Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT): jaarverslag 2012 is klaar.

Het jaarverslag van het PLOT is officieel voorgesteld in het Limburgs provinciehuis in Hasselt op donderdag 22 augustus 2013 door directeur Jacky Vastmans en bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“Wij moeten het PLOT nog verder uitbouwen als een eigentijdse en duurzame veiligheidscampus, waar de privé-sector en overheden samenwerken en  terechtkunnen voor gespecialiseerde en/of voortgezette opleidingen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Veiligheid is en blijft een basistaak en een prioriteit van de overheid en binnen het maatschappelijk gebeuren.
Als er al moet bespaard worden, dan zeker niet op veiligheid, ook niet wat de opleidingen betreft.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Jaarverslag PLOT 2012

Op 22 augustus werd het jaarverslag voorgesteld aan de pers door gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die het PLOT onder zijn bevoegdheid heeft, en directeur Jacky Vastmans van het PLOT. Hierna volgt een korte samenvatting evenals een blik op de toekomst.

 

Het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) is een provinciale opleidingsinstelling bestaande uit de Politieschool, de Brandweerschool, de School voor Geneeskundige Hulp. Het PLOT richt zich tot klanten zoals lokale en federale politie, brandweer, lokale besturen, douane en accijnzen, personeel van ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen enzovoort. Naast publieke klanten heeft het PLOT ook private klanten gaande van KMO’s tot multinationals.
Op jaarbasis trekt het PLOT ongeveer 20.000 cursisten aan, voornamelijk uit eigen land maar ook uit Nederland en Duitsland.

In 2012 waren er veranderingen in de structuur en de werking van het PLOT dat zich voortaan profileert als een opleidingspartner voor maatschappelijke veiligheid. Klemtonen in het beleid liggen op veilig opleiden en trainen, innovatie, klantgerichtheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en op het evolueren naar een lerende organisatie die zich succesvol aanpast aan een evoluerende maatschappelijke omgeving.

Deze maatschappelijke omgeving verandert vandaag erg snel. Bovendien is heel het landschap van maatschappelijke veiligheid in beweging onder meer door veranderende en strenger wordende regelgeving.

Zo heeft de hervorming van de civiele veiligheid directe implicaties voor het brandweeronderwijs met zich meegebracht (jaarverslag p. 35 tot 39). Deze maar ook technologische evoluties in de brandbestrijding vroegen om extra investeringen. De totale investeringen van  infrastructuur voor de brandweerschool  bedroegen in 2012 niet minder dan 91 021 Euro (jaarverslag p. 81). Een brand wordt vandaag geblust met gebruik van hoogtechnologische lansen, warmtebeeldcamera’s, hightech communicatiesystemen en met zo weinig mogelijk water. Bovendien brengen nieuwe technologieën in woningen en auto’s alsmaar meer risico’s met zich mee waar brandweerlui op getraind moeten worden met een toenemende vraag aan praktijkopleidingen tot gevolg. Onder invloed van strenger wordende regelgeving nam vanuit zowel de private als de publieke sector dan weer de vraag toe naar opleidingen in kleine blusmiddelen terwijl de zware industrie in en rond Limburg vroeg om meer industriële brandbestrijding. In het kader van het Seveso-oefenbeleid werd een toenemende vraag vastgesteld naar multidisciplinaire oefeningen.
Anderzijds was er ten gevolge van de economische crisis een daling in de cursistenaantallen merkbaar van 13 000 cursisten in 2011 naar 11 250 cursisten in 2012 (jaarverslag p. 41). 26% van klanten van de brandweerschool kwam uit de private sector, 3% van de cursisten kwam uit het buitenland (jaarverslag p. 42).

De school voor Geneeskundige Hulp (jaarverslag p. 16), die naast de opleiding tot ambulancier-hulpverlener ook opleidingen bedrijfseerstehulpverlener en tal van opleidingen op maat verzorgt voor private en publieke kanten, blikt terug op een sterke groei van de activiteiten. Zo nam het cursistenaantal in vergelijking met 2011 toe met 43% (jaarverslag p. 50), een trend die zich nog sterker aankondigt voor 2013 waar in het eerste kwartaal al een stijging van het cursistenaantal met 94% vastgesteld werd in vergelijking met het gemiddelde aantal van de drie jaren voordien. Vooral vanuit de bouwsector is er een grote interesse voor de opleidingen van het PLOT, maar er vond ook een verruiming plaats in het opleidingsaanbod naar de sector van de kinderopvang. Een samenwerking met de PXL hogeschool in de bachelor-na-bachelor opleiding spoed en intensieve zorgen wordt momenteel onderzocht, omdat het PLOT gespecialiseerd is in bepaalde praktijkaspecten van zulke opleidingen.

De politieschool, die in minder dan 8 jaar tijd haar cursistenaantallen zag toenemen met 600%, kreeg een bijzonder goed rapport bij een onafhankelijke doorlichting eind 2011. In 2012 zag de politieschool heel wat wijzigingen in haar omgeving. De regering trok het nationaal aantal op te leiden inspecteurs omhoog van 1000 naar ongeveer 1400 à 1500, er verscheen een nieuw nationaal veiligheidsplan met nieuwe accenten voor de opleiding (jaarverslag p. 26-27) en de nieuwe commissaris-generaal van de Federale Politie zette haar beleidslijnen uit.
In de basisopleidingen legt de politieschool zich toe op de opleiding tot agent, inspecteur en hoofdinspecteur. Het PLOT mag van het nationale contingent op te leiden inspecteurs 8% opleiden. Dit kwam in 2012 neer op 75 afstuderende inspecteurs. Er studeerden 18 hoofdinspecteurs af. (jaarverslag p. 29). In de postinitiële opleidingen werden de laatste drie jaren gemiddeld 5770 cursisten per jaar opgeleid (jaarverslag p. 31).

Het PLOT zette verder in 2012 sterk in op het verhogen van de veiligheid (jaarverslag p. 85), op het uitbouwen van structurele partnerschappen met andere opleidingsinstellingen waaronder de PXL hogeschool (jaarverslag p. 89) en de verdere uitbouw van het kwaliteitsbeleid (jaarverslag p. 93). Verschillende departementen in het PLOT zijn ISO-gecertificeerd.

Een bijzondere klemtoon werd in 2012 gelegd op de onderwijskwaliteit. Niet alleen investeerde het provinciebestuur in 2012 voor een totaal bedrag van 244 570 Euro aan didactische middelen voor het PLOT (jaarverslag p. 82), er werd ook overgegaan tot verschillende aanwervingen ter ondersteuning van het onderwijsbeleid (jaarverslag p. 64-69). Dit nieuwe onderwijsbeleid, dat verder ontwikkeld wordt in de komende jaren, zal zich meer en meer richten op tijd- en plaatsonafhankelijk leren en op de combinatie van enerzijds de gekende klassieke onderwijsmethodes en anderzijds moderne methodes zoals leren in een virtuele oefenomgevingen of in een virtueel klaslokaal. Deze evolutie werd alvast ingezet met stakeholderbevragingen en met aanpassingen van het ICT-systeem.
In de toekomst zal het PLOT deze koers verderzetten met aandacht voor de multidisciplinaire raakvlakken.

Hiermee samenhangend zal het ondersteuningsbureau voor de beheersing van Seveso-risico’s (OBS), (jaarverslag p. 45) dat momenteel nog gefinancierd wordt met LSM-geld, in 2014 geïntegreerd worden in de reguliere werking van het PLOT. In nauwe samenwerking met de dienst Hulpverlening en Noodplanning  van het Limburgse provinciebestuur zal het Seveso-oefenbeleid opengetrokken worden naar noodplanning in het algemeen.

Al moet het omzetcijfer van 5 089 115 Euro voor het PLOT in 2012 genuanceerd worden, dit is immers deels ook een gevolg van het uitkeren van achterstallige subsidies, men kan er niet naast kijken dat het PLOT groeiende is. Onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en veiligheid zijn hierbij belangrijke krachtlijnen voor de toekomst. Nieuwe investeringen moeten het PLOT toelaten zich verder te ontplooien in deze zin. Hiervoor werd recent in Zwartberg een terrein van bijna 10 hectaren aangekocht door het provinciebestuur. Deze investering van 3 miljoen Euro zal in 2013 gevolgd worden door belangrijke infrastructuurwerken op het brandweerterrein van het PLOT voor een bedrag van 1 336 734 Euro. Vanaf 2014, zijn voor de politieschool en de school voor geneeskundige hulp meer dan 12 miljoen aan investeringen in infrastructuur vooropgesteld. De middelen hiervoor worden deels zelf gegenereerd, deels ter beschikking gesteld door het provinciebestuur en de SALK-enveloppe, en worden verder gezocht bij andere overheden en bij private investeerders. Het PLOT is dan ook ambitieus in zijn plannen. Het provinciebestuur steunt deze ambitie en wil in het kader van de maatschappelijke veiligheid in Limburg een opleidingscampus op topniveau realiseren.

De digitale versie van het jaarverslag is te vinden op http://plot.be/jaarverslag-plot-2012/.
Wie een gedrukt exemplaar van het jaarverslag wenst te ontvangen, of de presentatie tijdens de persconferentie, kan mailen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie onder andere Nieuw gebouw voor het PLOT in Zwartberg. TVL-journaal, 22-08-2013. PLOT streeft naar nieuwe Limburgse opleidingscampus op topniveau. www.limburg-actueel.be, 22-08-2013. Nieuwe opleidingscampus voor PLOT. Het Nieuwsblad, 23-08-2013, p. 24. PLOT wil uitbreiden. Het Laatste Nieuws, 23-08-2013, p. 17. Politie- en ambulanciersschoolverhuizen naar nieuwe campus. Het Belang van Limburg, 23-08-2013, p. 21.

Zie ook Politieonderwijs blijft in Limburg van 12-06-2013 en  PLOT krijgt opnieuw goede punten! van 04-07-2013 op deze website.