Limburgse deputatie dringt aan op betrokkenheid bij uitvoering SALK

Op dinsdag 16 juli 2013 kwam de Taskforce samen in Brussel om het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK)-uitvoeringsplan te bespreken.

De deputatie nam een positief standpunt in, maar wil vooral verder betrokken worden bij de invulling van de concrete projecten.

“Mooi stuk op TV Limburg (TVL) van journalist Luc Moons, die mij terecht een linkse gedeputeerde noemt”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale tekst, zoals die tevens verspreid werd naar de pers.

Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) – uitvoering

Als deputatie willen wij ons maximaal liëren op het uitvoeringsplan van SALK, zoals het is uitgewerkt door de Vlaamse regering.
De 50 miljoen EUR, die wij specifiek uit de reserves vanuit de provincie Limburg voorzien, zullen we via de diverse bevoegde deputés laten aansluiten bij de uitgestippelde acties.

Bij het uitwerken van de beleidsnota’s en de meerjarenplanning van de bestendige deputatie in september 2013 zal dit SALK–gedeelte er integraal deel van uitmaken.
Hetzelfde geldt voor de Europese co–financiering.

Wij verwachten hetzelfde van de Vlaamse regering, zodat er een duidelijk onderscheid kan gemaakt worden tussen:

- middelen, die regulier voorzien waren (en zijn) in de Vlaamse begroting en die naar Limburg komen;

- extra geld dat uit de reguliere middelen van de Vlaamse regering komt en voor Limburg bestemd is na de sluiting van Ford en de toeleveranciers;

- het SALK–geld in de Vlaamse begroting;

- de co–financiering voor Europese projecten.

De deputatie blijft aandringen dat er gelijkaardige engagementen vanuit de federale regering zouden komen.

De verbintenissen van de provincie Limburg lopen voor de ganse legislatuur tot eind 2018.
We verwachten van de Vlaamse regering hetzelfde naar de Limburgse engagementen en het SALK toe.

In het ‘governance–gedeelte’ moet er een duidelijke aanwezigheid van de Limburgse deputatie zijn.
Wij willen immers (mee) kunnen beslissen over de concrete uitvoering van dossiers waar provinciaal geld mee betrokken is.
Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de deputatie in het beheer en het toewijzen van de 66 miljoen EURO Europese middelen.

Als deputatie dringen we erop aan dat, zeker wat de korte termijnacties betreft, er extra aandacht is voor (duurzame) tewerkstelling en investeringen om alzo de Limburgse economie maximaal te stimuleren.
Wat de lange termijnacties betreft, moet zeker duurzaamheid vooropstaan.

Zie ook "We willen betrokken worden bij de uitvoering", Het Laatste Nieuws, 17 juli 2013, p.15;  Redding van Limburg kan definitief van start gaan, TVL-nieuws, 16 juli 2013

Zie Jongerenwerkloosheid prioritair aanpakken van 6 april 2013 en Het woord PRIORITEIT heeft een betekenis in het woordenboek! van 12 juli 2013 op deze website.