Navormingscyclus aan de Xios Hogeschool Limburg opnieuw van start!

Op dinsdag 19 oktober 2010 werd aan de Xios Hogeschool Limburg het academiejaar van de navormingscyclus ‘Maatschappelijke Veiligheid’ ingezet met een eerste studiedag met als titel ‘De Euregio: veiliger hier dan elders?’.


De inleiding werd verzorgd door uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove pleitte in zijn korte tussenkomst nogmaals voor het nauwer laten aansluiten van politie- en veiligheidsopleidingen op het reguliere onderwijscircuit en dat Limburg hierin een rol heeft te spelen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van zijn interventie.

Mevrouw de Minister, beste Annemie
Mijnheer de directeur
Dames en heren
Geachte aanwezigen

Op mijn beurt wil ik u van harte welkom heten op deze eerste studiedag van het academiejaar 2010 -2011 van het Departement Sociaal-Agogisch Werk van de Xios Hogeschool Limburg in het kader van de navormingscyclus ‘Maatschappelijke Veiligheid’.

Het is het tweede academiejaar dat dit initiatief doorgaat in samenwerking met de Universiteit Hasselt en de Koninklijke Federatie van de Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie, afdeling Limburg.

Ik ga niets zeggen over de inhoud van de studiedag, want dat is de taak van de sprekers, die zijn uitgenodigd. Bovendien verschijnt eerstdaags het laatste cahier in de reeks rond integrale veiligheid van de uitgeverij Politeia rond het thema ‘Europa en integrale veiligheid’, waarin uiteraard ook de Euregio vervat zit en dat gecoördineerd is door professor doctor Willy Bruggeman en mijzelf.
Een beetje extra reclame kan nooit kwaad!

U zal zich afvragen waarom ik hier dan wel sta. Omdat ik 2 jaar geleden al de idee gelanceerd heb om in Limburg een initiatief op dit vlak te nemen en ‘als het ware onze plaats op deze markt in te nemen of veilig te stellen’, zeker als de evolutie verder gaat in de richting dat veiligheidsopleidingen in het algemeen en politieopleidingen in het bijzonder nauwer gaan aansluiten bij het reguliere onderwijsaanbod.
En ik wil van de aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken, ook al is het dan in een regering van lopende zaken, gebruik maken om dit nog eens te benadrukken.

Persoonlijk ben ik een groot voorstander van deze evolutie om tal van inhoudelijke redenen, waarop ik hier nu niet dieper op inga, gezien de beperktheid van mijn tussenkomst. Vorig jaar, bij de officiële kickoff, heb ik dit wel gedaan en u kan die argumentatie terugvinden op www.ludwigvandenhove.be.

Ik ben zeker niet de enige, die deze mening toegedaan is. Het evaluatierapport van 10 jaar politiehervorming door de Federale Politieraad, onder voorzitterschap van professor doctor Willy Bruggeman, geeft eveneens die richting aan. Bovendien is er de Europese context: én qua afstemming van de onderwijssystemen, én qua werking van de politiediensten op het terrein.

Door de verkiezingen en de moeilijke regeringsvorming laten de aanbevelingen en/of de uitvoering van dit rapport, dat al dateert van het voorjaar 2009, op zich wachten. Vandaag presenteren trouwens in datzelfde verband een aantal wetenschappers een open brief onder de titel ‘Belgisch politiebestek heeft dringend nood aan evenwicht’ bij uitgeverij Maklu.

Wij hebben bewust gekozen voor de titel ‘Maatschappelijke Veiligheid’, omdat dit meer dan ooit het (on)veiligheidsfenomeen in een gemiddelde Belgische en/of Vlaamse stad dekt.

Wij pleiten vanuit Limburg niet voor een voorkeursbehandeling.
Wij vragen, binnen deze zich wijzigende opleidings- en vormingscontext, onze rol te kunnen spelen.
Samenwerken binnen de bestaande associaties en onderwijsstructuren is de boodschap.

Hiertoe is het noodzakelijk dat heel wat opleidingen en navormingen (beter) op elkaar afgestemd worden en meer gestroomlijnd worden. Daarenboven moeten ze meer aansluiten bij het reguliere onderwijssysteem en moet er (meer) afgestapt worden van intern georganiseerde opleidingen.
Dit kan in de sector van de veiligheid enkel maar een andere, bredere benadering, externe ervaringen en verfrissende ideeën opleveren, zowel voor de basisopleiding, als voor de voortgezette en/of gespecialiseerde opleidingen.

Samenwerking qua onderwijs, opleiding en navorming op het vlak van veiligheid in de meest brede betekenis van het woord kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen.
Zo'n (verdere) professionalisering kan perfect samengaan met de ervaringen van de mensen op het terrein.

De bedoeling moet uiteindelijk zijn de burger haar/zijn objectieve veiligheid en het subjectief veiligheidsgevoel te verhogen. Daarvoor betaalt die burger belastingen.
Onderwijs, opleiding en vorming zijn daartoe een middel, geen doel op zich.

Aansluiting op het normale onderwijssysteem maakt het mogelijk om gebruik te maken van bestaande elementen, zoals credits of studiepunten, het optimaliseren van individuele loopbaantrajecten en de internationalisering van de loopbaan, die het voor het individueel personeelslid alleen maar beter en comfortabeler maakt en meer mogelijkheden biedt.

Vorig jaar zijn we aan de Xios Hogeschool Limburg bescheiden gestart met 6 studiedagen.
Dit academiejaar gaan we al een hele stap verder: projectmanagement (3 dagen), management voor veiligheidsdiensten (6 dagen) en 5 studiedagen, waarvan dit de eerste is.
Heel het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met het werkveld dat bevestigt dat er, zeker voor de leidinggevenden, nood is aan bijkomende, gespecialiseerde bijscholingen op maat. Ook hebben we ons licht opgestoken in Nederland, die op dit vlak een aantal zeer interessante projecten hebben.

Uiteindelijk is het de bedoeling binnen het hier, zij het kort, geschetste kader, te komen tot een volwaardige afstudeerrichting op hogeschool- of bachelorniveau.

Waarom niet denken om bepaalde functies, bijvoorbeeld bij de (lokale) politie, te koppelen aan bepaalde (hogere) diploma’s? Een mooi voorbeeld hiervan is de wijkinspecteur, die in het vernieuwde politie- en veiligheidslandschap een steeds belangrijker rol inneemt.
Of: kunnen bepaalde diploma’s, behaald binnen het normale arbeidscircuit, geen recht geven op versnelde doorgroeimogelijkheden in plaats van deze gelijk te schakelen met minder geschoolde politievrouwen of -mannen?
Dit kan, zoals hoger reeds aangehaald, de kwaliteit en de specialisering op het terrein alleen maar doen toenemen.
Het zijn maar enkele vragen, die in dit verband gesteld kunnen worden.

Indien deze beleidsvisie verder uitgetekend wordt op federaal en/of Vlaams niveau willen wij als Limburg ‘meespelen’: dit was de korte boodschap, die ik bij het begin van het nieuwe academiejaar van deze cyclus, vooral ook omdat de minister van Binnenlandse Zaken aanwezig is, wou geven!

Ik wens u nog een aangename en leerrijke studiedag.

Zie ook de tekst ‘Studiedagenreeks ‘Maatschappelijke Veiligheid’ is een feit!’ van 9 november 2009 op deze website.