Schenkingen aan het stadsarchief

Op vrijdag 16 december 2011 werden in de abdij, Diesterstraat 1 te Sint-Truiden een aantal archiefstukken van Sint-Truidense verenigingen officieel overgedragen aan de stad Sint-Truiden.


Het gaat om de vlag en archiefstukken van de inmiddels stopgezette vogelmaatschappij ‘De Nachtegaal’ (via de heer André Willems), een ‘breukmantel’ met medailles en archiefstukken van de vroegere boogschuttersvereniging in Melveren (via mevrouw Ghilaine Sauwens en haar dochter Lilian Seron  en de heren Roger en Tony Sauwens) en archiefstukken van de heer Kamiel Stevaux. Het gaat onder andere over een microfilm van het middeleeuwse manuscript met het heiligenleven van Sint-Trudo door Donatus, waarvan het origineel bewaard wordt in de Nederlandse koninklijke bibliotheek in Den Haag.
De heer Kamiel Stevaux schonk de laatste jaren heel wat stukken uit zijn rijke collectie.
Zie de teksten ‘Wie was wie in Sint-Truiden?’ van 15 oktober 2011 en ‘Duivensport en vogelshows: dezelfde (opvolgings)problemen!’ van 21 december 2011 op deze website.

“In een historische stad als Sint-Truiden is een stadsarchief met een fulltime archivaris absoluut nodig.”, zeggen schepen van stadsarchief Els Sneijers en burgemeester
Ludwig Vandenhove/>. “Er zijn trouwens niet zoveel steden, die een statutaire archivaris in dienst hebben.
Een archief heeft maar zin als het goed ontsloten wordt voor professionele bezoekers (bijvoorbeeld studenten), voor hobbyisten (bijvoorbeeld personen, die in hun vrije tijd bezig zijn met erfgoed, genealogie etc.) en voor het brede publiek.”

“Ik heb dit nog gezegd bij de voorstelling van ‘De kaartenatlas van de Abdij van Sint-Truiden 1697’/> van de VZW Abdij, Stad en Regio op zondag 11 december 2011in de Academiezaal, Plankstraat 18.”/>, aldus
Ludwig Vandenhove/>.
“Ik wil voorzitter Luc Renson, alle bestuursleden en auteur Rombout Nijssen, rijksarchivaris van Hasselt nogmaals van harte proficiat wensen met deze unieke publicatie.
De publicatie is te verkrijgen bij Toerisme Sint-Truiden, stadhuis, Grote Markt, 3800 Sint-Truiden (tel.:011-70 18 10 - e-mail: info.toerisme@sint-truiden.be).

Met onze erfgoedcel en het archief besteden we als beleid heel wat aandacht aan het verleden van onze stad.
Spijtig dat CD&V en Open VLD ons niet steunen in het echt opnieuw aantrekken van een monumentenbeheerder, die expliciet kan bezig zijn met monumentenzorg in onze stad.
Nu is de aanwerving voorzien van een architect-stedenbouwkundige, die ook de functie van monumentenbeheerder voor haar/zijn rekening zal nemen. Zo dreigt de ziel van ons monumentenbeleid verloren te gaan.”

In het stadsarchief worden documenten van zowel stedelijke, als niet-stedelijke instellingen bewaard. “Maar wij willen eveneens graag het archief van de Sint-Truidense verenigingen verwerven en uitbreiden en beschikbaar stellen aan het publiek. Daarom zijn dit soort schenkingen en verwervingen belangrijk.”, zegt Els Sneijers.

In de collectie van het stedelijk archief kan 865 jaar bestuur van de stad Sint-Truiden worden bestudeerd.
Het oudste document is een oorkonde uit 1146 van bisschop Hendrik II, gericht aan de burgers van de stad.
Vanaf 1417 bleven de verslagen van de vergaderingen van schepenen, burgemeesters en gezworenen oorspronkelijk als ‘maandachboecken’ bewaard omdat deze vergaderingen op maandag plaatsvonden. De vergaderingen van de gemeenteraad vinden nu trouwens nog altijd plaats op maandag. Ook de stadsrekeningen zijn vanaf de 15e eeuw bewaard gebleven.
Door de gemeentefusies van 1970 en 1977 kwam het archief van de met Sint-Truiden gefusioneerde dorpen in de collectie van het stadsarchief terecht.

De archieven van andere instellingen uit Sint-Truiden werden eveneens al vroeg bewaard in het stadsarchief. Zo is er een archief van de weeskamer, die voor het ondersteunen van weeskinderen instond. Daarnaast is er een archief van enkele ambachten, een omvangrijk archief van het gerecht dat tot de Franse bezetting in Sint-Truiden recht sprak en een archief van de voorlopers van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), beginnend bij de parochiale armentafels.
In zekere zin zijn dit telkens archieven van aan de gemeente verwante instellingen en hun voorlopers.

Het stadsarchief heeft een ruime traditie in het bewaren van niet-stedelijk archief. Zo worden een archief van het vroegere begijnhof en een archief van het klein seminarie, dat na de fusie met het aangenomen college ophield te bestaan als zelfstandige instelling, in het stadsarchief bewaard.

De opdracht van het stadsarchief is uitgegroeid tot het beheer van archieven over het reilen en zeilen van de stad als ‘leefgemeenschap’, wat veel ruimer is dan alleen het beheer van het archief van de stadsadministratie.

Het stadsarchief werkt nauw samen met de stedelijke bibliotheek ‘de Leidraad’, waar het Fonds ‘Trudonensia’ met publicaties over en door Truienaars wordt bewaard.

“Van bij mijn aantreden als burgemeester op zondag 1 januari 1995 heb ik veel belang gehecht aan het archiveren van wat er in onze stad Sint-Truiden gebeurt. Immers, de geschiedenis begint met wat een uur geleden of gisteren gebeurd is.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Praktisch:
Abdij - Diesterstraat 1
3800 Sint-Truiden
Tel.: 011-70 18 35
Fax: 011-70 18 39
E-mail: info.archief@sint-truiden.be

Openingsuren:
woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur
zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Zie de tekst ‘HALLO MICRO...! Truienaars vertellen hun levensverhaal’ in Halmaal van 6 december 2011 op deze website.