Publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ is er!

Op vrijdag 8 mei 2008 werd onder grote publieke belangstelling in het rustoord ’t Meilandt de publicatie ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ van de hand van auteur Fred Bonaers en naar de idee van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voorgesteld.


Ik ben blij dat dit boek, uitgegeven door Erfgoedcel Sint-Truiden, er is.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ik speelde al enkele jaren met de idee van zo een publicatie met een aantal laatste getuigen uit Sint-Truiden, die de Tweede Wereldoorlog nog aan den lijve hebben ondervonden.
Ik wil iedereen bedanken, die op de één of andere manier heeft bijgedragen tot de realisatie ervan, en zeker de personen, die hebben willen getuigen en de auteur Fred Bonaers.”

De uitdaging bestaat erin om de gebeurtenissen van de Tweede Wereldooorlog (en de boodschap) actueel te houden en hierbij te zoeken naar originele formules, zeker nu er minder en minder personen overblijven, die het nog kunnen navertellen.
Dit boek past hier perfect is.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Op diezelfde vrijdag 8 mei 2008 (een symbolische dag waarop het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht) was er ook een initiatief van vzw ‘De werkgroep 10 december 2008’/> />waarbij leerlingen uit gans Vlaanderen de kans kregen om in de Academiezaal van gedachten te wisselen met een aantal laatste getuigen uit heel Vlaanderen.
Het geheel werd afgewisseld met liederen uit die periode en met een aangepaste filmvoorstelling.

“Als burgemeester ben ik fier dat we ook die activiteit naar Sint-Truiden hebben kunnen halen.”, aldus Ludwig Vandenhove. “Het bevestigt wel degelijk dat we met dit thema echt beleidsmatig bezig zijn en geen enkele kans onbenut laten om hieromtrent initiatieven te ondernemen en/of te ondersteunen.

Hieronder vindt het integrale voorwoord van schepen
Els Sneijers/> en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove van het boek ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’.

Beste lezer

Voor u ligt het eerste exemplaar van Sint-Truidense getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog.
Hopelijk komen er zoveel reacties op deze eerste uitgave, dat er nog (een) editie(s) met andere persoonlijke verhalen volgen.

‘De idee voor deze publicatie is bij mij ontstaan nadat ik eerder al initiatiefnemer was voor enkele andere boeken op basis van het principe van ‘oral history’.’, aldus burgemeester-federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het uitgangspunt hierbij is dat een auteur aan de hand van gesprekken en interviews met zogeheten bevoorrechte getuigen periodes uit de geschiedenis en/of situaties, in dit geval de Tweede Wereldoorlog, beschrijft.

Vermits er steeds minder personen nog in leven zijn, die de Tweede Wereldoorlog aan den lijve ondervonden hebben, komt dit boek echt op tijd. Een aantal geïnterviewden, wiens getuigenissen hier gepubliceerd zijn, zijn trouwens spijtig genoeg inmiddels overleden.
Uit respect en eerbetoon voor hen zijn de bijdragen behouden.

Wij vonden dat niemand beter dan de erfgoedcel, samen met de dienst burgerzaken, die instaat voor de organisatie van vaderlandslievende activiteiten en plechtigheden, verantwoordelijk konden gemaakt worden voor dit boek.

De gevoeligheid bij dit soort publicaties en dus ook bij ‘oral history’ is steeds welke personen ondervragen en welke niet.
In die zin zijn we eerst te rade gegaan bij de verantwoordelijken van de diverse, representatieve vaderlandslievende organisaties in onze stad om mensen te suggereren.
Toen dit niet onmiddellijk namen opleverde, hebben we de keuze gelaten aan de auteur.

Hopelijk zullen een aantal personen zich geroepen voelen om naar aanleiding van dit werk alsnog hun medewerking te verlenen, zodat (een) volgende editie(s) tot de mogelijkheden beho(o)r(t)en.

De auteur laat niet enkel ‘oudstrijders’ in de enge zin aan het woord, maar personen, die elk op hun manier de Tweede Wereldoorlog beleefd hebben.

Alle initiatieven zijn goed om de bevolking in het algemeen en de jongeren in het bijzonder eraan te blijven herinneren welke wreedheden oorlogen met zich meebrengen. Bovendien moeten we hierbij naar zo origineel mogelijke invalshoeken zoeken.
Dit boek ‘’40-’45 Sint-Truidense getuigen’ kadert hierin.

En de boodschap is actueler dan ooit als we naar de talrijke conflicten, dreigingen qua terrorisme, oorlogen, etc. in de wereld kijken.

Ondanks de verdere informatisering en digitalisering van onze maatschappij blijven wij geloven in het geschreven woord.
Dit is de reden waarom het stadsbestuur van Sint-Truiden een zeer actieve rol speelt inzake publicaties, die we nog meer willen professionaliseren zodanig dat ze hun weg vinden op de normale ‘boekenmarkt’. We zijn dan ook blij dat met dit initiatief Trudonensia, de lijst met boeken van en over Sint-Truiden, weer aangroeit.

Tot slot enkele dankwoorden: aan de erfgoedcel en de dienst burgerzaken van de stad Sint-Truiden, die instaan voor de coördinatie van dit initiatief, de personen, die zich hebben laten interviewen en uiteraard aan de auteur zonder wie dit werk er niet zou zijn. ‘En net zoals de auteur in de inleiding over zijn vader spreekt, heb ik ook nog het genoegen gehad hem persoonlijk te kennen en met hem samen te werken als voorzitter van het Eenheidsfront van Oudstrijders (EFOS)’, aldus Ludwig Vandenhove.

Laat dit het eerste deel in een hele reeks getuigenissen zijn, rond de Tweede Wereldoorlog, maar ook rond heel wat andere gebeurtenissen.
Dit kan het begin zijn van iets moois, nieuws en origineels voor de stad Sint-Truiden!

Els Sneijers
/>schepen van erfgoed

Ludwig Vandenhove
burgemeester
federaal volksvertegenwoordiger

Sint-Truiden, 8 mei 2009