Natuurverenigingen moeten samenwerken

“Natuurverenigingen moeten samenwerken, zeker op het  terrein bij het beheer van natuurgebieden.”, aldus gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove zei dit op woensdag 3 juli 2013 in Meeswijk (Maasmechelen) naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van natuurgebieden met grote grazers tussen het Limburgs Landschap en Natuurpunt.

Dit is een mooi voorbeeld hoe het zou moeten.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik zal de betrokken Limburgse natuurverenigingen rond de tafel brengen om nog betere afspraken te maken. Het gaat dan over het beheer van gronden, maar bijvoorbeeld ook over de gezamenlijke huisvesting van machines en materialen en de samenwerking tussen arbeiders.

Zeker in grotere samenwerkingsverbanden met verschillende partners, zoals ‘De Cirkel’, moeten de natuurverenigingen aan één zeel trekken.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Limburgs Landschap en Natuurpunt ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor beheer natuurgebieden met grote grazers

Maasmechelen, woensdag 3 juli 2013 – Vandaag hebben Limburgs Landschap en Natuurpunt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend over het gezamenlijk beheer van de in Maasmechelen gelegen natuurgebieden MaesbempderGreend en Mazenhoven. Daarbij zullen grote grazers worden ingeschakeld. MaesbempderGreend is een eigendom van Natuurpunt, Mazenhoven van Limburgs Landschap. Deze gebieden liggen langs de Maas en hebben zich kunnen ontwikkelen tot een mooi natuurgebied met verschillende bijzondere planten en dieren. Samen zijn de gebieden goed voor 55 hectare natuur.

MaesbempderGreend en Mazenhoven

Voor veel mensen is het één gebied, toch zijn de natuurgebieden MaesbempderGreend en Mazenhoven in het bezit van twee aparte natuurverenigingen: Natuurpunt en Limburgs Landschap vzw. ‘Limburgs Landschap vzw startte met de aankoop van terreinen in Mazenhoven in 1991’, zegt Albert Baenens, conservator van het natuurgebied. ‘Het begon met een perceeltje van 2 are. Ondertussen beheren we hier zo’n 13 hectare.

MaesbempderGreend is het noordelijk deel van Maaswinkel. Natuurpunt kon het aankopen in 1998‘,zegt Bertie Vanderlee, conservator voor Natuurpunt. Het gebied is 42 ha groot waarvan 22 ha water is. Deze voormalige grindgroeves van De Cup en Bex zijn door Natuurpunt helemaal heringericht om optimale kansen te creëren voor natuurontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat er een verscheidenheid aan milieus met ondiep water wordt geschapen: oeverzones en plas-drassituaties maar ook eilandjes en steilwanden.

Voor de rest rekenen Natuurpunt en Limburgs Landschap vzw op spontane natuurontwikkeling gestuurd door extensieve begrazing. Op die manier krijg je een heel grote diversiteit aan planten en dieren.

Een samenwerking lag voor de hand

Beide natuurgebieden sluiten aan elkaar zonder een natuurlijke grens of afscheiding. Daarom werd er in die gebieden ook al in het verleden met grote grazers gewerkt. Omdat zowel Natuurpunt als Limburgs Landschap vzw van mening zijn dat een gemeenschappelijke begrazing van beide gebieden voordelen biedt, zowel op financieel als organisatorisch gebied, hebben beide organisaties besloten de samenwerking te formaliseren.

Ik ben voorstander van samenwerkingen, zeker wat de natuurverenigingen betreft. Best zou zijn als zij globale afspraken zouden maken voor heel de provincie of ten minste per gemeente.  Wat ons groen betreft moeten we de handen in elkaar slaan, het is de grootste troef van onze provincie. De natuurverenigingen spelen ook een belangrijke rol in de doelstelling van de provincie Limburg om klimaatneutraal te worden.
De  samenwerking die we hier vandaag voorstellen stimuleert bovendien de biodiversiteit en biodiversiteit is onontbeerlijk, ook voor onze economie. Denk er bijvoorbeeld aan  wat de bijen betekenen voor de fruitteelt.
”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Grote grazers aan het werk

De begrazing in de beide gebieden gebeurt door een gemengde kudde van konikpaarden en gallowayrunderen. ‘Dat zijn zelfredzame dieren die perfect jaarrond in het gebied kunnen leven’, zegt Steve Smeers, veeverzorger van Limburgs Landschap vzw. ‘ Enkel in de winter bij extreme sneeuwval of koude worden ze door ons bijgevoederd met hooi of water. Het zijn geen huisdieren, dus het voederen door voorbijgangers is eerder nefast voor de dieren en kan hen opdringerig maken bij andere bezoekers.’ Door een lage begrazingsdruk van 1 volwassen dier op 3 hectare grond zorgen deze ‘natuurlijke beheerders’ van het gebied voor een mozaïekstructuur. Hierdoor ontstaat een leefgebied voor een groter aantal plant- en diersoorten en neemt de biodiversiteit toe. Het creëert kansen voor tal van stroomdalplanten en broedvogels, maar ook voor ongewervelden als vlinders en bijen.

Voor wat hoort wat

Limburgs Landschap vzw is de eigenaar van de kudde en zal zorgen voor de verzorging van het vee en alle noodzakelijk administratie die daarbij komt kijken, zegt Chris Steenwegen, algemeen directeur van Natuurpunt. ‘In ruil daarvoor zullen de vrijwilligers van Natuurpunt afdeling Maasmechelen een keer per week het toezicht op de kudde ondersteunen, zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw. ‘Bijkomend zal Natuurpunt ook 3 ha natte graslanden in het Stamprooierbroek, een ander natuurgebied van ons in Kinrooi, eenmaal per jaar tussen juli en september maaien.

Struinen door Mazenhoven en MaesbempderGreend

Langs de beide natuurgebieden loopt een wandelroute van RivierPark Maasvallei. In het gebied zelf mogen recreanten vrij rondstruinen. Op de paden zelf zijn aangelijnde honden met hun baasje welkom. Zo kan iedereen optimaal van de natuur genieten. De wandelroutes van wandelgebied Leut-Meeswijk starten aan het kerkplein van Leut en aan de parking van het kasteel Vilain XIIII. Maar ook vanaf Maasmechelen kan je via het knooppuntennetwerk van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland langs de dijk en de Maas tot hier wandelen of fietsen.

Zie onder andere Limburgs Landschap en Natuurpunt ondertekenen samenwerkingsovereenkomst, www.limburg-actueel.be, 3 juli 2013.

Zie ook DENKDAG natuurverenigingen van 17 juni 2013 en Samenwerkingsproject ‘de Cirkel’ officieel van start van 1 juli 2013 op deze website.

 

Tags: