Over kunst EN groen, natuur, bossen, duurzaamheid, etc.

“Nu ik sedert enkele maanden gedeputeerde van de provincie Limburg ben, onder andere bevoegd voor milieu, natuur en duurzaam beleid, ben ik van plan om een aantal kunstinitiatieven te nemen rond deze thema’s.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Kunst heeft mij altijd geïnteresseerd en nu kan ik de koppeling maken met deze bevoegdheden.”

Of ik hiermee aan mijn proefstuk toe ben?
Neen, helemaal niet. Zo ben ik één van de initiatiefnemers van het project ‘Kunst Groen’ en ben ik, samen met Minister van State Steve Stevaert, één van de aanbrengers om kunst in Haspengouw te initiëren in combinatie met (zacht) toerisme.

Zie onder andere "Kunst Groen 20•12" van 20 mei 2012 op deze website.

Er zijn heel wat mogelijkheden.
Limburg is niet voor niets de meest bosrijke en meest groene Vlaamse provincie en bezit heel wat artistiek talent. Bovendien moet de bevolking permanent gesensibiliseerd worden tegen de klimaatopwarming en om Limburg zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken.
Dit kan het best met activiteiten dichtbij en tussen de burger.
De bedoeling is deze elementen zoveel mogelijk met mekaar in contact en met elkaar in overéénstemming te brengen.

En neen dit hoeft allemaal niet duur te zijn.
Kunstenaars van hier moeten maximale kansen krijgen. Zo wordt het concept ‘korte keten’ extra onder de aandacht gebracht.
Scholen, secundair en hoger, en instellingen moeten hierbij betrokken worden. Ik denk hierbij onder andere aan de kunstacademies, de Media, Arts & Design (MAD)-faculty van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), etc.

De integrale aanpak is de goede.
Kunst en duurzaamheid moeten deel gaan uitmaken van ‘het dagelijkse Limburgse leven’.

Waaraan denk ik nu al concreet?
Vooreerst is er de verder zetting en uitbreiding van het project Z-Out.

Haspengouw leent zich hiertoe uitstekend, maar de tot nu toe opgedane ervaringen laten toe het initiatief naar andere Limburgse regio’s uit te breiden.
Het Maasland is de volgende halte, die Z-Out zal aandoen, daarna is het de beurt aan de regio Hasselt-Genk.
Hierbij kan beroep gedaan worden op bestaande en goed werkende structuren, zoals de bosgroepen, de natuurverenigingen en de regionale landschappen. Het Agentschap voor Water en Bos (AWB) Limburg kan hier eveneens voor ingeschakeld worden.
Het uitgangspunt moet blijven dat kunst gebracht wordt in de eigen, bestaande omgeving.

Zie http://www.z33.be/node/105.

Vervolgens kan er iets gedaan worden met andere kunstvormen, zoals, houtsculpturen, poëzie, etc. Met dichter Herman Rohaert heb ik bijvoorbeeld afgesproken om iets te doen rond het provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint-Truiden in het kader van de ‘Week van het Bos’ (van 13 tot en met 20 oktober 2013).

Zie onder andere ‘Project ‘Poëzie in de bloesems’ hernieuwd en gedicht ‘Liefde in het Park’ in het stadspark’ van 7 juni 2010 en ‘Herdruk poëziebundel ‘Fructuarium’ van dichter Herman Rohaert’ van 27 december 2012 op deze website.

Tot slot is er het educatief en didactisch element.
We kunnen hierbij kijken naar goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland, zoals ‘Artefact’ in Leuven dat ik bezocht op vrijdag 15 februari 2013.
Dit jaar handelde het kunstenfestival over stedelijkheid en ecologie.

Zie http://www.artefact-festival.be/.

Ook een theaterproductie, zoals het educatief aanbod van Wannes’ Verteltheater of een workshop van Percussie Bart, passen hier perfect in.
Zie www.wannesverteltheater.be en www.percussiebart.be.

Alle ideeën en suggesties zijn welkom.
Het komt erop aan de Limburgse bevolking zo jong mogelijk en in allerlei omstandigheden (on)rechtstreeks kennis te laten maken en/of te confronteren met de opwarming van de aarde, duurzaamheid, groen, natuur, etc. (bijvoorbeeld kunstproject rond bijen, vogelnestkastjes of vogelvoedselplaatsen).

Limburg moet toeristisch aantrekkelijk blijven. Daarom moeten we voor alles proberen te behouden wat we hebben: een mooie natuur en een goed onderhouden en verzorgde omgeving.
Dat is en blijft een basisvoorwaarde om bezoekers aan te trekken, ook al wordt dit al te vaak uit het oog verloren.
Onze natuur combineren met (vooral) kunst van eigen bodem kan ons een meerwaarde bieden.

Ik spreek, om het met de woorden van gouverneur Herman Reynders te zeggen, liever over de stad Limburg dan over de provincie Limburg (1) (2).
Het gegeven van gedeputeerden, die over de bevoegdheden heen werken, past hier perfect in.

De nieuwe taakstelling van de provincies in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming betekent voor mij dat het provinciale niveau meer en meer werkt zoals gemeenten en steden en ondersteunend naar die gemeenten en steden toe. Ook hier voldoet dit voorstel aan.”   

  1. Zie onder andere ‘Tevreden met bevoegdheden (!?)’ van 24 november 2012 en ‘Afscheidsinterviews als burgemeester’ van 3 december 2012 op deze website.
  2. Zie ‘Beschouwing van een gouverneur – Behouden door verandering’, Herman Reynders, 2012