Limburgse sp.a-burgemeesters reageren op groenboek Vlaams minister Geert Bourgeois!

De Limburgse sp.a-burgemeesters zijn niet tevreden over de kleinere rol, die de provincies in dit groenboek toebedeeld krijgen, omdat gemeenten/steden, zeker in Limburg zonder een echte grote agglomeratie/stad, op diverse vlakken een goede ondersteuning van de provincie krijgen. Bovendien vinden ze dat de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeenten en steden, wiens belangen ze verondersteld worden te behartigen, hierin onvoldoende ondersteunt.

Laten we nu maar eerst de Vlaamse regering eens echt kleur laten bekennen of zij het ernstig menen met de veréénvoudiging en vooral met een andere mentaliteit vooraleer we provincies en gemeenten/steden tegen elkaar laten uitspelen. Dit is een inhoudelijke keuze, maar ook een strategische.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens lid van het directiecomité van VVSG.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de brief, die de 8 Limburgse sp.a-burgemeesters in dit verband naar de VVSG verstuurd hebben.

 

 

Geachte heer Suykens

 

 

Langs deze weg nemen wij afstand van het standpunt van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), zoals weergegeven in de nota voor de raad van bestuur 2010_33 omtrent het Groenboek Interne Staatshervorming, waarbij de VVSG resoluut kiest voor "regiobesturen op een kleinere schaal dan de provincies".

 

 

Wij wijzen erop dat het overdragen van provinciale bevoegdheden aan nieuwe regiobesturen op kleinere schaal geen garantie tot planlastvermindering inhoudt. Daarnaast zijn er een aantal provinciale instellingen, denk maar aan de provinciale musea, waarbij de overdracht aan een lokaal bestuur een te grote belasting zou vormen voor dat lokale bestuur terwijl de overdracht ervan aan het Vlaamse bestuur tekort zou doen aan het streekeigen karakter ervan.

 

 

Wij zijn het wel eens met de VVSG dat de basiskeuze voor subsidiariteit met meer bevoegdheden én middelen voor het lokale bestuursniveau in het Groenboek onvoldoende sterk doorgetrokken wordt. Wij zijn er vanuit onze eigen ervaring als lokale bestuurders van overtuigd dat gemeentebesturen en provinciebesturen in deze keuze voor subsidiariteit juist partners horen te zijn. De oorzaak van de te sterke sturing en controle vanuit de Vlaamse overheid ligt per slot van rekening niet in het bestaan van het intermediaire provinciale bestuur. De grootste bedreiging voor het subsidiariteitsbeginsel ligt daarentegen in de wens van de Vlaamse overheid om eigen prioriteiten of klemtonen op te kunnen leggen.

 

 

De VVSG-nota merkt terecht op dat het Groenboek een te intern Vlaamse bril hanteert, die te weinig rekening houdt met de Europese dimensie van verschillende beleidsmateries. In de streekeigen vertaling van die Europese dimensie bieden de provinciebesturen wel degelijk een meerwaarde in vergelijking met andere beslissingsniveaus.

 

 

De rol van provinciebesturen kan volgens ons noch beperkt worden tot grondgebonden materies, zoals het Groenboek voorstelt, noch tot materies waar verdelingsvraagstukken moeten beslecht worden die niet op lokaal of intergemeentelijk niveau kunnen opgelost worden, zoals VVSG voorstelt. De voorbije decennia hebben de provinciebesturen in de meest uiteenlopende beleidsdomeinen een fundamentele meerwaarde gebracht. Wij vrezen dat een te grote drang naar uniformiteit bij de bepaling van de resttaken van provinciebesturen hier afbreuk aan zou doen.

 

 

Wij zijn het absoluut oneens met het VVSG-standpunt dat de ‘historisch gegroeide situatie’ van provinciebesturen verwerpt als criterium voor de afbakening van het provinciaal takenpakket. Zo neemt Limburg bij uitstek een historisch gegroeide eigen positie in omwille van het ontbreken van een echte grootstad. Een interne staatshervorming moet er ons inziens juist op gericht zijn om de eigenheid van iedere gemeente, stad en provincie tot zijn recht te laten komen.

 

 

Tenslotte wijzen wij erop dat een interne Vlaamse staatshervorming niet los kan gezien worden van de aan gang zijnde onderhandelingen over een federale staatshervorming. Zolang er geen duidelijkheid is over de vastlegging van meer bevoegdheden en financiële middelen voor Vlaanderen door de federale regering vorming, is het quasi onmogelijk om bindende afspraken te maken over de taakverdeling tussen de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen.

 

 

Hoogachtend

 

 

Buekers Paul, burgemeester Herk-de-Stad
Claes Hilde, burgemeester Hasselt
Moyaerts Charly, burgemeester Gingelom
Peuskens Jean-Paul, burgemeester Bocholt
Van Pee Erwin, burgemeester Leopoldsburg
Vandenhove Ludwig, burgemeester Sint-Truiden
Vanvelthoven Peter, burgemeester Lommel
Verwimp Alfons, burgemeester Tessenderlo
Yzermans Alain, burgemeester Houthalen-Helchteren

 

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Belang van Limburg en op TV Limburg (TVL) van maandag 27 september 2010.
Collega-burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven werd eveneens geïnterviewd voor Radio2Limburg.