OCMW Sint-Truiden: wat gebeurt ermee?

“Ik vraag het mij af en ik maak er mij ook zorgen over”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Welk sociaal beleid gaat er in de toekomst gevoerd worden?
Blijft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) als aparte organisatie bestaan of komt er een fusie met de gemeente?
Wat gaat er gebeuren met het personeel?
Welke plannen zijn er met de vroegere bejaardentehuizen Sint-Laurentius en ’t Meilandt?”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Tot nu toe is hier met nog geen woord over gerept.
Zelfs in verslagen van het college van burgemeester en schepenen is hier niets van terug te vinden.
Het is dringend nodig dat hier een politiek debat over op gang komt in Sint-Truiden.

Wat is de algemene situatie?
Hoe zit het met het opgaan van OCMW’s in de gemeenten?
Dit staat formeel in het Vlaams regeerakkoord en is vooral een vraag vanuit de N-VA. Maar de praktijk  is niet zo simpel.
De afschaffing  moet in het federale parlement beslist worden en daar is geen consensus te bereiken. Bovendien is er aan de basis helemaal geen enthousiasme (meer) voor zulke fusie. (1)
Vermoedelijk zal het compromis voor Vlaanderen worden dat er gemeenten en OCMW’s kunnen beslissen tot vrijwillige fusies.
Tot wat zal dit leiden? Dat er op heel wat plaatsen een vrijwillige fusie komt, niet op inhoudelijke basis, wel op financiële basis. Dezelfde situatie dus zoals er gesproken wordt over fusies van gemeenten. Terwijl er elke dag grotere sociale noden zijn in onze samenleving (stijgende armoede, vluchtelingenproblematiek, toenemende psychische problemen, etc.)

Voor alle duidelijkheid:  sp.a Sint-Truiden is voor een afzonderlijk OCMW, zoals het nu functioneert.
Samenwerken, maar geen fusie.
De belangrijkste reden is dat dit is de enig mogelijke manier is dat er een echt sociaal beleid gevoerd wordt. (2)

En Sint-Truiden?
Noch in het schepencollege (alleszins niets van terug te vinden in de verslagen), noch in de gemeenteraad, noch in een gemeenteraadscommissie, noch in de OCMW-raad is dit tot nu toe aan bod geweest.
Voor deze legislatuur was er regelmatig (in)formeel overleg tussen het college van burgemeester en schepenen, nu is dit nog geen enkele keer gebeurd .
Het argument dat de OCMW-voorzitter nu formeel deel uitmaakt van het schepencollege volstaat niet, temeer omdat er nooit iets van terug te vinden is in de verslagen.

Als sp.a zijn wij vragende partij dat hier verandering in komt.
Wij vragen op korte termijn een toelichting van de burgemeester, de schepen van sociale zaken en de OCMW-voorzitter .
Dit kan tijdens een gemeenteraad, een OCMW-raad of in een speciaal daartoe bijeen te roepen verenigde gemeenteraadscommissie, waarop de hele gemeenteraad en de hele OCMW-raad uitgenodigd is.
Hetzelfde zou best gebeuren met de OCMW-raad of samen. En het personeel moet geïnformeerd worden.

Hetzelfde geldt voor de eventuele oprichting van een zorgbedrijf voor het beheer van een aantal instellingen en/of diensten.
Wij vernemen dat hierover blijkbaar deze week gesprekken doorgaan met enkele privé-bureaus. Ook hierover blijven de OCMW- en gemeenteraad in het ongewisse.
Zal de oprichting van zo een zorgbedrijf niet leiden tot de privatisering van bepaalde instellingen en/of diensten?

Als sp.a vragen wij tenslotte dat de resultaten van de doorlichting van Audit Vlaanderen van het OCMW Sint-Truiden publiek zouden gemaakt worden als deze kortelings afgerond is.
Het staat het OCMW vrij om dit al dan niet te doen, maar het is niet verplicht.
Vanuit democratisch oogpunt zou het logisch zijn om dit te doen.”

“Het toekomstige sociaal beleid van een zorgstad als Sint-Truiden vraagt een democratisch debat in gemeente- en OCMW-raad”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove. 

(1) OCMW’s verdwijnen niet zonder slag of stoot. De Standaard, 16-02-2016, p. 11.

(2) Is er nog ruimte voor een lokaal sociaal beleid? www.ludwigvandenhove.be, 08-05-2015.

 

Zie ook Gemeenten kunnen samenwerken, geen fusies! van 15-09-2015 op deze website.