Project Optimo van NV Renovius: tijdelijke milieuvergunning onder strikte voorwaarden

De deputatie heeft op donderdag 31 maart 2016 op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove beslist een tijdelijke vergunning met zeer strenge voorwaarden toe te kennen aan de NV Renovius in Overpelt.

"Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldrol te spelen op het vlak van het naleven van de milieuwetgeving", aldus Ludwig Vandenhove.
"Vandaar deze strenge voorwaarden, die afgesproken zijn met de gemeente Overpelt. Ik zal bovendien vragen aan de Afdeling Milieu inspectie van de Vlaamse Gemeenschap dat zij de opgelegde voorwaarden strikt opvolgen en controleren."

Hieronder vindt u het persbericht.

Project Optimo van NV Renovius: tijdelijke milieuvergunning onder strikte voorwaarden

De deputatie heeft op donderdag 31 maart 2016, op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove, beslist om een milieuvergunning toe te kennen aan de NV Renovius onder strikte voorwaarden en voor een beperkte termijn.

Ludwig Vandenhove: “NV RENOVIUS uit Overpelt heeft een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor uitbreiding en wijziging van de vergunde composteerinstallatie.”

De nieuw aangevraagde activiteiten op de site betreffen een proefproject voor de inzameling van huisvuil.
Limburg.net start een proefproject op om verschillende gesorteerde afvalfracties bij particulieren tegelijk op te halen in vuilzakken met verschillende kleuren, dewelke vervolgens op de inrichting worden uit gesorteerd, opgeslagen en afgevoerd naar erkende verwerkingsinstallaties.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen is ongunstig omwille van de reeds lang bestaande geurhinder afkomstig van de composteerinstallatie en de vrees voor bijkomende hinder van de nieuwe activiteiten.

De Provinciale Milieuvergunningencommissie (PMVC) heeft een gunstig advies uitgebracht voor de nieuwe activiteit zij het onder onder strenge voorwaarden. De deputatie heeft dit positief advies gevolgd, waarbij echter alle bemerkingen van  de gemeente Overpelt en de afdeling Milieuvergunningen Vlaanderen in de opgesomde voorwaarden worden opgenomen.

 • De aanvoer is beperkt tot maximaal 4x 10 m³/dag (gemiddeld 21 ton per dag).
 • De poort van de hal wordt enkel geopend voor het aanvoeren en afvoeren van het afval.
 • Volle containers worden de dag zelf nog afgevoerd naar erkende verwerkers, de container met restafval blijft maximaal 48 uur aanwezig op de site.
  Indien nodig worden niet- volle containers afgevoerd.
  Ter controle worden de containers voorzien van een kenmerk dat gelogd wordt.
 • Containers, die niet vol zijn, worden afgedekt nadat het binnengebrachte afval is gesorteerd.
 • Containers, die het terrein verlaten, worden afgedekt
 • De hal waar het afval wordt gesorteerd, dient dagelijks proper gemaakt te worden nadat het afval is gesorteerd.
 • Gescheurde zakken worden zoveel mogelijk vermeden.
  Indien gescheurde zakken geurgevoelig afval bevatten, wordt de inhoud in een nieuwe zak  gestoken om geurhinder te beperken.

Het proefproject Optimo wordt bovendien beperkt tot een termijn van maximum 2 jaar.

De deputatie heeft daarnaast beslist om de de bijzondere voorwaarde inzake geuremissiegrenswaarde, zoals bepaald in het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, nogmaals expliciet in het besluit op te nemen.

Uit een recent gesprek met burgemeester Jaak Franssen van Overpelt blijkt dat er de laatste tijd weer veel klachten zijn over geurhinder van de NV Renovius.
Ik deel zijn mening dat het bedrijf de nodige maatregelen moet nemen om de overlast te voorkomen. Vandaar dat ik al de hoger aangehaalde beperkingen in  de tijdelijke vergunning heb laten opnemen. Bovendien zal ik bij de Afdeling Miliueinspectie van  de Vlaamse Gemeenschap aandringen om zowel het proefproject, als de andere activiteiten nauwlettend op te volgen en desgevallend op te treden.
In de praktijk is de NV Renovius een overheidsbedrijf en de overheid moet het voorbeeld geven als het over het respecteren van  de milieuwetgeving gaat.

 

Zie onder andere Renovius krijgt toch milieuvergunning. Het Belang van Limburg, 01-04-2016, p 19.

Zie ook Geurhinder Renovius eindelijk opgelost? van 27-03-2015 en Geuroverlast Renovius Overpelt blijft duren van 18-12-2014 op deze website.

Tags: