Non-aanpak interventieverslagen symbolisch voor ganse aanpak brandweerhervorming!

Een overhaaste beslissing van minister Annemie Turtelboom leidt tot dubbel werk voor de brandweerkorpsen.

Een rondvraag van het studiecentrum Willy Claes bij enkele Limburgse brandweerkorpsen leert dat verschillende brandweerkorpsen hun interventieverslagen vandaag dubbel opstellen: een eerste versie in het hun vertrouwde computerprogramma, een tweede met de hand geschreven versie volgens de uitgebreidere nieuwe vragenlijst.

 

“Het gaat om verplicht dubbel werk!”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

In een ministeriële omzendbrief verplichtte minister Annemie Turtelboom alle Belgische brandweerkorpsen om vanaf 1 januari 2010 een nieuw model van interventieverslag in te vullen.

 

De minister verplichtte de korpsen een nieuw systeem van interventieverslag te gebruiken zonder na te gaan in hoeverre de informatica klaar was om dit systeem toe te passen.
Niet dus, zo bleek en blijkt!

 

 

 

Het was voor iedere brandweervrouw/-man onmiddellijk duidelijk dat dit een onrealistische vraag was.

 

 

De reacties bleven niet uit en op 23 december 2009 zag de minister zich verplicht om in allerijl een ‘verduidelijking’ rond te sturen. Korpsen, die het systeem Abiware gebruiken, mogen in januari het oude systeem blijven gebruiken, tegen februari zorgt de firma Abiware dat het nieuwe model kan gebruikt worden.
Korpsen, die excel-documenten gebruiken, die ze zelf ontworpen hebben, moeten die documenten zelf aanpassen aan de nieuwe benamingen en codes tot een algemeen nieuw systeem is aangekocht door de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Ondertussen zijn we 9 februari 2010 - 8 dagen na het verstrijken van de (tweede) deadline die minister Annemie Turtelboom zichzelf had opgelegd - en geen enkel van de gecontacteerde korpsen is sinds het verstrijken van die deadline ingelicht over de huidige stand van zake.
Laat staan dat er ondertussen iets opgelost is.
Korpsen zien zich ondertussen verplicht om dubbelwerk te leveren: zij vullen hun oude verslag op de computer in en tegelijk met de hand het nieuwe verslag.
De firma Abiware heeft beloofd dat zij de oude verslagen automatisch zal integreren in de nieuwe verslagen. Maar in het nieuwe verplichte verslag komen vragen aan bod, die niet in het oude verslag stonden. Een brandweerkorps dat vandaag een brandweerverslag wil opstellen dat aan de wettelijke verplichtingen voldoet, kan dus niet anders dan minstens een deel van het verslag apart bij te houden, zodat die gegevens later kunnen gerecupereerd worden als het ICT-programma is aangepast aan de nieuwe wettelijke vereisten, die de minister voor het iinterventieverslag heeft opgelegd.”

 

 

 

Het studiecentrum Willy Claes deed een steekproef en contacteerde 3 Limburgse brandweerkorpsen. 
Het eerste korps vult het oude verslag nog altijd op computer in. Daarnaast vullen zij het uitgebreidere interventieverslag, zoals dat nu wettelijk verplicht is, manueel in.
Het tweede korps vult zoveel mogelijk gegevens in op de computer rekening houdend met het nieuw verplichte interventieverslag.
De bijkomende vragen worden ingevuld op een afdruk van het nieuwe interventieverslag en moeten later door één van de brandweermannen op computer ingebracht worden.
Het derde korps bevestigt dat zij om wettelijk te werken eigenlijk (minstens een deel van) hun interventieverslagen met de hand zouden moeten invullen en bijhouden maar ”weigert de tijd 15 jaar terug te draaien”.

Een belangrijk minpunt is ook dat er geen externe controle is op wat de onderscheiden brandweerkorpsen invullen.
Ludwig Vandenhove: “De nieuwe interventieverslagen hebben vooral tot doel om meer info te geven over de snelst adequate hulp. 

Alleen kan je je vragen stellen bij de betrouwbaarheid van de informatie, die op basis van de nieuwe interventieverslagen verzameld zal worden over de snelst adequate hulp. 
Een voorbeeld: er is een brand in Halen. Zowel het korps van Hasselt, als dat van Diest rukken uit. In hun interventieverslag naderhand schrijven de verslaggevers van zowel het korps van Hasselt, als van het korps van Diest dat zij het eerste ter plaatse waren.
Dat kunnen zij perfect doen, want elke externe controle op de juistheid van wat zij invullen ontbreekt. Nochtans kan de informatie welk korps het snelst ter plaatse was perfect objectief gemeten worden via de noodcentrales.
Die registreren dat vandaag al voor de ziekenwagens.
Dezelfde investering doen om dit ook voor de brandweer objectief meetbaar te makken zit er blijkbaar niet in.”

Niet alleen de overhaaste timing van de nieuwe interventieverslagen is vatbaar voor kritiek.

 

Het nieuwe interventieverslag zorgt ook voor heel wat onduidelijkheid bij de brandweer. Verschillende elementen worden immers aan de interpretatie van de invuller overgelaten.
De overvloed aan categorieën van types interventies is daar een goed voorbeeld van.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Je kan gerust zeggen dat de manier waarop de interventieverslagen ingevoerd worden symbool staat voor de hele aanpak van de brandweerhervorming.  Letterlijk ‘out of the blue’ worden dingen aangekondigd waar het werkveld niet klaar voor is. Ik vraag me trouwens af wat de extra kosten zullen zijn, die de firma Abifire uiteindelijk zal aanrekenen, omdat zij door de voorbarige communicatie van de minister in hun programma aanpassingen moeten voorzien, die niet nodig waren als de minister gewacht had met de nieuwe interventieverslagen te verplichten tot de ICT-apparatuur van de brandweer aan de nieuwe verplichting aangepast was.
Naar de brandweerkorpsen zelf is dit in elk geval nog maar eens een signaal dat deze regering de brandweer(hervorming) niet ernstig neemt.”