Meer aandacht voor maatschappelijke vakken en/of problemen en voor de toenemende armoede!

Dat schrijft burgemeester -  federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove in het voorwoord van de Campuskrant Tichelrij, die tweemaal per jaar verschijnt.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

Geachte mevrouw
Geachte heer 
Beste lezer

 

 

Het nieuwe schooljaar 2008-2009 is al meer dan een maand ver. Het Allerheiligenverlof komt zelfs al in zicht.

Onderwijs vormt meer dan ooit een wezenlijk onderdeel van de samenleving en moet jongeren voorbereiden op een later functioneren in die samenleving.
Dit doet mij, in het voorwoord van deze campuskrant, nog maar eens pleiten om in het onderwijs, van het laagste tot het hoogste niveau, meer aandacht te schenken aan zogeheten maatschappelijke vakken.

Ik weet dat hieraan gewerkt wordt.
Zelf geef ik bijvoorbeeld in dat kader elke vrijdagnamiddag 2 uren les ‘politieke en sociaal -economische actualiteit’ aan de leerlingen van het voorlaatste en laatste jaar van het Koninklijk Atheneum in de zogeheten ‘vrije ruimte’.

Wat mij betreft, blijft dit echter aandacht in de rand en wordt de fundamentele discussie uit de weg gegaan.

Meer aandacht voor maatschappelijke vakken en/of problemen, betekent dat er keuzes moeten gemaakt worden en dat er minder uren moeten gaan naar andere vakken.
Ik begrijp ten volle dat dit een zeer moeilijke discussie is, maar dit neemt niet weg dat ze eindelijk eens fundamenteel moet gevoerd worden.
Zelf heb ik ter zake een heel duidelijk idee: laat jongeren, ook al omdat ze op vroegere leeftijd rijper en volwassen zijn, eerder al keuzes maken in het secundair onderwijs, zodanig dat er ruimte vrijkomt voor maatschappelijke vakken in de plaats van vakken, die hen minder interesseren.
En als een jongere dan al eens in die bepaalde richting zou gaan verder studeren, waarvoor zij/hij in eerste instantie niet geopteerd heeft in het secundair onderwijs, dan kan hier nog altijd een mouw aan gepast worden.
Ik neem mijzelf hierbij altijd als voorbeeld.
In het middelbaar onderwijs heb ik altijd de economische afdeling gevolgd, met een beperkt aantal uren wiskunde.
Achteraf ben ik toch licentiaat handels - en bestuurswetenschappen geworden, een studierichting waar ik heel veel wiskunde te verteren kreeg.

 

Een tweede punt, waar ik kort wil bij stilstaan, betreft de toenemende problematiek van de armoede, ook in Sint-Truiden. Het gaat hierbij trouwens vaak over zogeheten ‘verdoken armoede’, met andere woorden, personen, kinderen en/of families, waarvan het in feite niet geweten is.
Het is de taak van de overheid en de politiek om hier iets aan te doen, maar het is eveneens de taak van het onderwijs om hier ook in alle facetten aandacht voor te hebben.
De onderwijsinstellingen van campus Tichelrij zullen hier het komende schooljaar, én tijdens de lesuren, én via allerhande buitenschoolse activiteiten en initiatieven, de aandacht op trekken.

Onderwijsinstellingen, die in de maatschappij ingebed willen zijn, kunnen daar niet omheen.

Dit brengt mij ook bij, wat mij betreft, de zeer theoretische discussie omtrent al dan niet gelijke kansen in het onderwijs.
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke heeft hiervoor de laatste jaren ongelooflijke inspanningen geleverd, waarvoor we hem alleen maar dankbaar kunnen zijn.
Toch meen ik als burgemeester en politicus, die dagelijks tussen de mensen is, dat al deze maatregelen permanent moeten geëvalueerd worden en dat er goed moet nagegaan worden of het daaraan bestede geld wel effectief terechtkomt bij de kinderen en de families, die het nodig hebben.

 

Wat mij betreft, dringt zich in die zin bijvoorbeeld een evaluatie op van de zogeheten Lokale Overlegplatforms (LOP’s), die hiervoor in het leven geroepen zijn en die hiervoor ook heel wat financiële en personele middelen krijgen vanuit de Vlaamse regering.
Gelijke kansen voor iedereen betekent voor mij de kinderen en families helpen, die het minder goed hebben.

Er staan dit jaar weer heel wat activiteiten op stapel in de diverse instellingen van campus Tichelrij.
Ik hoop u zeker op één en/of meerdere van deze initiatieven te mogen verwelkomen.

Veel leesgenot!
 

 

Ludwig Vandenhove

burgemeester stad Sint-Truiden - federaal volksvertegenwoordiger

voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Tichelrij.

 

 

Mocht u een exemplaar van de Campuskrant Tichelrij wensen, dan kan u dat steeds aanvragen via burgemeester

@sint-truiden.be.