Politieonderwijs in Limburg uitbreiden

 

“Het project ‘Politie, een lerende organisatie’ biedt heel wat mogelijkheden voor het politieonderwijs in Limburg.”, zei gedeputeerde Ludwig Vandenhove op vrijdag 25 januari 2013 tijdens de eedaflegging van de nieuwe lichting aspiranten –inspecteurs.

Ludwig Vandenhove vroeg ook nog meer aandacht voor burgerzin en deontologie en voor de maatschappelijke voorbeeldfunctie in de opleidingen van politievrouwen –en mannen.

 

Hieronder vindt u de volledige tekst van de toespraak.

 

EEDAFLEGGING 23.1.2013 (17u)

 

eedaflegging van een nieuwe lichting aspiranten-inspecteur

 

Geachte aanwezigen

Als gedeputeerde van veiligheid met onder andere het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) onder mijn bevoegdheid, ben ik blij deze plechtige eedaflegging te kunnen bijwonen.

Ik voel mij een beetje thuiskomen. Met onder andere 18 jaar burgemeester, 10 jaar voorzitter van een politiezone en 4 jaar voorzitter van de commissie Binnenlandse zaken en Administratieve Aangelegenheden in de Senaat op de teller ben ik al lange tijd bezig met veiligheid.

Het is bij uitstek mijn interessedomein.

De 84 aspiranten (60 mannen en 24 vrouwen), die vandaag hun eed afleggen, hebben 4 maanden van hun 12 maanden durende opleiding achter de rug.

In deze basisopleiding wordt de theorie aan de praktijk getoetst door stages in de entiteiten van de lokale politie en via praktische oefeningen.

Het is de bedoeling om de fysieke conditie, de interventietechnieken en –tactieken en  de theoretische en praktische kennis te verwerven, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het politieberoep in het basiskader.

Inspecteurs hebben volle politiebevoegdheid en oefenen politiebevoegdheden uit in alle bestaande functies op enkele uitzonderingen na, zoals na sommige huiszoekingen.

Taakgericht leggen ze zich met volle politiebevoegdheid toe op een geheel van taken binnen de gemeenschapsgerichte politiezorg.

Oplossingsgericht en klantgerichtheid werken zijn basiscompetenties, die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van groot belang: politiewerk is immers teamwerk.

Vandaag staan 84 kandidaat-inspecteurs voor een belangrijk moment in hun carrière.

Binnen enkele ogenblikken leggen ze hun eed af: een eed van trouw aan de vorst, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.
Het is goed om even stil te staan bij de betekenis van deze eedaflegging en ik richt me daarbij tot de aspiranten zelf.

 

Beste aspiranten

Los van alle discussies over al dan niet een verdere staatshervorming, houdt de eed van trouw aan de Koning  in dat je voortaan, meer dan ooit, eerbied zult hebben voor de instellingen, die onze democratische rechtstaat belichamen.

Dit betekent dat je, als je daartoe geroepen wordt, deze zult beschermen.

Het zweren van gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk heeft een diepgaande betekenis.

Je belooft hiermee de rechten en vrijheden van de burger te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. De waarden en de deontologie van de politie vinden onder andere hier hun oorsprong.

Het betekent dat je plechtig belooft zelf onze democratische wetten te zullen naleven, zowel binnen, als buiten de diensturen.

De betekenis van de eedaflegging reikt nog verder. Met deze eedaflegging word je immers beëdigd in de hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie. Dit wil zeggen dat je door de wet een zekere macht krijgt toebedeeld waarmee je heel oordeelkundig en voorzichtig moet omspringen.

Misbruiken van deze macht ondermijnen de goede werking van de democratische rechtsstaat in het algemeen en van een goeie rechtsbedeling aan de burger in het bijzonder.

Je krijgt vanaf nu de grote verantwoordelijkheid om heel oordeelkundig, professioneel en met veel gezond verstand om te springen met deze macht, die u onderscheidt van de doorsnee burger.

Dit klinkt misschien oubollig, maar het is actueler dan ooit.

Wij vinden ons democratisch systeem zo logisch dat wij er niet meer bij stilstaan en er niet meer dankbaar voor zijn.

Hetzelfde geldt voor de overheid.

Elke dag horen en lezen we kritiek op de overheid en dus ook op de politie.

De burger is steeds minder bereid om belastingen te betalen, ook al krijgt zij/hij er zoveel voor terug, maar dat beseft diezelfde burger steeds minder.

Vergeet die boodschap niet!

Veiligheid moet voor mij een basistaak van de overheid zijn en blijven en dus moeten er belastingen voor betaald worden.

In mijn visie kan de privé-sector enkel een beperkte en aanvullende rol spelen in het veiligheidsgebeuren. Nochtans doen onder het mom dat de overheid en dus ook de politie moet besparen weer heel wat voorstellen de ronde.

Voor wanneer is nu eindelijk eens een ernstig parlementair debat over wie wat moet doen in de veiligheidssector?

Jullie hebben een voorbeeldfunctie en je moet dat op elk moment beseffen.

Kijk naar de gebeurtenissen van deze week: een verkeerd geparkeerde politiecombi in Hasselt, maar dit gebeurt evengoed in andere politiezones.

Diegenen onder u, die zouden vinden dat dit niet zo is, zouden vandaag ten onrechte hun eed afleggen.

Uiteraard besef ik dat de media geen enkele kans onbenut laat om zulk een gebeurtenis uit te vergroten.

Ik blijf ervoor pleiten dat een soort burgerzin en/of deontologie permanent zou moeten bijgebracht worden op alle onderwijsniveaus en dus zeker ook in politieopleidingen.

En dit brengt mij bij het politieonderwijs in Limburg.

Het PLOT zit goed op dat punt – zoals vast te stellen was in het visitatierapport van 2012 -, maar we mogen niet stilstaan.

We moeten blijven investeren in veiligheidsopleidingen en als bevoegd gedeputeerde zal ik opnieuw een initiatief nemen in het kader van ‘Politie, een lerende organisatie’ (*).

Er is nu al een samenwerkingsverband met de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL), maar we moeten ter zake nog verder durven denken.

In 2011 heb ik het initiatief genomen om een postgraduaat Maatschappelijke Veiligheid op te starten aan de Xios-Hogeschool met de bedoeling dat deze uiteindelijk zou uitmonden in een baccheloropleiding.

Met de geplande fusie van de Xios-Hogeschool en de PHL zal ik kortelings alle betrokken partijen rond de tafel brengen om dit project trachten te hernemen.

‘Politie, een lerende organisatie’ als aanpak qua onderwijs, opleiding en vorming binnen het politie –en veiligheidsonderwijs moet de basis vormen voor een aangepast aanwervings-, bevorderings- en humanresourcesbeleid.

Het zal een loopbaan bij de politie aantrekkelijker maken en dus de kwaliteit en de dienstverlening aan de burger verhogen. Maar dan moeten we de lat hoog genoeg durven leggen: ik ben er nog altijd van overtuigd dat de burger  bereid is om te betalen voor een goede veiligheid.

 

 

Dames en heren

Beste aspiranten    

Zoals de wet het voorziet, wordt de eed afgelegd voor de directeur van de opleiding Alfred Mahaux, hier vertegenwoordigd door Commissaris Fernand Zeelmaekers.

Ik nodig jullie nu uit om individueel naar voor te komen en de eed af te leggen. 

Deze eed wordt uitgesproken in de volgende bewoordingen :

‘Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk.’

Veel succes in uw loopbaan en help met alle politiemensen en beleidsverantwoordelijken Limburg veilig(er) te maken.

Bedankt voor uw aandacht.

 

(*) Zie het recente onderzoek van Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) over de algemene kennis van studenten (‘Vier op de tien studenten: Vlaams Belang regeert’, Het Belang van Limburg, 23 januari 2013, p.13).

Zie ’84 aspirant-inspecteurs leggen eed af’, TVL-journaal, 25 januari 2013; ‘Aspirant-politiemensen leggen eed af’, Het Belang Van Limburg, 26 januari 2013, p.61; ‘Vandenhove: “Agent mag nooit verkeerd parkeren”’, Het Laatste Nieuws, 26 januari 2013, p.41.

Zie ook ‘Postgraduaat Maatschappelijke Veiligheid - Leidinggeven, managen en coachen in de veiligheidssector’ van 11 mei 2011 en ‘Navormingscyclus aan de Xios Hogeschool Limburg opnieuw van start!’ van 23 oktober 2010 op deze website.