Ontvangst Iraakse delegatie!

Op donderdag 16 oktober 2008 ontving burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een delegatie van het Iraakse parlement.

 

 

De hoge gasten waren erg geïnteresseerd in het functioneren van de Belgische defensiecommissie.
Hierbij werd uitvoerig ingegaan op het aspect van de parlementaire controle op de krijgsmacht.
Commissievoorzitter Ludwig Vandenhove legde aan de delegatie uit hoe het Belgisch parlement in het algemeen, en de commissie voor de Landsverdediging in het bijzonder, functioneert en welke de mogelijkheden zijn die de parlementsleden bezitten om de minister van Defensie over alle aspecten van zijn beleid te ondervragen.

 

 

 

 

Ook de structuur van de leiding van het leger kwam ter sprake; in Irak heeft de eerste minister immers de grootste bevoegdheden hieromtrent. In België daarentegen worden belangrijke strategische beslissingen op het niveau van de volledige regering genomen.

 

 

Vervolgens werd gesproken over de bilaterale relaties tussen Irak en België.
“De opleiding en vorming van de Iraakse troepen gaat onverminderd voort.
Hierbij worden twee essentiële voorwaarden voor ogen gehouden: de opleiding moet én gericht zijn op de oprichting van kwalitatief hoogstaande eenheden én eerbied hebben voor de mensenrechten bij hun optreden.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

Ten slotte drukte de Iraakse delegatie nog de hoop uit dat de nauwe samenwerking tussen beide landen op economisch, cultureel en politiek gebied in het algemeen en op niveau van beide parlementen in het bijzonder zal verdergaan.