Milieuvergunning nertsenkwekerij Bocholt geweigerd

De Limburgse deputatie heeft, op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, een milieuvergunning geweigerd voor het hernieuwen en omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij in Bocholt.
Het negatieve standpunt van Ludwig Vandenhove was al lang bekend, de deputatie heeft hem hierin nu unaniem gevolgd tijdens de vergadering van donderdag 28 maart 2013.

“Strikt decretaal genomen, mogen wij enkel oordelen op basis van milieutechnische redenen.”, zeggen sp.a –gedeputeerden Jean –Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove. “Maar wij zullen binnen de bestaande wetgeving zoeken naar mogelijkheden om zulke aanvragen eveneens te toetsen aan aspecten qua dierenwelzijn. Het gaat hierbij om niet –gedomesticeerde dieren, niet bijvoorbeeld bij een normale aanvraag voor een kippen-, varkens - of veeteeltbedrijf.”

Hieronder vindt u de perstekst, die hierrond verspreid is.

Milieuvergunning nertsenkwekerij in Bocholt geweigerd door Limburgse deputatie

“De Limburgse deputatie heeft vandaag  UNANIEM ONGUNSTIG ADVIES uitgebracht tegen de mogelijke komst van een nertsenkwekerij in Bocholt”, zeggen de gedeputeerden Ludwig Vandenhove (milieu) en Jean-Paul Peuskens (dierenwelzijn).  De BVBA Global Breed had een milieuvergunning aangevraagd voor het hernieuwen en omvormen van een kippenhouderij naar een nertsenkwekerij in de Broekstraat in Bocholt. Eerder had de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) op 18 februari 2013 een negatief advies uitgebracht. De deputatie bevestigt nu dit standpunt. De komst van een nertsenkwekerij in Bocholt wordt nu wel heel onwaarschijnlijk.

Het negatief advies van de PMVC is voorafgegaan door negatieve adviezen van de andere betrokken instanties.
Het advies van het college van burgemeester en schepenen was ongunstig onder andere omdat de opmaak van een MER noodzakelijk is, omwille van tegenstrijdigheden rond geurhinder en amoniakemissie en omwille van het groot aantal bezwaren. Tijdens het openbaar onderzoek werden er namelijk een 200-tal bezwaarschriften ingediend.

Het Vlaamse departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling milieuvergunningen gaf eveneens een ongunstig advies onder andere omwille van ammoniakuitstoot, de nabijheid van een beschermingszone, de mogelijke geurhinder, inbreuken tegen de mestopslag en het ongunstig subadvies van het agentschap Natuur en Bos.
Na bespreking met de afdeling operationeel waterbeheer van de VMM en de afdeling Ruimte Vlaanderen die relateerde in een ongunstig standpunt, heeft de PMVC unaniem een ongunstig advies geformuleerd.

Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove is tevreden dit advies te kunnen volgen en de milieuvergunning te weigeren. “Elke milieuvergunningsaanvraag wordt afzonderlijk behandeld, maar vanuit dierenwelzijn ben ik tegen dit soort activiteiten. Het zou trouwens beter zijn dat ook België, net zoals een aantal andere Europese landen, een verbod uitvaardigt op nertskwekerijen. sp.a-federaal volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven heeft hierover al 2 jaar een wetsvoorstel klaar.
Zolang er geen verbod is, moet er een Limburgs kader komen over hoe om te gaan met dit soort aanvragen. Het wordt een probleem wanneer bij een verbod in het ene land de mensen een grensregio gaan zoeken waar het wel mag.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gedeputeerde van dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens strijdt vanuit zijn bevoegdheid dan ook mee voor een luik dierenwelzijn bij milieuvergunningsaanvragen. “Zowel vanuit ethisch standpunt als vanuit het oogpunt van de leefbaarheid voor de buurt, ben ik blij met dit unanieme standpunt van de deputatie tegen een nertsenkwekerij in Bocholt. De hinder voor de omgeving is onverantwoord groot en de nertsen, die voor de kweek in kleine draadkooien worden gestopt, gaan aan zelfverminking dood. Samen met mijn collega Ludwig Vandenhove pleit ik voor een federaal kader hierrond en steun ik het initiatief van onze partijgenoot Peter Vanvelthoven. In dit concrete geval kan de deputatie het ongunstige advies van de PMVC volgen en kunnen we opgelucht meedelen dat de nertsenkwekerij – laat ons ook niet vergeten dat het hier om niet-gedomesticeerde dieren handelt - er niet zal komen in Bocholt.”

De stedenbouwkundige aanvraag voor de bouw van de nieuwe stal is momenteel lopende in de gemeente Bocholt, het openbaar onderzoek loopt nog tot 5 april.

Zie ‘Provincie geeft negatief advies rond nertsenkwekerij Bocholt ‘, TVL-nieuws, 28 maart 2013; ‘Provincie weigert milieuvergunning nertsenkwekerij Bocholt’, Limburg Actueel, 29 maart 2013; ‘Nertsenkwekerij krijgt geen milieuvergunning’, Het Nieuwsblad, 29 maart 2013, p.26; ‘Nertsenkwekerij krijgt geen milieuvergunning’, Het Laatste Nieuws, 29 maart 2013, p.17; ‘Negatief advies nertsenkwekerij’, De Standaard, 29 maart 2013, p.11; ‘Nertsenkwekerij niet vergund’, De Standaard, 29 maart 2013, p.33.; ‘GAIA JUICHT WEIGERING NERTSKWEKERIJ BOCHOLT DOOR BESTENDIGE DEPUTATIE LIMBURG TOE’,  website Gaia, 28 maart 2013

 

Zie onder andere ’België moet nertskwekerijen verbieden!’ van 29 januari 2013 en ‘GAIA op bezoek bij Limburgse sp.a-gedeputeerden’ van 13 maart 2013 op deze website.