Limburg investeert meer en meer in burenbemiddeling

“Ik geloof in burenbemiddeling als onderdeel van de globale veiligheidsketen.”, zegt gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“Als burgemeester van de stad Sint-Truiden en als voorzitter van de politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken heb ik al in 2007 het initiatief genomen om een project rond burenbemiddeling op te starten.
Het was toen het eerste opzet in Limburg.

Burenbemiddeling kan de lokale politie en zeker de wijkinspecteurs werk uit handen nemen, zodat zij zich met de echte (zwaardere) veiligheidsfenomenen kunnen bezighouden. Bovendien draagt burenbemiddeling sterk bij aan het sociaal netwerk in een buurt.

Als provincie Limburg willen wij de komende jaren nog meer een coördinerende en stimulerende rol spelen qua burenbemiddeling naar de gemeenten en politiezones toe.”

Op maandag 16 juni 2014 werden 19 nieuwe vrijwillige burenbemiddelaars ‘gediplomeerd’.

Hieronder vindt u het persbericht.

Limburg investeert meer en meer in burenbemiddeling

Limburg krijgt er 19 nieuwe vrijwillige burenbemiddelaars bij. Een gevolg van het feit dat verschillende Limburgse gemeentes en politiezones de komende jaren meer en meer willen inzetten op diensten burenbemiddeling, die al honderden burenconflicten tot een goed eind hebben  gebracht.
Gedeputeerde voor Veiligheid Ludwig Vandenhove: “Het provinciebestuur voorziet in de nodige ondersteuning door  het aanbieden van gratis opleiding en een provinciaal netwerk. In 2013 vonden er in Limburg ongeveer  400 burenbemiddelingen plaats, waarvan de overgrote meerderheid succesvol werd afgerond. Vanaf 2015 willen we bovendien starten met een provinciale pool burenbemiddeling zodat alle Limburgers beroep kunnen doen op dit aanbod.

Onze provincie telt nu 25 vrijwillige burenbemiddelaars, nadat in november 2013 9 nieuwe vrijwilligers en in maart 2014 10 vrijwilligers een vierdaagse opleiding hebben gevolgd in het PLOT. De vrijwillige bemiddelaars zijn aan de slag bij de lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek en Bilzen-Hoeselt-Riemst  en bij de gemeentebesturen van Maaseik, Hechtel-Eksel en Kinrooi. Ook de politiezone MidLim heeft een dienst burenbemiddeling, maar zij werken niet met vrijwilligers.

 

Stad/gemeente/
Politiezone 

Gestart

Vrijwilligers

Stand van zaken

Lokale politie MidLim

1999

Geen

In 2013 werden er 126 dossiers afgehandeld.

Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom - Nieuwerkerken

2007

4

Jaarlijks worden er een honderdtal dossiers afgehandeld. Het slaagpercentage van de burenbemiddeling schommelt steeds rond de 70%!  

Lokale politie HAZODI

Juli 2012

7

Jaarlijks worden er een 120 dossiers afgehandeld.

Stad Maaseik

2011

4

Vorig jaar kregen ze een 30-tal aanvragen tot burenbemiddeling.

Gemeente Hechtel-Eksel

September 2012

1

Er werd een nieuwe vrijwilliger opgeleid die het project terug zal opstarten. 

Gemeente Kinrooi

Januari 2012

2

In 2012 werden er 16 dossiers behandeld, vorig jaar 12. In 2014 ontvingen ze tot nu toe reeds 6 aanvragen.

Politiezone Bilzen – Hoeselt – Riemst

(enkel stad Bilzen participeert)

Januari 2014

7

De burenbemiddeling zit in de opstartfase: er werden nog geen dossiers geopend

 

De opleiding werd zeer enthousiast onthaald door de vrijwilligers, waarna zij meteen aan de slag konden als burenbemiddelaar. Op 16 juni 2014 vindt een terugkommoment plaats waar de nieuwe vrijwilligers hun eerste ervaringen kunnen uitwisselen, maar ook een officieel certificaat van burenbemiddelaar overhandigd krijgen.

Door burenbemiddeling te stimuleren willen de deelnemende gemeentebesturen, politiezones en het provinciebestuur conflicten tussen buren bij de wortel aanpakken. De bemiddelaar brengt de buren die hiervoor open staan samen voor een gesprek en ziet erop toe dat iedereen de kans krijgt om zijn standpunten, frustraties, emoties, verwachtingen en wensen te verwoorden. De burenbemiddelaar neemt een neutrale positie in om de spaak gelopen communicatie terug op gang te brengen en zo een duurzame oplossing voor het conflict te vinden.

Het project burenbemiddeling is niet alleen een succesverhaal door het stijgend aantal dossiers en opgeloste conflicten, maar ook omdat het leidt tot een vermindering van de werklast van de betrokken politiedienst en het (vrede)gerecht. Bovendien is de dienst nog steeds gratis en hoopt de provincie ze in de toekomst te kunnen aanbieden in alle Limburgse gemeenten!

Toekomst
In de eerste plaats wil de provincie de bestaande gratis opleidingen, intervisiemomenten, trainingen en koestermomenten ook de volgende jaren verder uitbreiden waar nodig. Ook het provinciale netwerk van coördinatoren burenbemiddeling blijven we actief initiëren en ondersteunen.

Bovendien is het de ambitie om vanaf 2015, naar het model van Vlaams-Brabant, een provinciale pool burenbemiddeling uit te bouwen. Zo is het ook mogelijk dat er ook  burenbemiddelingen plaatsvinden in politiezones en gemeentes waar nog geen project burenbemiddeling opgestart is.Op deze manier ondersteunt de provincie alle Limburgse gemeentebesturen en politiezones volop bij het oplossen van burenconflicten en motiveren en ondersteunen we hen om op termijn eventueel een eigen lokaal project burenbemiddeling op te starten. Daarnaast zullen ook de bestaande lokale projecten een beroep kunnen blijven doen op alle nodige inhoudelijke en praktische ondersteuning van burenbemiddeling.

Ik heb altijd in het concept van burenbemiddeling geloofd, ook als burgemeester van Sint-Truiden.
De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken was de eerste zone in Limburg, die een project burenbemiddeling opgezet heeft naar het voorbeeld van de provincie Brabant.
Als senator en federaal volksvertegenwoordiger heb ik wetsvoorstellen ingediend voor financiële ondersteuning vanuit de federale overheid voor dit soort burenbemiddelingsprojecten.
Burenbemiddeling behoort voor mij tot de globale veiligheidsketen, waarbij taken uit handen van de lokale politie kunnen genomen worden, waardoor er aandacht kan besteed worden aan andere prioriteiten.
”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove

 

Zie onder andere Provincie breidt project van burenbemiddeling verder uit. Het Nieuwsblad, 17-06-2014, p. 21. Limburg zet meer in op burenbemiddelaars. Het Laatste Nieuws, 17-06-2014, p. 19. "Een luisterend oor doet duidelijk deugd". Het Belang van Limburg, 17-06-2014, p. 24. "Fontein maakt te veel lawaai". Het Belang van Limburg, 17-06-2014, p. 24. Provincie steunt project bemiddelaars. De Standaard, 17-06-2014, p. 36. Limburg investeert meer in burenbemiddeling. www.limburg-actueel.be, 19-06-2014.

Zie ook Vraag naar burenbemiddeling blijft van 20-03-2012, Eerste cahier van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken is er! van 21-03-2010 en Studiedag over burenbemiddeling: groot succes! van 28-05-2008 op deze website.