Rekenhof: begrotingsaanpassing light 2021

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement werden op dinsdag 15 juni 2021 de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering en de bemerkingen van het Rekenhof hierop besproken.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT- fractie als vast commissielid.

“De begrotingsaanpassing is hoofdzakelijk beperkt tot een aantal technische aanpassingen, vandaar de naam begrotingsaanpassing light (BA light)”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Alle fracties, ook VOORUIT, zijn weliswaar akkoord gegaan met deze methodiek bij wijze van experiment. Maar deze manier van werken moet geëvalueerd worden, want normaal zijn de behandeling van de begroting en de begrotingsaanpassingen precies de momenten dat er ook een inhoudelijk debat over het beleid mogelijk is.
Die mogelijkheid valt nu natuurlijk weg.
Op termijn betekent dat dat het Vlaams parlement nog minder te zeggen zal hebben… en het is al zo weinig.

Het Rekenhof kan zich vinden in deze aanpak, maar dringt er toch op aan dat zelfs in deze BA light meer elementen zouden opgenomen worden, zoals het ook gelden voor het zogeheten programmadecreet en de begrotingsaanpassingen van een aantal afzonderlijke Vlaamse rechtspersonen.

De problematiek rond de Oosterweelverbinding en de relatie met de bodemverontreiniging met Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) door het bedrijf 3M in Zwijndrecht en omstreken overheerste eveneens deze vergadering. (1) Het Rekenhof heeft hierover ook een aantal fundamentele bemerkingen gemaakt. Zo is de vorige week afgesloten dading tussen 3M en de NV Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerken(LANTIS) nog niet opgenomen in de analyse van het Rekenhof, omdat ze pas is afgeleverd na het afsluiten van hun rapport. Bovendien heeft het Rekenhof fundamentele bedenkingen bij de gewestwaarborg voor de NV LANTIS.
Ik citeer: “De reikwijdte, het bedrag en de looptijd zouden nauwgezetter bepaald moeten worden.
Het gaat over een abstracte waarborg.” Bovendien ontbreekt er een  maximumbedrag van deze waarborg, hoewel minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele dat blijft ontkennen.

Inmiddels heeft het Vlaams parlement op woensdag 16 juni 2021 unaniem beslist om een onderzoekscommissie te installeren rond het 3M-dossier en de vervuiling. (2)
Een hoogtepunt voor het Vlaams parlement dat anders zo weinig aandacht krijgt.

Het Rekenhof maakt zich zorgen over de evolutie van de overheidsschuld.
Ik citeer: “Alle knipperlichten staan op rood”.
Hoe zullen deze cijfers zich verhouden tot de verklaringen van de minister dat hij het tekort tegen 2024 wil halveren?
Er wordt veel gesproken over theoretische beschouwingen als het gaat over de Vlaamse begroting -prestatiebegrotingen, brede heroverwegingen, spending reviews, subsidieregister-, maar in de praktijk merken we dat er weinig impact is op de slechte begrotingscijfers. (3) Er is dus duidelijk een verschil tussen de theorie en de praktijk.
Ik vind het erg dat de minister zijn verantwoordelijkheid voor een stuk afschuift door te stellen dat de Europese Unie door het toelaten van grotere en langere tekorten als gevolg van de Covid-19 crisis in feite een sfeer schept  van dat tekorten kunnen.

Het Rekenhof maakt een terechte opmerking over ‘het spaarpotje’ van Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).
Ik citeer: “Het is raadzaam eerst na te gaan of niet-opgevraagd en nog niet gestort kapitaal van al eerder besliste kapitaalverhogingen nog nuttig is en zo mogelijk te herbestemmen voor de gewenste nieuwe initiatieven.”
Ik zal hier zeker bevoegd minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits verder over ondervragen.

Het is spijtig dat de Vlaamse regering in feite niet (nog) meer relancemaatregelen neemt.
Het standpunt van VOORUIT is duidelijk.
In onze New Social Deal hebben we een belangrijk investeringsoffensief voorgesteld, zowel publiek, als privaat, waarbij we pleiten om, net als de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), productieve investeringen buiten de begrotingsdoelstellingen te laten.
VOORUIT streeft naar een evenwicht tussen lopende inkomsten en uitgaven.
Investeringen, die de capaciteit van de economie verhogen, moeten niet gecompenseerd worden met andere besparingen, maar mogen met schuld gefinancierd worden.
Wij willen als VOORUIT die regel veralgemeend zien.
De Vlaamse regering past dit nu enkel toe voor Oosterweel en het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'.”