Masterplan voor nieuw bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel

Op donderdag 15 maart 2018 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden van de overheidsopdracht ‘Uitwerken van een masterplan voor een nieuw multifunctioneel onthaal- en bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel (Beringen)’ vastgelegd.

“Hiermee wordt de eerste stap gezet voor de bouw van een nieuw multifunctioneel onthaal- en bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel (Beringen)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Masterplan voor nieuw bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel

Op donderdag 15 maart 2018 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove de gunningswijze en de gunningsvoorwaarden van de overheidsopdracht ‘Uitwerken van een masterplan voor een nieuw multifunctioneel onthaal- en bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel (Beringen)’ vastgelegd.

Hiermee wordt de eerste stap gezet in het uitwerken van een masterplan voor een nieuw multifunctioneel onthaal- en bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel (Beringen)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Het bezoekerscentrum De Watersnip – gehuisvest in het oude badhuisgebouw en uitgebaat door Natuurpunt vzw – is het natuureducatief centrum dat het natuurgebied Vallei van de Zwarte beek te Koersel ontsluit. Het huidige gebouw is in bijzonder slechte toestand. Een grondige renovatie drong zich op, terwijl tegelijk alternatieve locaties voor het bezoekerscentrum bekeken werden.

Vermits natuureducatie sinds de interne staatshervorming één van de kerntaken is van de provincies, heeft de provincie Limburg het initiatief genomen om alle partners die betrokken zijn bij de uitbating en de werking van het bezoekerscentrum, rond de tafel te brengen.
Op donderdag 21 december 2017 werd gedurende een volledige dag een zogeheten masterclass georganiseerd rond de toekomstige plannen en mogelijkheden van De Watersnip.

Diverse actoren – waaronder Natuurpunt, provincie Limburg, ANB, Stad Beringen, regionale landschappen, de Katholieke Universiteit Leuven en de Vlaamse Landmaatschappij – namen deel aan deze masterclass onder leiding van studiebureau Omgeving. De masterclass wees uit dat:

  • de toekomst van het onthaal- en bezoekerscentrum beter moet geïntegreerd worden in de natuur, maar ook met de andere functies in de directe omgeving van Koersel Kapelleke.
  • het bestaande gebouw daarvoor niet in aanmerking komt.

Uit een selectie van potentiële locaties voor de bouw van een nieuw onthaal- en bezoekerscentrum werd na grondige evaluatie de site rond de uitkijktoren en speeltuin ’t Fonteintje geselecteerd als meest wenselijk.

De partners wensten een studie - verder ‘masterplan’ genoemd - op te starten om tot een concrete projectdefinitie voor een nieuw onthaal- en bezoekerscentrum te komen op de site van ‘Fonteintje’. Dit dient opgemaakt te worden door een extern studiebureau, met name door een bureau met expertise op vlak van stedenbouw, architectuur en complementaire expertise op vlak van landschapsontwikkeling en landschappelijke inpassing en ervaring met participatieve trajecten. Ervaring met inrichting van bezoekerscentra en natuur- en recreatieve ontsluiting is een sterke troef”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

Het bestek voor deze opdracht werd dus door de deputatie goedgekeurd.
De kandidaten kunnen hun voorstel en offerte indienen tegen woensdag 4 april 2018. De opdracht wordt geraamd op 52 000,00 euro, waarvan de helft zal betaald worden door de provincie Limburg en de andere helft door de partners, met name Stad Beringen en Natuurpunt vzw.

 Zie ook “De Watersnip moet blijven” van 05-09-2017 en Masterclass Watersnip (Koersel Kapelleke): visie en ambitie voor nieuw onthaalcentrum Zwarte Beek uitgeklaard  van 29-01-2018 op deze website.

 

Tags: