleinere oppervlakten.

Door dichter te bouwen, gaat er minder energie verloren en worden kansen geboden voor collectieve energienetten.
Via compacter te bouwen, blijft er meer ruimte voor publiek groen en wordt er (meer) openbare ruimte gespaard. Die openbare ruimte hebben we onder andere nodig voor natuur en bos, die CO2 kunnen capteren en kunnen zorgen voor het herbergen van hemelwater. 

Met deze workshops willen we de gemeenten actief ondersteunen om met concrete puzzelstukken aan de slag te gaan.
Meer informatie over de 9 workshops van vzw DuBo Limburg kan u hier vinden.

De studie ‘Verduurzaming van sub-urbaanLimburg’ was hierbij een voorloper. (2)
Met deze studie, die we als vzw DuBoLimburg en provincie Limburg al uitgevoerd hebben in 2014, waren we voorloper van het maatschappelijk debat rond verdichting, die sinds de aanstelling van Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck zeer actueel geworden is.

Met de documentaire ‘Plannen voor plaats’ onder regie van Nic Balthazar zullen we voor het groot verlof voor een groter publiek vertonen.

Dit opzet past perfect in de nieuwe Burgemeestersconvenant, die afgelopen dinsdag 13 maart 2018 is ondertekend.”

 

(1)Vlaming staat niet te springen voor verdichting, Eigenaarsmagazine, maart 2018, nr 454, p. 15.
(2) Nadelen lintbebouwing wegwerken is duurzaam! www.ludwigvandenhove.be, 05-12-2014.

Zie ook Nadelen lintbebouwing wegwerken is duurzaam!  van 05-12-2014 en “Klimaatvriendelijke kernversterking in Limburg”  van 06-03-2018 op deze website.

Tags: