Limburg verdient duidelijkheid!

Dat zeggen Ingrid Lieten, voorzitter van sp.a Limburg en de Limburgse sp.a-gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove.

De onduidelijkheid rond de toekomst van de provincies heeft ook gevolgen voor eventuele investeringsdossiers en voor de betrokken gemeenten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik vraag mij af of alle Limburgse politici, zeker van N-VA, CD&V en Open VLD, die de meerderheid in de Vlaamse regering uitmaken, dat echt beseffen.”

Hieronder vindt u het persbericht.     

 

Provinciebesturen krijgen verbod om nog grote investeringen te doen.
Homans laat enkel provinciaal bestuursniveau ‘in lopende zaken’ toe.
 

Limburgs sp.a-voorzitter Ingrid Lieten roept de Limburgse verantwoordelijken van CD&V, Open VLD en N-VA op om niet te raken aan de beslissingsbevoegdheid van de provinciebesturen, zolang er geen duidelijkheid bestaat over welk bestuursniveau welke bevoegdheid van de provincies zal overnemen.

Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans wil de provincies verbieden om ‘nog investeringen van enige omvang’ te doen. “Als dat zo is, gaat de minister nog veel verder in de afbouw van de provincies, dan in het Vlaams regeerakkoord afgesproken was. Voor Limburg gaat het bijvoorbeeld om belangrijke investeringen in provinciale scholencampussen, in Z33 in Hasselt, het Plot in Genk en het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Dit is een dolksteek in het hart van onze provincie”, waarschuwt Ingrid Lieten.

 

Bestuur in lopende zaken

In een overleg dat de Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans en een delegatie van de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP) gisteren hadden, gaf de minister aan dat provinciebesturen zich moeten beschouwen als een ‘bestuur in lopende zaken’. De minister voegde eraan toe dat zij op korte termijn een initiatief voorbereidt om de beslissingsbevoegdheid van de provincies met onmiddellijke ingang te beperken.  “Uit een tussenkomst van Miet Vandersteegen, fractieleider van de N-VA in de provincieraad en kabinetsadviseur bestuurlijk beleid van minister-president Geert Bourgeois, tijdens de bureauvergadering van de provincieraad gisterenavond, blijkt dat de minister in het overleg met VVP eerder op de dag nadrukkelijk stelde op korte termijn de beslissingsbevoegdheid van de provinciebesturen te willen inperken. Dat bevestigen mijn partijgenoten gedeputeerden Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove, die bij de vergadering van het provincieraadsbureau aanwezig waren. De N-VA-fractieleidster zei daarbij letterlijk dat de provinciebesturen zich voortaan dienen te beschouwen als ‘een bestuur in lopende zaken’. Wil zij dit afdwingbaar maken, dan kan dit enkel met een omzendbrief. Het valt te vrezen dat die er zeer snel komt”.

 

Geen grote investeringen meer

Als bestuur in lopende zaken zouden provinciebesturen met onmiddellijke ingang geen grote investeringen meer mogen doen.

“Het spreekt voor zich dat als provincies in de overgangsfase, waarin de overdracht van provinciale bevoegdheden op het vlak van onderwijs, cultuur, welzijn en jeugdbeleid naar het Vlaamse en/of het gemeentelijk bestuursniveau wordt voorbereid, al onmiddellijk géén investeringen van enige omvang meer mogen doen, dit de leefbaarheid van een aantal Limburgse instellingen op korte termijn bedreigt”, waarschuwt Ingrid Lieten. “Het zou veel logischer zijn om eerst duidelijkheid te verschaffen welk ander bestuursniveau welke bevoegdheid van de provinciebesturen overneemt. Zolang dat niet duidelijk is houden de provinciebesturen best de volheid van hun bevoegdheid”.

Op korte termijn dreigen vooral een aantal investeringen binnen Limburgse culturele instellingen te verdwijnen. Zo is in de meerjarenbegroting van het provinciebestuur een investering van 4,5 miljoen euro voorzien voor de realisatie van een nieuw depot voor het Provinciaal Gallo-Romeins Museum (PGRM). Ook investeringen in Z33 in Hasselt en Plot in Genk staan nu op de helling.

 

MAV

De inperking van de provinciale bevoegdheden dreigt ook verder te reiken dan enkel grote investeringen. Zo zal het voor provinciebesturen ook niet mogelijk zijn om bevoegdheden, die inhoudelijk behoren tot de zogenaamde ruimtegebonden taken, maar organisatorisch in het verleden werden ondergebracht onder zogenaamd persoonsgebonden bevoegdheden, in stand te houden.

Ingrid Lieten: “Een voorbeeld: de mobiliteitscentrale voor andersvaliden. In de vorige Vlaamse regering heeft Vlaams minister van mobiliteit Hilde Crevits hierrond een decreet uitgewerkt dat provincies de mogelijkheid geeft om een mobiliteitscentrale voor andersvaliden op te richten. Het provinciebestuur van Limburg heeft een mobiliteitscentrale opgericht.  Maar omdat die Limburgse mobiliteitscentrale destijds, nochtans in overleg met toenmalig minister van mobiliteit Hilde Crevits provinciaal als een welzijnsvoorziening werd georganiseerd, dreigt de centrale nu te moeten verdwijnen. Het Vlaams regeerakkoord stelt immers dat provincies in de toekomst geen bevoegdheden op het vlak van welzijn meer zullen mogen uitoefenen. Het regeerakkoord zegt echter niet vanaf wanneer de provincies die bevoegdheid verliezen. In haar omzendbrief verbiedt de minister Limburg nu om  de organisatie van een mobiliteitscentrale voor andersvaliden verder te zetten binnen de provinciale dienst mobiliteit, die wel verder blijft bestaan. Nochtans zou het perfect binnen de bevoegdheden van de provincies op het vlak van mobiliteit passen om een mobiliteitscentrale voor mindervaliden te voorzien”.

Oproep

Namens sp.a Limburg roept Ingrid Lieten CD&V en Open VLD, die samen met sp.a deel uitmaken van het provinciebestuur, op om Vlaams niveau erop toe te zien dat de slagkracht van de provincies niet voorbarig wordt afgebouwd.

“Wie een regeerakkoord afsluit, moet dat ook uitvoeren. Maar niemand is erbij gebaat dat provinciebesturen met onmiddellijke ingang in hun bestuursmogelijkheden worden beperkt, nog vooraleer er duidelijkheid is welk bestuursniveau in de toekomst die provinciale taken en instellingen zal overnemen. Vooral Limburgse instellingen dreigen bij zo een rigoureuze aanpak het kind van de rekening te hebben. In Limburg hebben we immers geen grootsteden zoals Antwerpen of Gent. De mogelijkheden om instellingen als cultuurcentrum Dommelhof, het PGRM of Z33 op stedelijk niveau te verankeren, zijn hier dan ook beperkter. Daarover is er over de partijgrenzen heen eensgezindheid in Limburg.

Men moet zich binnen alle partijen ook goed bewust zijn dat als provinciebesturen zich met onmiddellijke ingang enkel nog met lopende zaken mogen bezighouden, dit de kansen hypothekeert dat er voor Limburg onder welke vorm ook nog een uitzonderingssituatie voorzien wordt.  Nochtans was voor de verkiezingen sp.a niet de enige partij die pleitte voor een apart statuut voor Limburg. Ook andere partijen hoorde ik hier recent nog voor pleiten in de media. Nu is het moment voor alle Limburgse partijen om hun ware gelaat te tonen. Wie is voor en wie is tegen Limburg? Laat de maskers vallen!”, besluit provinciaal spa-voorzitter Ingrid Lieten.

 

Zie ook ‘Duidelijkheid’ van 24-07-2014 en ‘Vlaams regeerakkoord niet goed voor Limburg’ van 30-07-2014 op deze website.