Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven!

“De MOS-projecten moeten blijven.”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger  Els Robeyns en Limburgs gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philip Muyters overweegt om het samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet te verlengen voor 6 jaar (was tot nu toe het geval), maar slechts voor 3 jaar.

MOS is een milieuzorgproject voor het basis- en secundair onderwijs en is een wezenlijk aspect geworden in de schoolcultuur.

 

Waarom worden altijd projecten in twijfel getrokken, die goed werken en die alle betrokkenen als positief evalueren?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

Als ex-burgemeester kan ik getuigen dat MOS op heel wat enthousiasme kan rekenen bij de kinderen en hun ouders, de leerkrachten en de directies.”

 

In Limburg zijn 94,5% van de basisscholen en 89,4% van de secundaire scholen MOS-scholen. Indien het samenwerkingsverband zou stopgezet worden, dreigen de 2 voltijdse MOS-begeleiders die door het Vlaams Gewest betaald worden hun werk te verliezen.

 

Voor de school De Wonderwijzer in Zutendaal, die op dinsdag 5 februari 2013 samen met een aantal andere scholen bezocht werd als praktijkvoorbeeld van een geslaagde MOS-werking in het kader van nascholing van de leerkrachten, voorziet het provinciebestuur Limburg een klimaatsubsidie van 750€ voor de aankoop en inrichting van een educatief klimaatbos naast de school, de aanplanting van inheemse planten en de uitbreiding van een schooltuin. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove nam deel aan het werkbezoek.

“Ik heb alleszins opdracht gegeven om een brochure en/of website te maken met alle good-practices van Limburgse MOS-projecten, zodat goede ervaringen kunnen uitgewisseld worden”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Hieronder vindt u de perstekst, die hierover verspreid is.

 

31 januari 2013

Succesvolle projecten milieuzorg op school (MOS) moeten blijven!

 

Het project milieuzorg op school (MOS) is een gekend milieuzorgproject voor het basis- en secundaire onderwijs dat vorm krijgt via een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Gewest, de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Op deze wijze wordt milieuzorg ontwikkeld tot een wezenlijk aspect in de schoolcultuur. Vlaams Minister Muyters wenst de nieuwe overeenkomst niet voor 6 jaar – zoals afgesproken en zoals voorheen – maar voor 3 jaar te laten opstellen. sp.a-volksvertegenwoordiger Els Robeyns en sp.a-gedeputeerde Ludwig Vandenhove benadrukken het belang van continuïteit en doen een oproep aan Vlaams Minister voor leefmilieu Joke Schauvliege.

 

Op dit moment zijn 94,5% van de Limburgse scholen MOS-school. Dat wil zeggen dat zij zich met het ondertekenen van een milieubeleidsverklaring hebben geëngageerd structureel en educatief aan milieuzorg op school te doen. Dankzij het succesvolle MOS-project – een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie - kunnen scholen genieten van de ondersteuning door drie provinciale MOS-begeleiders.

 

MOS helpt scholen om een eigen milieuzorgwerking uit te bouwen en MOS-scholen kunnen daarbij rekenen op gratis begeleiding door drie provinciale MOS-begeleiders. Op deze manier realiseren de Limburgse MOS-scholen niet alleen heel wat milieuwinst (minder waterverbruik, minder energieverbruik, minder afval, …), maar vooral heel wat educatieve winst: leerlingen en studenten leren over de gevolgen van allerhande milieuproblemen, maar leren ook zelf in actie te komen om aan duurzame ontwikkeling te doen.

 

Eind augustus 2013 lopen de huidige MOS-overeenkomsten tussen de provincies en de Vlaamse overheid af. Naar verluidt wenst Vlaams Minister van Begroting Philip Muyters het voorstel van de provincies en de Vlaamse administratie om de volgende overeenkomst een looptijd van 6 jaar te geven, niet te volgen. Hij stelt een termijn van 3 jaar voor en wil het verder bestaan van de MOS-overeenkomsten afhankelijk maken van een evaluatie na drie jaar werking.

Dit voornemen strookt ook niet met de visie en het ontwerp van nieuwe MOS-overeenkomst zoals onderhandeld door de VVP en de Vlaamse overheid, waarin werd uitgegaan van de keuze van een langlopende overeenkomst van zes jaar, die stilzwijgend kan worden verlengd.

 

“Dat het MOS-project voor de Limburgse scholen belangrijk is wordt overduidelijk aangetoond door het grote aantal deelnemers”, licht Vlaams volkvertegenwoordiger Els Robeyns toe. “Het geeft bovendien invulling aan de versterking van milieusensibilisering, een onderdeel van het Vlaams regeerakkoord, en aan de beleidsnota leefmilieu en natuur, waarin onder andere sprake is van coherente natuur- en milieueducatie en doelgerichte milieusensibilisering.”

 

Gedeputeerde voor Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove beaamt het belang van de verlenging van het MOS-project om de continuïteit van de milieuzorgwerking in de scholen te bestendigen en zo milieuzorg en milieubewustzijn te ontwikkelen tot een wezenlijk aspect in de schoolcultuur en bij de volgende generaties. “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling met een lange termijnvisie en vraagt beleid op lange termijn. Scholen willen ook na augustus 2013 ondersteuning krijgen om langdurig met dit project aan de slag te gaan. Het provinciebestuur ziet hiervoor als lokale overheid – in samenwerking met de Vlaamse overheid - een duidelijke taak voor haar weggelegd. Als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur streef ik naar samenwerking op alle beleidsniveaus op gebied van duurzaamheid. Laat ons niet riskeren de projecten die schitterend lopen en die de jeugd milieuzorg bijbrengen, op de helling te zetten.”

 

Vandaar het initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns om de Vlaamse minister van leefmilieu hieromtrent te interpelleren. Els Robeyns wenst van Vlaams minister Joke Schauvliege te vernemen of het klopt dat de looptijd van de nieuwe MOS-overeenkomst beperkt wordt tot 3 jaar en zo ja, waarom en hoe de bijkomende rapportering na drie jaar kadert in het streven naar planlastvermindering?

“Ik kan me niet voorstellen dat minister Schauvliege tevreden is met een beslissing die haaks staat op eerder ingenomen beleidsstandpunten van de Vlaamse Regering en ik reken op haar engagement en inzet om dit tot een goed einde te brengen”, voegt Els Robeyns tenslotte toe aan haar betoog. 

 

 

Zie onder andere ‘Milieuzorg op school op de helling’, TVL-journaal van 5 februari 2013.

 

Zie onder andere ook ‘Walk for Water’ van 28 maart 2012 op deze website.

 

 

 

 

Tags: